Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормативно-правове забезпечення системи захисту інформаційних ресурсів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основні положення системи захисту інформаційних ресурсів
1.1. Загальні поняття інформації та інформаційних ресурсів, об’єкт і суб’єкт інформаційних правовідносин
1.2. Інформаційні системи, технології та засоби забезпечення їх захисту
2. Аналітичне дослідження нормативно-правового забезпечення системи захисту інформаційних ресурсів в Україні
2.1. Організаційно-правове забезпечення системи захисту інформації про особу
2.2. Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах
2.3. Проблеми законодавчого забезпечення системи захисту інформації в Україні та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Вирішальну роль у сучасному суспільстві відіграє інформація. Сьогодні вже не виникає жодних сумнівів, що життя неможливе в інформаційному вакуумі. В Україні постійно відбуваються зміни законодавства, що регулює суспільні відносини щодо інформації. З метою приєднання України до Європейського Співтовариства, в якому активно розвивається інформаційне суспільство, стає край необхідно вирішувати комплекс важливих організаційно-правових питань.

Обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин - інформаційних, що є об’єктом правового регулювання. Слід зауважити, що в багатьох сучасних міжнародних документах офіційно вживається термін “інформаційне суспільство”.

Проблема реалізації права на інформацію неодноразово ставала предметом дискусій як науковців, законотворців, політиків так і споживачів інформації. Однією з характерних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значущості інформації у суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних.

Сутність інформаційного суспільства полягає у стимулюванні державними органами формування нової інфраструктури для людей, що забезпечує ефективний розвиток електронно-цифрових (комп’ютерних) засобів масової телекомунікації, формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг, створення єдиного інформаційного простору країн, його інтеграції у світовий інформаційний простір.

У зв’язку з цим, вдосконалення національного законодавства у галузі регулювання суспільних відносин щодо збирання, використання, поширення, зберігання інформації вимагає забезпечення ефективного правового захисту вищезазначеного конституційного права людини.

Стан дослідження проблеми. Питання організації і вдосконалення системи захисту інформації в Україні є на сьогодні грунтом для дослідження багатьма вченими. Зокрема, у процесі роботи були використані напрацювання провідних вітчизняних сучасних теоретиків, а саме: М.Я. Швеця, В.С.Цимбалюка, В.М. Брижка, Є.Ю. Захарова та інших. 

Об’єкт дослідження - сучасна система захисту інформаційних ресурсів в Україні.

Предмет дослідження - нормативно-правове забезпечення системи захисту інформації в Україні.

Мета роботи - з’ясувати існуючі поняття і положення системи захисту інформації в Україні, визначити їх позитивні сторони і недоліки та сформувати рекомендації щодо вдосконалення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження слід сформулювати наступні його завдання:

 • з’ясувати загальні поняття інформації та інформаційних ресурсів, об’єкт і суб’єкт інформаційних правовідносин;
 • охарактеризуватисучасні інформаційні системи, технології та правові засоби забезпечення їх захисту;
 • висвітлити організаційно-правове забезпечення системи захисту інформації про особу;
 • окреслити правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах;
 • визначити проблеми законодавчого забезпечення системи захисту інформації в Україні та шляхи їх вирішення.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань нами використовувалися такі методи, як аналіз нормативно-правових документів, статей у періодичних фахових виданнях, узагальнення отриманої інформації та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».
 2. Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992 р. 
 3. Конвенція № 108 Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних». Страсбург, від 28 січня 1981 р. //http://www.evropa.eu.int/ISPO/legal/en/dataprot/ directiv/directiv.html. 
 4. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на 01 серпня 2008 року.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» від 27.11.1998 р. № 1893.
 6. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України.// Національна безпека і оборона. - 2001. - №1. - С.40,43
 7. Базанов Н., Швець М. До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства // Правова інформатика. - 2004. - №2. - С.28-33.
 8. Базанов О.Ю., Брижко В.М. Щодо реєстрації, ідентифікації фізичних осіб та захисту персональних даних // Правова інформатика. - 2004. - № 4. - С. 38-48.
 9. Баранов А.А., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Защита персональных данных. - К: Национальное агентство по вопросам информации при Президенте Украины, 1998. - 128 с. 
 10. Баранов А.А., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных. - К: Государственный комитет связи и информации Украины, 2000. - 280 с. 
 11. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності // Право України. - 2004. - №6. - С.88-92.
 12. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності // Право України. - 2005. - №6. - С.88-92.
 13. Брижко В., Цимбалюк В., Швець М., Коваль М., Базанов Ю. Е-майбутнє та інформаційне право // За ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М. Швеця // 2-е вид., доп.. - К.: НДЦПІ АПрН України. - 2006. - 532 с.
 14. Брижко В.М. Правовий механізм захисту персональних даних: Монографія / За заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. засл діяча науки і техніки України М.Я. Швеця та д-ра юрид. наук, заслуженого юриста України Р.А. Калюжного. - К.: Парламентське видавництво, 2003. – 256 c.
 15. Брижко В.М., Гальченко О.М., Цимбалюк В.С., Орєхов О.А., Чорнобров А.М. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина. Її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція/За ред. Доктора юридичних наук, професора, Р.А. Калюжного, доктора економічних наук М.Я. Швеця. - К.: «Інтеграл», 2002. - 220 с. 
 16. Вертузаєв М.С. Комп'ютерна злочинність в Україні: міфи та реальність // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - К.: Національна академія внутрішніх справ України. - 1997. - №1. - С.203-213..
 17. Гуцалюк М. Ідентифікація фізичних осіб в Україні // Правова інформатика. - 2005. - № 3 (7). - С. 43- 47. 
 18. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з “круглого столу”) // Право України. - 2004. - №5. - С.169-171.
 19. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України. - 2003. - № 5. - С.124-127.
 20. Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері // Правова інформатика. - 2004. - №3. - С.18-23.
 21. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії та практики. Монографія/ За ред.Р.А.Калюжного та В.О.Шамрая. - К.: Гентос. - 2002. - 296 с.
 22. Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів: У 6 т./ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. - Т.5. Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 328 с. 
 23. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України. - 2004. - №2. - С.105-107.
 24. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова до інформаційного суспільства// Право України. - 2004. - № 7. - С.129-133.
 25. Логінов О.В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - С.172-173
 26. Лукашевич В.Г., Голубєв В.О. Напрямки удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп'ютерної інформації // Інформаційні технології та захист інформації. - Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України. - 1998. - Вип.1. - С.14-28.
 27. Магновський І. Формування внутрішнього права в умовах інтеграційних правових процесів сучасності // Право України. - 2005. - №3. - С.118-121.
 28. Мастяниця Й.У., Соснін О.В., Шиманський Л.Є. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління. - К., 2002. - С. 102
 29. Постульга В.Є. Правовий статус конфіденційної інформації за законодавством України //Правове регулювання економіки. - КНЕУ.- 2003. – 180 c. 
 30. Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на приватність: conditio sinequa non/Харківська правозахисна група. - Харків: Фоліо, 2004. - 200 c.
 31. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. - 2000. - №5. - С. 21-36.
 32. Шкарупа В., Субіна Т. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об’єкт правознавства // Правова інформатика. - 2004. - №4. - С.22-28.
4553
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.