Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням ризику

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обгрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємством
1.1. Сутність виробничих ресурсів
1.2. Показники ефективності діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів
1.3. Основні напрямки підвищення ефективності підприємства
2. Обгрунтуваннння заходів щодо підвищення ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням ризику
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо підвищення   ефективності використання виробничих ресурсів АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення щодо підвищення   ефективності використання виробничих ресурсів АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
3. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика» методом аналізу доцільності витрат
3.2. Обгрунтування зниження ризику за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів  АВКТВТ «Рівненська кондитерська фабрика»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Дослідженням питань організації та ефективності використання ресурсів виробництва займалося чимало вчених і науковців. З-поміж зарубіжних вчених, які досліджували ресурси виробництва, слід назвати Ч. Кобба, П. Дугласа, А. Маршалла, П. Самуельсона, Р. Солоу, С. Фішера та інших. Серед вітчизняних дослідників доцільно відзначити таких як В.Г. Андрійчук, В.Л. Анічин, О.А. Бугуцький, Ю.В. Василенко, П.Ф. Веденічев, М.І. Кісіль, В.М. Лич, І.І. Лукінов, Ф.С. Мартинкевич, П.О. Мосіюк, С.І. Муравський, О.М. Онищенко, Б.Й. Пасхавер, С.С. Сергєєв, В.К. Спрогіс, Л.В. Страума, С.Г. Струмілін та інші.

Однак окремі аспекти організації й ефективності використання ресурсів виробництва висвітлені ще недостатньо. Це стосується, насамперед, сучасних проблем ресурсозабезечення правильних кількісних співвідношень між усіма речовинними елементами виробництва та чисельністю працівників у залежності від техніко-технологічних параметрів виробництва, вдосконалення методів економічного регулювання виробничих ресурсів за ринкових умов їх використання.

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності організації й використання ресурсів виробництва підприємств харчової промисловості за ринкових умов. Для досягнення даної мети в роботі визначені наступні завдання:

 • узагальнити сутність ресурсів виробництва та їх структурні складові;
 • визначити рівень забезпечення ресурсами виробництва підприємства та результати його господарювання;
 • проаналізувати ефективність використання ресурсів виробництва на підприємстві;
 • визначити напрями підвищення ефективності використання ресурсів виробництва на підприємстві.

Об'єктом дослідження є процеси організації забезпечення та ефективного використання ресурсів харчової промисловості на рівні підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні аспекти, методичні напрацювання організації й підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємством.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. У процесі дослідження використані: діалектичний метод дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку й розвитку, системно-структурний аналіз; економіко–статистичні методи, порівняння, методи екстраполяції, факторного аналізу.

Інформаційно-нормативною базою для дослідження послужили законодавчі акти України, вітчизняні та зарубіжні публікації з питань підвищення ефективності використання виробничих ресурсів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Економіка, організація й планування промислового виробництва. навч. посіб. для вузів / Н. А. Лисицін. 
 2. Економіка підприємства за ред.. Покропивного К., 2000. 
 3. Економіка виробничого підприємства за ред.. Петровича К., 2001. 
 4. 4. Короб М. П. Фінансова економіка: аналіз діяльності підприємств. К.: Знання, 2000. 
 5. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність. К. – 1998. 
 6. Фінанси підприємства, за ред. Поддерюгіна, К. 2000. 
 7. Шевеленко С. Д., Федів І. К. Підприємство і підприємницька діяльність. К.: Вища школа, 1997.
 8. (Офіційний сайт  «ЗАТ Екотехніка») http://www.eko.ua/history_rikond.phtml
 9. (Біографії. Довідники. Інформація.) http://who-is-who.com.ua/bookmaket/nuht/4/284.html
 10. (Офіційний сайт Управління Держпромнагляду по Рівненській області) http://dnop.rovno.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=150:20...
 11. (Вікіпедія) http://uk.wikipedia.org
 12. Облік праці та її оплати [Текст]. - // Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік : Навч. пос. / О.В. Лишиленко. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - С. 360-397. 
 13. Облік праці та її оплати [Текст] : учебник. - // Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Навч. вид. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Вища освіта, 2003. - С. 453-520. - ISBN 966-8081-05-6
 14. Трудові ресурси [Текст] : статистистический материал. - // Праця на Херсонщині у 2001 році : Статистичний збірник. - Херсон : Херсонск. обл. управл. статистики, 2002. - С. 7-12 
 15. Оплата праці, її розміри та форми [Текст] : научное издание / О.П. Савицька, З.М. Метельська, Л.І. Трач. - // Економічний довідник аграрника : Наук.-довідк. вид. / В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононенко та ін. - К. : Преса України, 2003. - С. 625-666. 
 16. Безробіття та фактори, що впливають на його рівень та динаміку [Текст] / М.І Гуць. - // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - К., 2003. - Вып.2(21). - С. 82-87.
10465
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).