Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Норми права та інші соціальні норми

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття і види соціальних норм
 2. Норма права: поняття і види
 3. Ефективність норми права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Категорію норми права можна вважати центральною конструкцією юридичної науки. Різні варіанти праворозуміння по-різному інтерпретують значення норми права в структурі права. Так, у рамках позитивістсько-нормативістської парадигми праворозуміння право розглядається виключно як система створених та охоронюваних державою норм права. У природно-правовій, соціологічній та ряді інших парадигм хоча право і не зводиться лише до позитивно визначених норм, але норми права тлумачаться як сутнісний компонент його природи. Практично всі варіанти праворозуміння сходяться на тому, що норми права є конститутивною формою зовнішнього вираження та закріплення права.

Сучасне суспільство характеризується певним ступенем організованості, упорядкованості, що викликано необхідністю узгодження потреб, інтересів окремої людини і співтовариства людей (великих або малих соціальних груп). З метою досягнення такого узгодження здійснюється соціальне регулювання, тобто цілеспрямований вплив на поведінку людей.

До засобів соціального регулювання відносять, насамперед, соціальні норми: правові (юридичні), моральні, корпоративні, звичаї та ін. Але норма хоча й основний, але далеко не єдиний засіб впливу на поведінку людей: засобами регулювання є також індивідуальні розпорядження, владні веління, міри фізичного, психічного, організаційного примусу і т. д.

Норми права регулюють найбільш важливі суспільні відносини, і від того, яким чином чи в якій формі здійснюється це регулювання, залежить і сама можливість виконання завдань, для реалізації яких створені відповідні норми. Одним із різновидів норм за ступенем визначеності змісту є відносно визначені, які, нарівні з іншими видами, регулюють суспільні відносини, але з урахуванням своїх характерних особливостей.

За умов розпочатої в Україні правової реформи постало надзвичайно важливе питання про підвищення ефективності дії законів, без чого здійснення політичних, економічних та інших реформ, формування правової держави і громадянського суспільства, посилення боротьби зі злочинністю, є вельми проблематичним. Йдеться, зрозуміло, не про прийняття виключно нових законів, оскільки їхня кількість ще не свідчить про достатню врегульованість законодавством суспільних відносин, і на цій основі зміцнення законності. Необхідною є нова, вища якість їх реалізації, дієві механізми забезпечення й охорони. Саме ці аспекти проблематики норм права і зумовлюють актуальність дослідження.

Мета роботи – дослідити і проаналізувати сучасні підходи до дефініції норм права, соціальних норм та їх співвідношення у юридичній системі суспільства.

Об’єкт дослідження – норми права та соціальні норми. 

Предмет дослідження – поняття і особливості співвідношення норм права та соціальних норм.

Методи дослідження. У процесі роботи було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. Діалектичний метод дав змогу встановити особливості розвитку норм права та соціальних норм. Матеріалістичний метод допоміг визначити специфіку результативності норм права та особливості їх юридичного закріплення. Особливості предмету та об’єкту дослідження визначили необхідність застосування спеціально-наукових методів: історико-правового, системно-структурного, порівняльного, спеціально-юридичного, логічного та структурно-функціонального.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Звальний А.О. Актуальні проблеми теорії держави та права / Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Звальний А.О. – К.: КНТ, 2010. - 260 с.
 2. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.
 3. Дія права: інтегративний аспект: монографія / Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Є.Б. Кубко, Н.М. Пархоменко, А.Д. Машков, С.В. Бобровник, Т.І. Тарахонич, О.Л. Богініч, О.Л. Львова, Л.О. Макаренко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2010. - 359 с.
 4. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко, І.В. Бенедик, І.О. Биля-Сабадаш, Л.Л. Богачова, Д.О. Вовк, М.А. Вороніна, О.Р. Дашковська, Л.І. Летнянчин; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 584 с.
 5. Загальна теорія держави та права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. - Л.: Новий Cвіт-2000, 2003. - 582 c.
 6. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.
 7. Камінська Н.В., Теорія держави та права / Камінська Н.В., Горун О.В., Фатхутдінова О.В. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 8. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 9. Кудрявцев В.Н. Эффективность правовых норм / Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. - М.: ВНИИСЗ, 1980. - 176 с.
 10. Норми права соціального забезпечення / Б. Сташків // Право України. - 2002. - № 2. - С. 74-78.
 11. Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 лют. 2010 р., Київ / ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т повітр. і косм. права та мас. комунікацій. - К.: Ун-т «Україна», 2010. - 372 с.
 12. Право і держава в дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих науковців Ін-ту нац. та міжнар. права Міжнар. гуманіт. ун-ту, 26 берез. 2010 р., Одеса. Т. 1 / Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2010. - 330 с.
 13. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку: матеріали наук.-практ. конф., 3 черв. 2010 р., Харків / Ред.: Ю.П. Битяк; І.В. Яковюк; Г.В. Чапала; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010.
 14. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. - К.: Атіка. - 2001. - 176 с.
 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права/ - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
4814
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).