Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обґрунтування господарських рішень щодо покращення організації виробничого процесу на підприємстві з урахуванням ризику на прикладві ЗАТ «Рівне-Борошно»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо покращення організації виробничого процесу підприємства
1.1. Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів
1.2. Суспільні форми організації виробництва
1.3. Поняття, види і значення інфраструктури підприємства
2. Обгрунтування заходів щодо покращення організації виробничого процесу на підприємстві з урахуванням ризику
2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства
2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно»
2.3. Економічне обгрунтування господарського рішення щодо покращення організації виробничого процесу на підприємстві ЗАТ «Рівне-Борошно»
2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення щодо покращення організації виробничого процесу на підприємстві ЗАТ «Рівне-Борошно»
2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства ЗАТ «Рівне-Борошно»
3. Обгрунтування заходів щодо зниження господарського ризику
3.1. Оцінювання ступеня ризику ЗАТ «Рівне-Борошно» методом аналізу доцільності витрат
3.2. Обґрунтування зниження ризику за рахунок покращення організації виробничого процесу на підприємстві ЗАТ «Рівне-Борошно»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Пктуальність теми дослідження. Виробничий процес - це сукупність взаємопов’язаних процесів праці і природних процесів, у результаті яких вихідні матеріали й напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

Основний процес на підприємствах багатьох обробних галузей промисловості представлений трьома стадіями: заготівельною, обробною і складальною.

За роллю у виробничому процесі на підприємствах розрізняють: основні, допоміжні та обслуговуючі процеси.

За складністю кожен із названих процесів може бути простий і складний.

Раціональна організація виробничих процесів забезпечує прибутковість підприємства, через зменшення матеріальних витрат і втрат робочого часу.

Раціональна організація виробничих процесів на підприємствах базується на таких основних принципах: спеціалізації, пропорціональності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, диференціації, автоматичності, системності, гнучкості, оптимальності.

Дослідженням даної тематики займались: В.О. Онищенко, Васильков В.Г., Мороз В.С., Плоткін Я.Д., Соколицын С.А. та ін.

Недостатня дослідженість цієї наукової проблематики в цілому та її важливість для економіки підприємства обумовили вибір теми курсової роботи, мету та структуру роботи.

Метою курсової роботи є обгрунтування зв’язку між вдосконаленням організації виробничого процесу та результатами господарської діяльності підприємства.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є використання виробничих потужностей підприємства та система організації виробництва. Об’єктом дослідження є система організація виробничого процесу на підприємстві ЗАТ «Рівне-Борошно».

Методологічна база дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки, критичне осмислення, аналіз та синтез концепцій найбільш визначних шкіл сучасної економічної науки. При підготовці курсової роботи використовувались сучасні загальнонаукові та специфічні методи: порівняльно-економічний, економіко-статистичний, економіко-математичний, абстрактно-логічний, графічний та ін.

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження стала статистична та облікова звітність підприємства ЗАТ «Рівне-Борошно».

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про власність» //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. 
 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. 
 3. Закон України «Про підприємництво « від 26 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №9. 
 4. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. - М.: ТОО «Люкс-Арт», 2003. – 328 c. 
 5. Балабанова Л. В., Кривенко А. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга. - Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – 147 с. 
 6. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. - М.: М/н ун-т бизн. и управл., 2004. -104 с. 
 7. Бойчик І. М. Економіка підприємства. - К.: Атіка, 2004. - 480с. 
 8. Бондар Н. М. Економіка підприємства. - К.: А. С. К., 2004. - 400с. 
 9. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия. – Мн. .: Вышэйшая школа, 2002. – 348 с. 
 10. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2004-280с. 
 11. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч. -метод. пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2005. – 145 с. 
 12. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. - 2009. - №2. 
 13. Дайновський Ю. А. Маркетингова товарна політика. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 52 с. 
 14. Економіка підприємства / Л. Г. Мельник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 656 с. 
 15. Економіка підприємства. - Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2005. – 72 с.
 16. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2004. - 133 с. 
 17. Жмалев В. Г., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Україна, 2005. - 454 с. 
 18. Жнякін Б. О., Краснова В. В. Економіка підприємства. - Донецьк: Альфа-пресс, 2005. – 160 с. 
 19. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. - М.: Инфра-М, 2005. – 358 с. 
 20. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб. - К.: МАУП, 2004. – С. 40-42. 
 21. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. - М.: Инфра-М, 2003. – 132 с. 
 22. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. - 387 с. 
 23. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 2004. – 800 с. 
 24. Осипов В. І. Економіка підприємства. - О.: Маяк, 2005. – 724 с. 
 25. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. - М.: МГУ, 2001. – 382 с. 
 26. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний маркетинг. - Донецьк: ВІК, 2004. – 235 с. 
 27. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 248 с. 
 28. Примак Т. Економіка підприємств. Навч. пос. - К.: Знання, 2004. – 178 с. 
 29. Савицкая Г. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2004. – 668 с. 
 30. Чаюн І. О. Економіка підприємства. - К.: КНТЕУ, 2005. – 569 с. 
 31. Чеботар С. І., Шевчик М. Г., Рябчик І. В., Ларіна Я. С., Арсеньєва О. П. Основи маркетингу. - К.: Наш час, 2004. – 238 с. 
 32. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. - М.: Прогресс-Универс, 2001. – 428 с. 
 33. Шваб Л. І. Економіка підприємства. - К.: Каравела, 2004. – 568 с. 
10467
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).