Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обгрунтування рацiональних параметрiв пiдготовки надто зближених пластiв на шахтах захiдного Донбасу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ
НАЦIОНАЛЬНА ГIРНИЧА АКАДЕМIЯ УКРАЇНИ
 
ЛУБЕНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСIЙОВИЧ
 
УДК 622. 272. 62
 
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦIОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРIВ ПIДГОТОВКИ НАДТО ЗБЛИЖЕНИХ ПЛАСТIВ НА ШАХТАХ ЗАХIДНОГО ДОНБАСУ
 
Спецiальнiсть 05. 15. 02 – Пiдземна розробка родовищ корисних копалин
 
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук
 
Днiпропетровськ – 1999
 
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Нацiональнiй гiрничiй академiї України Мiнiстерства освiти України.
Науковий керiвник: доктор технiчних наук, професор Колоколов Олег Васильович, професор кафедри пiдземної розробки родовищ Нацiональної гiрничої академiї України, м. Днiпропетровськ.
Офiцiйнi опоненти: - доктор технiчних наук, професор Шевельов Гаррiй Агапович, завiдувач вiддiлу гiрничої аерогазодинамiки Iнституту геотехнiчної механiки НАН України, м. Днiпропетровськ; - кандидат технiчних наук, Кириченко Володимир Якович, начальник Захiдно-Донбаського науково-виробничого Центру «Геомеханiка», м. Павлоград.
Провiдна установа: Донецький державний технiчний унiверситет, м. Донецьк.
Захист дисертацiї вiдбудеться «13» липня 1999 р. о 10 годині на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08. 080. 03 при Нацiональнiй гiрничiй академiї України (320027, Україна, м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 19).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Нацiональної гiрничої академiї України (320027, Україна, м. Днiпропетровськ, пр. К. Маркса, 19).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальнiсть теми та стан наукової проблеми. При обмежених запасах нафти i газу в Українi вугiлля виступає як основне власне джерело енергiї. Тому доля вугiлля в загальному паливно-енергетичному балансi країни буде безперервно зростати. Реалiзацiя цього завдання можлива шляхом пiдвищення обсягу та ефективностi видобутку вугiлля iз комплексно-механiзованих очисних вибоїв передусім за рахунок таких перспективних районiв, як Захiдний Донбас.
Умови розробки вугiльних пластiв у Захiдному Донбасi значно вiдрiзняються вiд умов ведення гiрничих робiт на шахтах iнших геолого-промислових районiв. Разом з тим, з поглибленням гiрничих робiт останнiм часом вiдзначається погiршення показникiв роботи шахт iз-за iнтенсивного прояву гiрського тиску в виробках. Наявнiсть слабких бокових порiд, мала потужнiсть пластiв i їх обводненiсть, зближенiсть бiльшостi пластiв вимагають наукового обгрунтування цiлого комплексу iнженерних рiшень, якi вiдносяться до питань пiдготовки шахтних полiв, почерговостi, порядку вiдробки пластiв в свитi, мiсця закладення, охорони, пiдтримання, крiплення пiдготовчих виробок та iнших питань. На шахтах Захiдного Донбасу в надто зближених робочих пластах за станом на 1. 01. 97 р. зосереджено бiльше 400 млн. т. вугiлля, що складає бiля 40% всiх балансових запасiв.
Традицiйно на шахтах Захiдного Донбасу одночасно розробляється декiлька пластiв в свитi. Система розробки пластiв – довгими стовпами здебiльшого за повстанням. В межах виймального поля пласти вiдробляються роздiльно в низхiдному порядку. Частково така черговiсть вiдробки пояснюється вiдсутнiстю в районi пластiв, схильних до газодинамiчних явищ, вiдробку яких рекомендується вести з пiдробкою, тобто розпочинати з виймання захисних нижнiх пластiв. Але інколи з різних причин (наприклад у зв’язку з великою потужнiстю пласта) розробку зближених пластiв розпочинають з першочергового виймання нижнього пласта. Це приводить до того, що пiдробленi запаси, якi залишились, як тi що стоять на балансi шахт, так i забалансовi, в подальшому можуть бути непригiдними для послiдуючої вiдробки, поскiльки за поширеними геомеханiчними уявленнями вони попадають в зону очiкуваного безпорядного обрушення порiд мiжпластя.
За показник зближеностi пластiв, який допускає висхiдний порядок вiдробки, прийнято вiдношення потужностi порiд мiжпластя до потужностi пiдроблюючого пласта. В рiзнi перiоди часу числовi показники змiнювались. Тепер згiдно з нормативними документами, якi дiють в галузi, для рiзних гiрничо-геологiчних районiв країни прийнята 12-кратна потужнiсть пiдроблюючого пласта, i тiльки в деяких умовах, за погодженням з «ВНДМИ» цей показник може бути зменшений до 6-кратної потужностi пiдроблюючого пласта.
Проте особливостi залягання вугiльних пластiв в Захiдному Донбасi потребують уточнення значення цього критерiю. Закономiрностi здвигання пiдробленої товщі на зближених пластах в умовах району недостатньо вивченi, практичний досвiд їх вiдробки в висхiдному порядку має епiзодичний характер i не узагальнений. Зближенiсть пластiв, залягання їх в слабких вмiщуючих породах, вплив гiрничих робiт на сумiжних пластах зумовлюють визначення черговостi їх вiдробки, а також вибiр мiсця закладення i способу охорони пiдготовчих виробок. Вирiшення цих питань вимагає постановки спецiальних дослiджень, результати яких дозволять знизити втрати вугiлля, пiдвищити стiйкiсть пiдготовчих виробок, продовжити термiн служби деяких шахт i покращити технiко-економiчнi показники їх роботи.
Тому визначення рацiональних параметрiв розробки надто зближених пластiв представляє актуальну наукову задачу, яка має важливе практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в НГА України згiдно з плановими дослiдженнями по господарчому договору 010615 з ВО «Павлоградвугiлля».
Мета дослiдження – обгрунтування рацiональних параметрiв пiдготовки надто зближених пластiв на шахтах Захiдного Донбасу на основi вивчення та врахування закономiрностей здвигання пiдробленої товщi порiд i прояву гiрського тиску в виробках.
Задачi дослiдження:
1. Вивчити порушенiсть верхнього надто зближеного пласта i вмiщуючих порiд, пiдроблених очисними роботами по нижньому пласту.
2. Визначити розмiри зони розвантаження вiд погашеної пiдготовчої виробки пiсля вiдробки нижнього надто зближеного пласта i встановити параметри рацiонального розташування пiдготовчих виробок по верхньому пiдробленому пласту.
3. Визначити вплив черговостi вiдробки надто зближених пластiв на умови їх розробки.
4. Установити закономiрностi прояву гiрського тиску в
Фото Капча