Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

НТП і становлення нового типу економічного зростання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Сутність та форми економічного зростання
2. НТП і становлення нового типу економічного зростання
2.1. НТП як фактор економічного зростання
2.2. Управління НТП, засоби, форми
3. Проблеми і перспективи економічного зростання в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Високі темпи науково-технічного прогресу (НТП) в другій половині ХХ століття призвели до того, що протягом останніх десятирічь для світовоі торгівлі характерно залучення в товарообіг особливого товару - науково-технічних досягнень і спостерігається активізація обміну технологіями. 

Поняття міжнародного технічного обміну, як правило пояснюється подвійно:  в широкому розумінні як проникнення будь-яких науково-технічних знань та обмін виробничим досвідом між країнами, у вузькому – передача науково-технічних знань і досвіду, які відносяться до відтворення конкретних технологічних процесів. Сучасний НТП веде до того, що конкуренто-спроможність компаній та країн дедалі більше залежить від результатів НТП і технологічних інновацій.

Економічне зростання при цьому визначається насамперед ресурсами людського капіталу, який виступає як сукупність знань, професійно-кваліфікаційних навичок, творчих здібностей особистості. Відбувається зменшення споживання багатьох видів сировини, заміна натуральних матеріалів на штучні, що приводить до зниження попиту на ці види товарів на світовому ринку.

НТП зменшує важливість ще одного ще одного фактору, що традиційно визначає порівняльні переваги країн, що розвиваються, - дешевої робочої сили. Інформаційні технології, електронізація, роботизація виробництва, забезпечуючи різне підвищення продуктивності праці, зменшує значення заробітної плати. Гнучкість, динамізм сучасного виробництва, постійна перебудова його технологічних структур відображає в числі інших факторів його все більшу орієнтацію на швидко зростаючий індивідуальний попит. 

Наочним прикладом змін у порівняльних перевагах країн, що розвиваються, стало відносне уповільнення в кінці 80-х–на початку 90-х рр. Зростання в країнах, що розвиваються працеємких офшорних виробництв і автоматизація виробництва в розвинених країнах робить проблематичним нове переміщення з них до офшорних зон цих типів підприємств. 

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження є незаперечною, адже за сучасних тенденцій НТП розвиток технологічних підприємств та наукових кадрів - це головний напрямок виходу України з економічної кризи. 

Значний внесок у дослідження міжнародних науково-технічних зв’язків зробили такі вчені як:  Киреєв А. А., Філіпенко А. С., Спиридонов І. А., Герчикова І. Ч. та інші економісти. 

Мета дослідження полягає у спробі здійснити аналіз сучасного стану національного науково-технічного потенціалу України та перспектив залучення його до Міжнародних науково-технічних зв’язків. 

Завданням курсової роботи є дослідження сутності та економічного змісту визначених процесів, їх наукового обгрунтування, соціально-економічних та політичних передумов виникнення та тенденцій їх подальшого поглиблення. 

Предмет дослідження – визначення рівня науково-технічного потенціалу України та шляхів використання його для виходу з економічної кризи та зайняття Україною високих позицій у світовому господарстві. 

Об’єктом дослідження є визначення головних напрямків міжнародного технологічного обміну та результатів участі в ньому України. 

В основу курсової роботи покладено аналіз монографічної літератури, публікацій з наукових видань, матеріали міжнародних організацій та конференцій. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Артемьев И. Е. Рынки технологий в мировом хозяйстве. – М. : Наука:, 1992. 
 2. Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. – 2000. - № 1. 
 3. Бендерський Ю. Роль інвестицій та інновацій у реструктуризації економіки //Економіка України. –1998. - № 9. 
 4. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций:  Пер. с англ. перераб. и дополн. изд. – М. :  АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. 
 5. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов:  Пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп – Бизнес», 1997. 
 6. Варшавский А. Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития:  методы анализа и оценки. – М. :  Финансы и статистика, 1994. 
 7. Гаврилишин Б. Економічна криза в Україні та фінансовадопомога заходу // Політична думка. – 1994. - № 3. 
 8. Гребенников В. Г., Мовшович С. М., Овсиенко Ю. В. Норматив эффективности капитальных вложений:  проблема использования и оценки методами макроэкономического моделирования // Экономика и математические методы. – 1995. – Т. ХХІ, вып. 5. 
 9. Данько М. Інноваційний потенціал промисловості України // Економіст. – 1999. - № 10. 
 10. Дахно И. И. и др. Определение экономической эффективности изобретений и рационализаторских предложений. -К. :  Техника, 1999. . 
 11. Економіка України та шляхи її подальшого реформування під ред. : Курас І. Ф. Гальчинський А. С., Згуровський М. З. та ін. – К. :  Генеза, 1996. 
 12. Економіка України:  підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – Харків:  Форт, 2000. 
 13. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 15. 09. 92. 
 14. Зыков Ю. А. Актуальные проблемы экономики НТП. – М. :  Наука, 1996. 
 15. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. – М. :  Изд-во лит. по стр-ву, 1972. 
 16. Калецкий М. Очерк теории роста социалистической экономики. – М. :  «Прогресс», 1990. 
 17. Киреев А. А. Международная экономика. – М. :  Международные отношения:, 1998. 
 18. Лившиц В. Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчетах. – М. :  Экономика, 1991. 
 19. Макконел К., Брю С. Экономикс:  Принципы, проблемы и политика. Т. 2. – М. :  Республика, 1992. 
 20. Мировая экономика под ред. Ломакина В. К. – М. : АНКИЛ:, 1995. 
 21. Міжнародні економічні відносини. під ред. Філіпенко А. С. :  Боринець С. Я. ; Вергун В. А. та ін. – К. :  Либідь, 1992. 
 22. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України у І-ому півріччі 2000 року. – К. :  Інститут реформ, 2001. 
 23. Рыжих В. Н. Государственное управление НТП:  экономические аспекты. - Х. : Прапор:, 1999. 
 24. Статистичний збірник України за 2000 рік. – К. :  Техніка, 2000. 
 25. Статистичний збірник України за 2001 рік. – К. :  Техніка, 2000. 
 26. Статистичний збірник України за 2002 рік. – К. :  Техніка, 2000. 
 27. Статистичний збірник України за 2003 рік. – К. :  Техніка, 2000. 
 28. Статистичний збірник України за 2004 рік. – К. :  Техніка, 2000. 
 29. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. під ред. Рогач О. І., Шнирков О. І. -К. : Київський університет, 1999. 
 30. Экономика мирохозяйственних связей под ред. Линдерт П. - М. :  Прогресс:, 1992. 
 31. Экономические аспекты научно-технического прогнозирования / Под ред. М. А. Виленского; АН СССР. Ин-т экономики. – М. :  Экономика, 1985. 
10832
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).