Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка впливу цеху по виробництву пінополістирольних плит МПП “Арсен” (м. Рівне) на навколишнє середовище та розробка природоохоронних заходів

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика природних умов розміщення МПП «Арсен»
1.1. Фізико-географічна характеристика
1.2.  Кліматичні умови
1.3. Грунтовий покрив
2. Технологічний процес виробництва та його характеристика
2.1. Технологічний процес
2.2. Відомості про інженерне забезпечення об’єкта
3. Характеристика МПП “Арсен” як джерела забруднення навколишнього середовища
3.1. Вплив підприємства на стан атмосферного повітря
3.1.1. Розподіл максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин, що викидаються внаслідок діяльності підприємства
3.1.2. Розрахунок проекту максимально-допустимих викидів підприємс-тва 
3.1.3. Уточнення за розою вітрів розмірів санітарно-захисної зони підп-риємства 
3.1.4. Заходи по захисту повітряного басейну навколо підприємства
3.2. Вплив підприємства на стан водного середовища міста 
3.2.1. Побутові стоки підприємства
3.2.2. Зливові стоки підприємства
3.3. Вплив відходів виробництва МПП “Арсен” на стан навколишнього середовища
3.4. Проведення екологічної експертизи
3.4.1. Висновок екологічної експертизи
4. Оцінка екологічної безпеки промислового виробництва МПП "Арсен"
4.1. Оцінка екологічної безпеки підприємства
4.2. Оцінка споживання ресурсів МПП "Арсен"
5. Моніторинг за станом атмосферного повітря
5.1. Розташування постів спостереження за станом атмосферного повіт-ря навколо підприємства
5.2. Перелік речовин, які підлягають контролю
5.3. Методи відбору проб атмосферного повітря навколо підприємства
6. Охорона праці
6.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів
6.2. Організація безпечних умов праці в цеху
6.3. Загальні технологічні вимоги
6.4. Виробнича санітарія
6.5. Розрахунок звукопоглинаючого облицювання
6.6. Розрахунок штучного освітлення
7. Цивільна оборона
7.1. Оцінка стійкості об’єкта МПП "Арсен" в умовах радіаційного за-бруднення його території внаслідок гіпотетичної аварії на Хмельницькій атомній станції
8. Управління підприємством. Економіка виробництва
8.1. Розрахунок розмірів плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Примітка. В роботу входить 7 ватманних аркушів для захисту.

 

Вступ: 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток всіх галузей промисловості, енергетики, транспорту, збільшення чисельності населення і урбанізація, хімізація всіх сфер діяльності людини призвели до певних змін оточуючого природного середовища, в тому числі несприятливих, що зводяться головним чином до забруднення біосфери. Вплив шкідливих речовин антропогенного походження на природне середовище, а також відгук середовища на ці впливи становляться глобальними і всеосяжними. Через це питання спостережень, охорони і контролю природного середовища в умовах науково-технічної революції є складовою частиною соціального розвитку суспільства.

Основними задачами охорони оточуючого середовища і раціонального використання природних ресурсів є налагодження системи раціонального природокористування.

В результаті господарської діяльності людини в атмосфері з’являється ве-лика кількість забруднюючих речовин. Взаємодія атмосфери з грунтом і водою призводить до кількісних і якісних змін всієї біосфери в цілому, посилюючи і прискорюючи зміни складу і структури атмосферного повітря, клімату. Найбільш сильні зміни клімату і якості атмосферного повітря спостерігаються в великих містах.

Звичайно, найбільше на стан природного середовища великих міст впли-вають великі промислові підприємства, які тут знаходяться. Але поряд з цим не слід забувати і про велику кількість малих промислових об’єктів, які також мають негативний вплив на природу. Крім цього, в сукупності забруднення від малих підприємств можуть перевищувати забруднення середовища великого підприємства, адже розсіювання шкідливих речовин іде в більших напрямках і в більшій кількості.

Метою даного дипломного проекту є встановлення негативного впливу малого промислового підприємства по виробництву пінополістирольних плит, яке розташоване в м. Рівне і входить в промисловий комплекс міста. Також в результаті проведеної оцінки буде розроблено ряд природоохоронних заходів, які спрямовані на зменшення впливу підприємства на стан середовища як в сукупності з іншими підприємствами так і від нього особисто.

Об’єктом дослідження є мале приватне підприємство по виробництву пі-нополістирольних плит. Предметом дослідження є кількісне і якісне забруднення природного середовища на території підприємства та прилеглих до нього площ.

 

Список використаних джерел: 
 1. Атлас Ровенской области.– М. ГУГК, 1985. – 31с.
 2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник – К.: Либідь, 1993. – 304 с.
 3. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязненной природной среды: Уч. пособие для гидромелиоративных техникумов. – Л. Гидрометеоиздат, 1989. – 286 с.
 4. Веремеєнко С.І., Складовський Г.П. Раціональне  використання та охорона зе-мельних ресурсів. – Рівне: РДТУ, 1999. – 116 с.
 5. Водний кодекс України.
 6. Геренчук К.І. Природа Ровенскої області. – Київ: Вища школа, 1976. – 156 с.
 7. Глинка Н.Л. Обшая химия: Учебное пособые для вузов. – 25-е изд, исправле-ное / Под ред. В.А. Рабиновича. – Л.: Химия, 1986. – 704 с. ил.
 8. Грищенко Ю.М. Комплексне використання та охорона водних ресурсів: навчальний посібник – Рівне, УДАВГ, 1997. – 200 с.
 9. Гус В. М. Економіка природокористування / Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050107, 7.050203, 7.070801. – Рівне: УДАВГ, 1997.
 10. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. / Затв. наказом Мін.ох. зд. України від  19.06.96. № 173. –К., 1996.
 11. ДСТУ 3013-95 “Правида контроля за отведением дожлевых и снеговых вод с территорий городов и промышленных предприятий”
 12. Клименко М.О., Меліхова ТЛ. Довідник екологічного стану м. Рівне. Навчаль-ний посібник. – м. Рівне, “Волинські обереги”, 2001. – 144с.
 13. Коротун І.М., Коротун Л.К. Геогрвфія Рівненськкої області. – Рівне, 1996. –187 с.
 14. Методика екологічноі оцінки якості поверхневих вод за відповідними катего-ріями. – К.: Держмінекобезпеки України, 1998. – 28 с.
 15. Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов со-временной фитологии. – М.: Наука, 1989. –22 с.
 16. Ниник Л.Р. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. Рівне, УДАВГ, 1998. 162 с.
 17. Ниник Л.Р. Оцінка радіаційної обстановки. Навчальний посібник. Рівне, УДАВГ, 1998. 123 с.
 18. Охрана окружающей среды: Учебник для технических вузов / под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с., ил.
 19. Родзиллер И.Д. Прогноз качевства воды водоемов, приемников сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. – 236 с.
 20. Шарицкий В.Н. Справочник. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмо-сферы. – М.: Металлургия, 1990. – 416 с.
 21. Экология города: Учебник – К.: Либра, 2000. – 464 с.
4557
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).