Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Новий курс Рузвельта – стратегічний напрямок розвитку США

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Передумови та розвиток економічної кризи
1.1. США напередодні «Великої депресії»
1.2. Економічна криза
2. Нова політика в період кризи
2.1. Президентські вибори і прихід до влади Ф. Д. Рузвельта та ідеологія реформ президента
2.2. Перші 100 днів президентства. Законодавче підґрунтя реформ
3. Заходи реформування економіки
3.1. Законодавчі акти в галузі промисловості та сільському господарстві
3.2. Банківсько-фінансова система та її роль в регулюванні кризи
3.3. Проблеми соціальної політики та їх рішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Вчені багатьох країн світу справедливо визначають період між двома світовими війнами як переломний у процесі визначення основних політекономічних доктрин Сполученими Штатами Америки і їх практичної реалізації. «Велика депресія» 1929-1932 pp. поруши-ла питання про термінову мобілізацію засобів державного регулювання. Стало очевидно, що тільки федеральний рівень влади з його нереалізованими можливостями державного регулювання здатний пом'якшити наслідки кризи. Тому «новий курс» Ф. Рузвельта був спрямований на розширення масштабів державного втручання в економіку й концентрацію в рамках федерального уряду найважливіших бюджетних, адміністративних і управлінських важелів і ресурсів.

Роки економічної кризи (1929-1940) також стали своєрідним перехідним періодом суспільної трансформації в США. Саме тоді вийшли на поверхню наслідки зловживання економічною свободою громадян. Це, зокрема, проявилося у надмірному впливі на суспільно-політичні процеси груп інтересів, які представляли великий капітал. Стратегія виходу з цієї кризи полягала в необхідності послідовно обмежити можливості суб'єктів, спроможних чинити перешкоди вільній приватній ініціативі й рівній конкуренції як на ринку виробництва товарів і послуг, так і на ринку праці чи на ринку політичного вибору.

Політична мудрість Ф. Рузвельта полягала в тому, що він одним з перших зрозумів справжні причини «Великої депресії» і з перших днів свого президентства знайшов правильне рішення. Так, коли протягом 1929-1932 років закрилося 500 банків і за браком програми страхування вкладів у повітрі розчинилося 9 мільйонів накопичувальних рахунків громадян, Ф. Рузвельт вдався до рішучих авторитарних дій, які мали серйозну підтримку середнього класу. Завдяки народній підтримці він змусив Конгрес ухвалити надзвичайний банківський акт, на чотири доби закрив усі банки в країні і розпочав реорганізацію економіки методами державного регулювання, віддаючи пріоритет політико-економічним інтересам середнього класу.

Україна і США є унікальними і водночас історично схожими суспільними утвореннями. Адже як для першої, так і другої країни властиві прискорені темпи подолання трансформаційних перипетій на шляху цивілізаційного розвитку, на що іншим демократичним країнам знадобилися сотні років. В політичній історії обох країн є немало й іншого, що їх споріднює. Це, зокрема, характер проблем, які їм випало вирішувати, торуючи шлях до демократії. А тому сьогодні актуальним для України є аналіз державних рішень, що свого часу стали для США політичною новацією і надійним засобом подолання за-гроз, що постають на шляху становлення демократичного устрою. Отже, дослідження теми «Новий курс Рузвельта – стратегічний напрямок розвитку США» дозволить глибше зрозуміти особливості становлення нашої державної незалежності. Адже сьогодні Україні потрібен свій «новий курс». Курс запобігання зловживанню як політичними, так і економічними свободами. Курс розширення і зміцнення середнього класу як основи незворотності демократичного розвитку.

Історіографія проблеми. Тема «Нового   курсу»   досить  докладно  розроблена  в   монографічній літературі, багато уваги приділяється ній і в загальних історичних працях.   Значна  частина  літератури  з  питань  «Нового   курсу» відноситься до радянських часів, зокрема при написанні роботи було використано матеріал, зібраний відомим радянським дослідником цієї тематики   В.Л.   Мальковим.  Слід  однак  зазначити,   що   праці радянського   періоду   безнадійно   застарілі   з   точки    зору методологічних  принципів,  на яких  вони  грунтуються.  Тому  при висвітленні «Нового курсу» Ф. Рузвельта були використані переважно праці  сучасних  дослідників: В.Е. Коломойцева,  А.Ф.  Трубайчука, А.І.   Уткіна.  Крім  монографічної  літературі  були  використані загальні  праці  з  історії. Зокрема були використані  праці  В.В. Согріна,  А.А.  Ткаченко,  Є.Ф.  Язькова.  

Об'єкт дослідження – соціально-економічний розвиток США в 1920-30-х роках ХХ ст.

Предмет дослідження – економіко-правові засоби реалізації реформ «нового курсу» Ф. Рузвельта.

Наукова  новизна  роботи полягає в тому, що здійснено спробу дослідження проблеми становлення внутрішньої економічної і соціальної політики США періоду світової економічної кризи без ідеологічного підґрунтя.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють історичний період з 1929 р. по 1939 рік.

Мета даної роботи полягає у вивченні соціально-економічних реформ, проведених адміністрацією Ф. Рузвельта у рамках його «нового курсу».

В рамках досягнення поставленої мети автором були поставлені наступні завдання:

 • вивчити передумови економічної кризи в США;
 • дослідити характер розвитку і протікання кризових процесів в економіці США;
 • дати загальну характеристику соціально-економічних реформ «нового курсу» Ф. Рузвельта;
 • розглянути ідеологію і законодавче підґрунтя соціально-економічних реформ «нового курсу» Ф. Рузвельта;
 • вивчити основні заходи реформування промисловості, банківської системи, сільського господарства і соціальної сфери у рамках «нового курсу» Ф. Рузвельта.

При дослідженні даної теми була опрацьована наукова та публіцистична література. Так, зокрема це наукові твори таких авторів, як Маркова A. M., Квасов А. С., Кредер А. А., Уткін А. І., Мальков В. Л., Сивачов М. В., Язьков Є. Ф., Іванов С. В., Ананова Є. В., Васильєв B. C. та ін. Були опрацьовані статті з періодичних видань «Економіка. Політика. Культура», «Суспільні науки і сучасність», «Політичний менеджмент», «Сегодня» та ін.

Виконана робота матиме широке практичне значення. Адже вона може бути використана студентами, викладачами вищих навчальних закладів при вивченні тем з подібної тематики.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамов А. И. Экономическая история Соединенных Штатов Америки. -Куйбышев, 1965. - 412 с.
 2. Агапова И.И. История экономики. - М.: Юристъ, 2001. - 172 с.
 3. Актуальные вопросы истории США и Америки в новое и новейшее время: Сб. науч. статей.- Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. Л., 1975. - 160с.
 4. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона: Пер. с нем. / Под ред. Хайдекинга Ю. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 640 с.
 5. Американский ежегодник / Отв. ред. Н. Н. Болховитинов. - М.: Наука, 2004. - 350 с.
 6. Ананова Е. В. Новейшая история США. 1919-1939 / Е. В. Ананова; МГИМО. - М., 1962. - 304 с.
 7. Березин И. С. Краткая история экономического развития. - М.: РДЛ, 2001. - 304 с.
 8. Берлин И. Президент Франклин Делано Рузвельт / И. Берлин, В. В. Сапов // Вестн. РАН. - 2002. - Т.72. №4. - С. 353-358.
 9. Бінгем Джейн, Чандлер Фіона, Таплін Сем. Всесвітня історія: повна ілюстрована енциклопедія. - К. : Країна Мрій, 2007. - 416 c.
 10. Бобович И. М., Семенов А. А. История экономики. - М.: ТК Велби, 2002. - 368 с.
 11. Бор М. З. История мировой экономики. - М.: Дело и Сервис, 2000. - 496 с.
 12. Васильев B. C. Франклин Д. Рузвельт и Джон М. Кейнс: экономическая политика в годы «великой депрессии» // США. Канада. Экономика, по¬литика, культура. - 2001. - № 10, 11. - С. 96-112.
 13. Васильев В. C. Бюджет трудного времени: на примере "великой депрессии" в США 1929-1940 гг. // США: экономика, политика, идеология. - 1997. - N 6. - С. 17-29. 
 14. Ведута Е. Н. Государственные экономические стратегии: научное издание / Российская эконом.академия им.Г.В.Плеханова. - М.; Екатеринбург : Деловая кн., 1998. - 439 с.
 15. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Дайитбеговова Д. М. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 254 с.
 16. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. - 250 с.
 17. Голубович В. И. Экономическая история зарубежных стран. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 330 с.
 18. Губа А. В. Всесвітня історія: Підручник для студ. вищих навч. закл.: В 2 ч. / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003. - 185с.
 19. Гусморіно П. Основні причини великої депресії/ Пол Гусморіно // Пропозиція. - 2002. - № 2. - С. 108-110.
 20. Гэлбрейт Дж. Как Кейнс пришел в Америку: (О книге английского экономиста «Общая теория занятости, процента и денег») // Экономика и математические методы. - 1997. - Т. 33. - Вып. 4.
 21. Зинн Г. Народная история США с 1492 года до наших дней: пер. с англ. - М.: Весь мир, 2006. - 878с.
 22. Зубок Л. И., Яковлев Н. Н. Новейшая история США (1917-1968). - М.: Просвещение, 1972. - 367 с.
 23. Иванов С. В. «Война с бедностью» Ф. Д. Рузвельта: социальные программы «нового курса» в США / Учебник. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. - 148 с.
 24. Иванян Э. А. Белый дом: президенты и политика. - М., Политиздат, 1979. - 383 с.
 25. Иванян Э. А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса. - М.: Политиздат, 1991. - 368 с. 
 26. Иванян Э. А. История США: Учеб. пособие для студ. - М. : Дрофа, 2004. – 576 с.
 27. Инаугурационные речи президентов США от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша, 1789-2001 гг. с историческим комментарием. Под общей редакцией и с комментарием Э. А. Иваняна. – М.: Издательский дом "Стратегия", 2001. - 529 с. 
 28. История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов в 2 ч. / Под ред. Н. А. Крашенинниковой, О. А. Жидкова. - М., 1999. Т. 1. 480 с. Т.2. 712 с.
 29. История мировой экономики. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - М.:    ЮНИТИ, 1999. - 727 с.
 30. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.: Учебное пособие / А. Н. Маркова, Н. С. Кривцова, А. С. Квасов и др.; Под ред. проф. А.Н. Марковой. - М., 1995. - 192 с.
 31. История мировой экономики / Под общ. ред. Конотопова М. В., Сметанина С. И. - М.: ВлаДар, 1997. - 232 с.
 32. История новейшего времени стран Европы и Америки, 1918-1945: [Учеб. для вузов по спец. "История" / Л. С. Белоусов, И. В. Григорьева, И. С. Кремер и др.]; Под ред. Е. Ф. Язькова. - М. : Высш. шк., 1989. - 462 с.
 33. История США: в 4 т. / Редкол. : Г. Н. Севостьянов (гл. ред.) и др.; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. - М. : Наука, 1983. Т. 3 : 1918-1945 : научное издание / Г. Н. Севостьянов, Е. Ф. Язьков, Е. И. Попова и др. - 1985. - 671 с.
 34. История экономики. Под ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина. - М.:    ИНФРА-М, 2000. - 384 с.
 35. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней. - М.: РОССПЭН, 2001. - 544 с.
 36. Козенко Б. Д. История США: учеб. пособие / Б. Д. Козенко, Г. Н. Севостьянов ; Самар. гос. ун-т [и др.]. - Самара, 1994. - 479 с.
 37. Коломойцев В. Е. Формування ідеології "нового курсу" президента США Ф. Д. Рузвельта. – Луганськ : Вид-во Східноукр. держ. ун-та, 1997. - 43 с. 
 38. Коляда І. А. "Новий курс " Ф. Д. Рузвельта і права опозиція. (Негативістська опозиція "Новому курсові" та методи її нейтралізації адміністрацією Ф. Д. Рузвельта (1932-1936 рр.) / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / І.А. Хижняк (заг.ред.). - К., 2000. - 238 с.
 39. Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики зарубежных стран. - М.:    Палеотип, 2001. - 264 с.
 40. Королькова Е. "Новый курс" Ф. Д. Рузвельта: предпосылки, логика, результаты // Вопросы экономики. - 1992. - N 11. - С. 72-81. 
 41. Кредер А. А. Американская буржуазия и «новый курс», 1933-1940 / А. А. Кредер. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1988. - 198 с.
 42. Кредер А. А. Американская буржуазия и «новый курс», 1933-1940. - Саратов, 1988. - 108 с.
 43. Лойберг М. Я. История экономики - М.: ИНФРА-М, 1999. - 128 с.
 44. Мальков В. Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика / В. Л. Мальков. - М.: Наука, 1973. - 183 с.
 45. Мальков В. Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. Историко-документальные очерки. - М.: Мысль, 1988. - 352 с.
 46. Мировая экономика / Под ред. В. К. Ломакина. - М., 1995. - 258 с.
 47. Москва - Вашингтон. На пути к признанию, 1918-1933 / Г. Н. Севостьянов. - М. : Наука, 2004. - 405 с.
 48. Новый курс Д. Ф. Рузвельта: значение для США и России: сборник. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 252 с.
 49. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран. - СПб: Из-во Михайлова    В. А., 2000. - 492 с.
 50. Пороховский А. Об актуальности идей и подходов рузвельтовского "нового курса" // Российский экономический журнал. - 1998. - N 9-10. - С. 19-25. 
 51. Президент Франклин Делано Рузвельт. / И. Берлин, В.Сапов // Вестн. РАН. – 2002. – Т. 72. – №4.
 52. Прескотт Э. Некоторые соображения по поводу Великой депрессии // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - № 3. - С. 6-11.
 53. Рожик М. Є., Ерстенюк М. І., Пасічник М. С., Ерстенюк М. І., Сухий О. М. Всесвітня історія. Новітній період 1914-1939: Підручник. - К. : Генеза, 2004. - 312 с. 
 54. Самыгин С. И., Стариков Н. В., Морозова О. М.  Всемирная история: справочник. - Ростов-на-дону: Феникс, 2008. - 668 с.
 55. Сивачев Н. В. Новейшая история США: [Учеб. пособие для вузов по спец. "История"] / Н. В. Сивачев, Е. Ф. Язьков. - М. : Высш. шк., 1980. - 383 с.
 56. Сич О. І. Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період (1919-1939 рр.): Навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. - 64с. 
 57. Словарь американской истории: пер. с англ. / под ред. Первиса Т. - М.: РОССПЭН, 2007. - 655 с.
 58. Согрин В. В. Новый курс Ф. Д. Рузвельта: единство слова и дела // Общественные науки и современность. 1991. - № 3. - С. 146-156.
 59. Согрин В. В. Три ключевые проблемы в исследовании истории нового курса Ф. Д. Рузвельта // Новая и новейшая история. - 2007. - № 5. - С. 3-24. 
 60. Согрин В. В. Экономическое неравенство в истории США // Новая и новейшая история. - 2009. - № 1. - С. 71-93. 
 61. Согрин В. В. История США: Учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.: Питер, 2003. - 192 с. 
 62. Согрин В. В. Политическая история США. XVII-XX вв. - М.: Весь мир, 2001. - 400 с.
 63. Тимошина   Т. М.    Экономическая         история   зарубежных      стран. -    М.: Юстицинформ, 2000. - 496 с.
 64. Уткин А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. - 544 с. 
 65. Уткин А. И. Рузвельт. - М.: Логос, 2000. - 542 с.
 66. Федеральна резервна система США / Наукове товариство ім. Шевченка у Львові / З. Г. Ватаманюк (ред. пер. з англ.), С.М. Панчишин (ред. пер. з англ.). - Л., 1996. - 116 с.
 67. Фостер У. З. Очерк политической истории Америки. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. - 920 с.
 68. Фрейдел Ф. 1940: Рузвельт: своевременный человек // Консерватизм и реформизм. Новая и новейшая история. - Саратов. - 1992. - Вып. 14
 69. Халевинская Е. Д., Крозе И. Мировая экономика - М.: Юристъ, 1999. - 304 с.
 70. Цветков Г. Внутренне положение США в период мирового экономического кризиса 1929-1933: Лекція / Г. Цветков. - Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1953. - 234 с.
 71. Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций / Под ред. В. Голубовича. - Минск: Экоперспектива, 1998. - 434 c.
 72. Юнгблюд В. Т. Гарри Гопкинс // ВИ. - 1996. - № 11/12.
 73. Юнкер Д. Франклин Рузвельт. Уинстон Черчилль: пер.с нем. / Д. Юнкер, Д. Айгнер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 350 с.
 74. Яковлев Н. Н. Франклин Делано Рузвельт: Человек и политик. - 5. изд. - М.: Рипол Классик, 2003. - 590 с.
11018
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).