Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 
Журавльов Олександр Юрійович
 
УДК 62-592. 113
 
Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки
  
Спеціальність 05. 05. 12 – Машини нафтової і газової промисловості
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Івано-Франківськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: лауреат премії ВТВР СРСР, доктор технічних наук, професор Вольченко Олександр Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри “Механіки машин”.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Малащенко Володимир Олександрович, національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри “Деталі машин”; кандидат технічних наук, доцент Лях Михайло Михайлович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри “Нафтогазового обладнання”.
Провідна установа: Український інститут природних газів (УкрНДІгаз) Укргазпрому м. Харків.
Захист відбудеться “4” червня 2002р. о “1400” год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20. 052. 04 у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Вирішення важливої для нашої держави проблеми забезпечення паливно-енергетичного комплексу енергоресурсами вимагає збільшення обсягу бурових робіт, удосконалення нафтогазового обладнання та найбільш повного використання його можливостей. Ефективність експлуатації бурової установки в значній мірі залежить від досконалості її гальмівної системи.
Аналіз літературних джерел показав, що характерні для стрічково-колодкового гальма різке захоплення шківа фрикційними накладками, недостатня гнучкість гальмівної стрічки, з'єднаної з фрикційними накладкам, призводять до підвищеного рівня динамічної і, як наслідок, теплової навантаженості фрикційних вузлів. Це негативно впливає на працездатність гальма, продуктивність та безпеку експлуатації бурової установки. Результати досліджень, що отримані під час виконання наукової роботи дають можливість спроектувати гальмо бурової лебідки, конструкція якої дозволяє забезпечити необхідну його працездатність.
Тому задачі, що поставлені в дисертаційній роботі і спрямовані на підвищення ефективності дії гальма бурової лебідки, є актуальними, розв'язок яких має не тільки наукове, але і важливе народогосподарське значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика роботи є частиною планових державних науково-дослідних робіт з розвитку нафтопромислового комплексу України і базується на результатах держбюджетних науково-дослідних робіт “Наукові обгрунтування раціональних режимів роботи та вибір основних параметрів бурового обладнання”, номер державної реєстрації №0195U026337, які входять до координаційного плану Міністерства освіти і науки “Наукової основи розробки нових технологій видобутку нафти і газу, газопромислового обладнання, поглибленої переробки нафти і газу з метою одержання високоякісних моторних палив, мастильних матеріалів, допоміжних продуктів і необхідної сировини”. Цей план входить в національну програму “Нафта і газ України до 2010 року”.
Мета і задачі дослідження. Розробка методики динамічного розрахунку стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками та високоефективних конструкцій пристроїв для систем охолодження його пар тертя.
Для досягнення поставленої мети булo сформульовано наступні задачі:
- виконати порівняльний аналіз працездатності серійних та стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками для встановлення закономірностей зміни їхніх експлуатаційних параметрів;
- теоретично дослідити і проаналізувати процес гальмування нетрадиційного гальма та визначити умови, за яких його параметри набувають найбільш раціональних значень;
- провести теоретичні дослідження динамічної навантаженості фрикційних вузлів гальма для визначення силових залежностей з урахуванням пружного з'єднання фрикційних накладок і жорсткості гальмівної стрічки;
– провести розрахунок пружного елемента, який з'єднує фрикційні накладки в новому стрічково-колодковому гальмі, виходячи з умови його міцності та забезпечення необхідного співвідношення періодів гальмування;
- провести експериментальні дослідження в лабораторних умовах для оцінки розподілу питомих навантажень, деформацій гальмівної стрічки і накладок та величини спрацювання останніх;
- оцінити вплив режимів гальмування на працездатність нетрадиційного стрічково-колодкового гальма;
- розробити методику розрахунку експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками для оцінки ефективності їхньої дії;
• запропонувати конструкції стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками з елементами керування їхньою навантаженістю.
Об'єкт дослідження. Нове стрічково-колодкове гальмо з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки та особливості його конструкції.
Предмет дослідження. Динамічні процеси в стрічково-колодковому гальмі з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки.
Методи дослідження. Дослідження проводилися з допомогою чисельних методів з використанням загальновідомих і оригінальних методик експериментальних досліджень. Під час теоретичних досліджень використовувалися основи теорій: тертя гнучких елементів, що охоплюють шків, – при обгрунтуванні особливостей процесу гальмування; коливань повзуна при стрибкоподібній зміні сил тертя – для визначення розрахункових залежностей пружних елементів; деформування стрижнів малої кривизни – при визначенні експлуатаційних параметрів гальма з врахуванням жорсткості гальмівної стрічки; кінетостатики – при оцінці динамічної навантаженості фрикційних вузлів; розрахунку та конструювання стрічково-колодкових гальм бурових лебідок і прийняття оптимальних рішень – при розробці пристроїв та систем високоефективного охолодження фрикційних вузлів гальма.
Наукова новизна. Вперше дано теоретичне обгрунтування особливостей процесу гальмування нетрадиційного стрічково-колодкового гальма, отримано силові залежності з урахуванням пружного з'єднання фрикційних накладок. Дістало подальший розвиток реалізація керування
Фото Капча