Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування диверсифікації підприємницької діяльності підприємства (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми «Фіалка» м. Рівне

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи диверсифікації підприємницької діяльності підприємства
1.1. Сутнісна характеристика поняття, видів і мотивів диверсифікації
1.2. Загальна характеристика стратегії спорідненої та конгломератної диверсифікації та їх застосування
1.3. Диверсифікація в будівництві
2. Діагностика функціонування ПВКФ «Фіалка»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Оцінка впливу факторів макросередовища та ділового середовища на діяльність підприємства
2.3. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на діяльність підприємства
2.4. Комунікаційні процеси на підприємстві
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства
3. Заходи для підвищення ефективності  підприємницької діяльності ПВКФ «Фіалка»
3.1. Проект диверсифікації діяльності ПВКФ «Фіалка»
3.1.1. План заходів для впровадження нових технологій та виробництва для ПВКФ «Фіалка»
3.1.2. Обґрунтування економічної ефективності диверсифікації 
3.1.3. Прогнозування ефективності реалізації проекту диверсифікації
3.2. Створення на підприємстві відділу маркетингу та менеджменту
3.3. Перехід фірми на використання ОСП в будівництві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних глобалізацій (транснаціональних корпо-рацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинго-вих об’єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприєм-ницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найваж-ливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організацій на внутріш-ньому і зовнішньому ринках, якість інституцій і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного і зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституцій та структурних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом нарощення здатності до адаптованості в умовах жорсткої конкуренцій.

Україна уже більше десяти років перебуває в стані перманентних рин-кових трансформацій, але й досі не отримала статус країни з ринковою еко-номікою. Рівень розвитку ринкової системи визначається насамперед наближенням і досягненням досконалої конкуренції – такого типу ринку, коли є багато виробників (продавців) і споживачів (покупців). Головним напрямом досягнення досконалої конкуренції є диверсифікація господарської діяльності підприємств – розширення номенклатури і асортименту товарів. Саме завдяки диверсифікації розв’язуються такі важливі задачі: в інтересах суспільства – розвивається конкуренція і, відтак, підвищується ефективність ринкової системи; в інтересах суб’єктів підприємництва – зменшуються ризики і підвищується фінансова стабільність; для споживачів збільшується кількість альтернатив купівлі і розширюється коло задоволених потреб.

Актуальність і важливість розв’язання зазначених задач в Україні зумо-влені такими обставинами: а) в результаті довголітньої радянської політики концентрації і спеціалізації виробництва уніфікованої продукції успадковані вузькопрофільні підприємства, реструктуризація яких здійснюється повільно і малоефективно; б) велика мінливість умов господарювання і, відповідно, надмірні ризики стримують розвиток підприємництва.

Таким чином, виникає потреба в заходах, здатних допомогти організації стати ефективнішою, тобто в пошуку шляхів, які допоможуть стати підприємству ринковим лідером або наздогнати інших.

Одним з ефективних механізмів поліпшення результатів господарю-вання є диверсифікація виробничо–підприємницької діяльності. У вузькому сенсі слова під диверсифікацією розуміють проникнення підприємства в галузі, що не непрямо взаємопов’язані у виробничому ланцюзі або функціонально не залежать від основної діяльності. В результаті диверсифікації підприємства перетворюються на складні багатогалузеві комплекси або конгломерати.

Диверсифікувати виробничо–підприємницьку діяльність можна за рахунок впровадження проектів в нових сферах виробництва і проникнення в порожні ринкові ніші. Завдяки цьому підприємства матимуть можливість швидко і без перешкод розвиватися, а отже отримувати  стабільні та високі прибутки. 

Метою дослідження є розробка та обґрунтування диверсифікації виробничо–підприємницької діяльності будівельного підприємства. 

Відповідно до сформульованої мети поставлено такі завдання:

 • проаналізувати теоретичні основи застосування понять проекту та диверсифікації;
 • оцінити виробничу і фінансову діяльність будівельного підприємства на прикладі ПВКФ "Фіалка";
 • розробити та обґрунтувати проект диверсифікації виробничо–підприємницької діяльності ПВКФ "Фіалка".

Об’єктом дослідження є приватна виробничо-комерційна фірма "Фіалка", яка   займається будівництвом.

Для написання цієї роботи використані різноманітні  літературні джерела, а також інформація довідкової, оперативної, статистичної та бухгалтерської звітності.

Методи дослідження. Для досліджень використано такі методи як аналіз, синтез, розрахунково – конструктивний.

Практична цінність та новизна дослідження полягає у розробленні пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та застосування проекту диверсифікації на практиці, що дасть змогу підприємству розвиватися і отримувати більші прибутки. Для ПВКФ «Фіалка» ці питання є досить актуальними і вагомими.

 

Список використаних джерел: 
 1. Статистичний щорічник України за 2006 р. К.: Видавництво “Консуль-тант”. – 2006. – 575 с.
 2. Україна за роки незалежності, 1991-2003.- 5-е вид., перероб. та доп.- К.:Нора-Друк, 2003.- с.352-357
 3. Ботенко Л. І. Управління проектами: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.  
 4.  Воркут Т. А. Проектний аналіз. – К.: Український Центр духовної ку-льтури, 2000.
 5. Гордійчук А.С. Економіка підприємства. – Рівне, 2004 р.
 6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.Л.Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка- К.: КНЕУ, 2003.
 7. Наливайко А.П. Теорія стратегія підприємства. Сучасний стан та на-прямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ,2001. – 227с.
 8. Обеременчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.:МАУП, 2000. – 128с. : іл. Бібліогр.: с.125 – 126.
 9. Москвін С. О. Проектний аналіз. – К.: «Лібра», 1998.
 10. Тян Р.Б.,  Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. Управління проектами: Пі-дручник. – К.: Центр навчальної літератури,  2003.    
 11. Чорна М. В. Проектний аналіз. – Х.: Консул, 2003.
 12. Шершньова З.Є, Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
 13. Волков И.М. Грачева. В. Проектный анализ. – М,:ЮНИТИ, 1998.
 14. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.
 15. Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект: Секреты практического проектного менеджмента. – СПб: Весь, 2002.
 16. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990. 
 17. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами: Справочник для профессионалов. – М.: Высшая школа, 2001. 
 18. Маркова В. Д., Кузнецова С.Н. Стратегический менеджмент: курс лек-ций: Москва – Новосибирск, 1994.
 19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Де-ло, 1992.
 20. Пинто Дж.К. Управление проектами. – СПб: Питер, 2004. 
 21. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. 
 22. Феоктистова Е. М., Красюк И. Н. Маркетинг: теория и практика. – М: Высшая школа, 1993.
 23. Adler H. A. Economic Appraisel of Transport Projects: A manual with Case Studies. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993.
 24. Bodie Z., Merton R. C. Finance. – New Jersey: Prentice Hall, 1998.
 25. Gittinger J. P. Economic Analysis of Agricultural Projects. – Baltimore:  The Johns Hopkins University Press, 1982.
 26. Guide to Project Cycle: EDI Course Note/ - Washington: EDI, 1992
 27. Higgins J. M. The Management Challenge. - New York: Macmillan Publishing Company, 1994.
 28. Звітність ПВКФ «Фіалка».
 29. Тлумачний словник Webster’s. 
 30. www.energoresurs.com.ua 
 31. www.minbud.org.ua 
4682
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.