Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік, аналіз та аудит фінансових результатів на прикладі ТОВ "Базальт"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
174
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Економічна сутність підприємства. Порядок формування та розподілу доходів в умовах ринкової економіки

1.1. Економічна сутність підприємства
1.2. Економічний зміст прибутку
2. Облік доходів підприємства
2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
2.2. Облік доходів на підприємстві
2.2.1. Бухгалтерський облік доходів підприємства
2.2.2. Організація податкового обліку доходів підприємства на прикладі ТОВ “Базальт”
2.2.3. Організація податкового обліку на торгових підприємствах
2.3. Організація обліку платежів до бюджету та державних фондів на підприємстві
2.4. Звітність про доходи підприємства
3. Аналіз доходів підприємства
3.1. Ретроспективний аналіз доходів
3.1.1. Структурно-динамічний аналіз прибутку
3.1.2. Аналіз формування та використання прибутку
3.1.3. Аналіз прибутку до оподаткування
3.1.4. Аналіз показників прибутковості діяльності  підприємства
3.2. Перспективний аналіз прибутку
3.3. Кореляційно-регресивний аналіз прибутку
4. Аудит фінансових результатів підприємства
4.1. Методика проведення аудиту фінансових результатів
4.2. Загальна методика проведення аудиту
4.3. Послідовність проведення аудиту фінансових результатів
4.3.1. Аудиторська перевірка формування прибутку
4.3.2. Аудиторська перевірка використання прибутку
4.3.3. Аудиторська перевірка податкового обліку
4.4. Зовнішній аудит фінансових результатів на ТОВ “Базальт”
4.5. Удосконалення системи внутрішнього контролю фінансових результатів на ТОВ "Базальт"
5. Зарубіжний досвід удосконалення системи внутрішнього контролю фінансових результатів
6. Основні напрямки вдосконалення обліку, аналізу і аудиту формування та розподілу прибутку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. При зміні законодавства в умовах переходу національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандатів за англо-американським зразком, нестабільності економіки при недосконалості законодавчої бази України, наявності податкового тиску і інфляційних процесів в країні діяльність підприємств стає нелегкою і проблематичною. За таких умов набуває актуальності тема оборотних коштів, особливо для торгівельних підприємств, оскільки вони становлять їх робочий капітал.

Вивчення оборотних коштів дає змогу перш за все дослідити робочі активи, що забезпечують економічну вигоду підприємству. Вивчення обліку, методики аудиту та проведення аналізу оборотних коштів допомагає виявити і обгрунтувати проблеми товариства, що потребують вивчення та нагального вирішення, а також дозволяють визначити перспективи розвитку.
Основною метою даної дипломної роботи є вивчення стану і особливостей обліку, проведення аудиту та аналізу оборотних коштів на прикладі ТОВ "Базальт" для визначення перспектив розвитку.
Основними завданнями дипломної роботи є :

 • збір бухгалтерської і статистичної звітності, регістрів аналітичного і синтетичного обліку, первинних документів ТОВ “Базальт” для проведення аналізу оборотних коштів;
 • опрацювання нормативних джерел інформації і вивчення літературних джерел для теоретичної частини;
 • відбір найбільш придатних і економічно обгрунтованих методик аналізу;
 • економічна характеристика оборотних коштів;
 • вивчення і оцінка організації бухгалтерського і податкового обліку;
 • вивчення організації моделі проведення аудиту та методики практичного аудиту;
 • проведення аналізу оборотних коштів та фінансового стану товариства;
 • вивчення міжнародного досвіду обліку, аудиту та аналізу;
 • складання висновків з запропонуванням заходів по покращенню торгівельної діяльності.

Лише завдяки вивченню обліку товариства можливе проведення аналізу та  визначення сильних і слабких сторін ведення бухгалтерського обліку, управління і контролю, що дозволить в подальшому визначити і запропонувати шляхи покращення господарської діяльності.
Основні завдання цього розділу: вивчити організацію бухгалтерського обліку в товаристві; вивчити первинні документи, реєстри і звітність; вивчити існуючий контроль за фінансовою дисципліною; вивчити облік матеріальних цінностей; вивчити облік товарів та їх реалізації; вивчити облік розрахунків; вивчити облік грошових коштів; визначити сильні і слабкі сторони.
Визначення методики проведення аудиту дозволить підприємству оцінити власну систему внутрішнього контролю і за бажанням керівництва провести аудит оборотних коштів.
Основними завданнями вивчення аудиту є: вивчити організаційно-структурну модель проведення аудиту; визначити і вивчити прийоми і процедури отримання аудиторських свідчень; вивчити методику встановлення наявності системи внутрішнього контролю і ефективності її функціонування; вивчити методику проведення аудиту матеріальних цінностей; вивчити методику проведення аудиту дебіторської заборгованості; вивчити методику проведення аудиту касових операцій; вивчити методику проведення аудиту розрахункових операцій.
Проведення  комплексного аналізу оборотних коштів ТОВ “Базальт” за 2006-2008 роки буде здійснюватись паралельно з оперативним аналізом, стосовно перших кварталів 2006 і 2007 років, що необхідне для визначення стану товариства, виявлення факторів,  які впливають на показники діяльності, знаходження резервів для їх покращання і розробки рекомендацій з фінансового менеджменту необхідних для підвищення ефективності роботи товариства, що в свою чергу також дозволить здійснити узагальнення результатів аналітичного дослідження оборотних коштів і дати уточнену оцінку роботи ТОВ “Базальт” з запропонуванням шляхів щодо покращення торгівельної діяльності.
Основними завданнями проведення аналізу господарської діяльності є: дати вірну оцінку стану товариства і вказати наскільки він відрізняється від того, що вимагається; виявити можливості і шляхи переведення товариства з фактичного стану у кращий; здійснити підготовку матеріалу для вибору оптимального рішення по оперативному регулюванню діяльності для планування подальшої господарської діяльності з врахуванням виявлених резервів; розробити рекомендаціі по покращенню торгівельної діяльності.
Дипломна робота складається з декількох взаємопов’язаних розділів, кожний з яких містить певну інформацію. У першому розділі дається загальна характеристика підприємства і організація бухгалтерського обліку на ньому в цілому. Другий розділ розкриває економічну характеристику оборотних коштів. У третьому розділі проводиться детальне вивчення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, товарів та їх  реалізації, розрахунків підприємства , грошових коштів та звітності ТОВ "Базальт". Четвертий розділ розкриває організаційно-структурну модель проведення аудиту, де вивчається конкретизація завдань аудиту, класифікація прийомів і процедур отримання аудиторських свідчень, методика встановлення наявності системи внутрішнього контролю і ефективності її функціонування, взаємозв’язок між прийомами аудиту та видами аудиторських свідчень. Дається методика проведення аудиту матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, касових  і розрахункових операцій. У п’ятому розділі здійснюється аналіз оборотних коштів товариства. Проводиться ретроспективний аналіз. Більш детально проводиться аналіз товарообороту, який включає в себе аналіз товарного балансу, товарооборотності, рівномірності товарообороту, а також аналіз дебіторської заборгованості, грошових коштів та інших розрахунків. Здійснюється кореляційно-регресивний аналіз за допомогою ПЕОМ, де застосовується метод статистичної обробки даних, в результаті якого можливе отримання кількісної оцінки впливу факторних ознак на результуючу, а також прогнозування результуючої ознаки в результаті побудови адекватної моделі. Проводиться аналіз фінансового стану, де з метою визначення розміру та напрямку дій факторів застосований  факторний аналіз. Формується прогноз на 2008 рік стану оборотних коштів, що дозволяє виявити вузькі місця та допомагає своєчасно змінити економічну політику, мобілізувати внутрішньо-господарські резерви, вжити необхідні заходи для зміцнення своїх позицій і попередити недоцільні втрати, а також визначити основні напрямки перспектив розвитку товариства.
Шостий розділ призначений вивченню міжнародного досвіду обліку, аналізу та аудиту для визначення можливостей переходу товариства до міжнародних стандартів. Формуються висновки і пропозиції направлені на усунення недоліків і покращання роботи торгівельної діяльності.
Дослідження, виконані в дипломній роботі, містять елементи наукової новизни з питань ведення аналізу і контролю для застосування їх в господарській діяльності ТОВ "Базальт". Це методи, що базуються на аналізі господарської діяльності і направлені на оцінку фінансового стану товариства та прогнозування торгівельної діяльності для прийняття продуманих і економічно обгрунтованих рішень по найбільш ефективному веденню фінансово-господарської діяльності.
Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство “Базальт", створене шляхом об’єднання майна Учасників на підставі Закону України “Про господарські товариства” з метою отримання прибутку. Зареєстроване рішенням виконкому Рівненської міської Ради народних депутатів №128 від 25.03.1992 року. Товариству надаються права юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Перееєстроване в ДПІ м.Рівне 18.03.99 року №040/0386 внаслідок зміни складу Учасників товариства, відповідає по своїх зобов’язаннях тим належним йому майном, на яке законодавством може бути звернене стягнення за вимогою кредиторів. Учасники несуть збитки лише в межах вартості належних їм вкладів до Статутного фонду. Вищим органом управління є збори Учасників. Учасники володіють кількістю голосів пропорційно розміру їх частки у Статутному фонді. Виконавчим органом товариства є директор, що здійснює керівництво  поточною діяльністю. Директор обирається і відкликається зборами Учасників товариства.
Основними напрямками діяльності є торгово-закупівельна, посередницька, роздрібна торгівля. На даний час ТОВ "Базальт" має в своєму розпорядженні магазин шляхом укладання договору про оренду, де здійснює торгівлю канцтоварами.
Вибір теми дипломної роботи узгоджувався з керівництвом товариства, що засвідчено у доданих документах.
Були надані можливості вільного вивчення господарської діяльності.
Запропоновані заходи по покращенню торгівельної діяльності будуть впроваджуватися товариством у третьому кварталі 2008 року.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Затверджено постановою  №283/97-ВР  від 22.05.97р.
 2. Закон Украіни про внесення змін до Закону України, “Про податок на додану вартість”. Затвержено постановою №550/97-ВР від 26.09.97р.
 3. Указ Президента “Про спрощену систему оподаткування суб’єктів малого підприємництва” №727 від 3.07.98р.
 4. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затверджено постановою КМУ №250 від 3.04.93р. (зі змінами і доповненнями).
 5. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення. Затверджено  наказом МФУ №159 від 24.07.97р.
 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88. Затвержено наказом МФУ від 24.05.95р.
 7. Положення про порядок реалізації ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів, затвержено МФУ № 14-401 від 3.03.93р., а також листом Мінстату України №18-4170 від 10.12.93р.
 8. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності. Затверджено постановою КМУ №334 від 18.03.96р.
 9. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реалізації обліку торгових платежів і контролю за їх використанням.  Затверджено постановою КМУ // Урядовий кур’єр. – 1997.- 6 березня.
 10. Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зписування (псування) матеріальних цінностей. Постанова КМУ №116 від 22.01.96р.
 11. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Затвержено  наказом МФУ №141 від 1 липня 1997р.
 12. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів.  Затверджена  наказом Міністерства статистики України №389 від 28.12.96р.
 13. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання  цінностей  №99. Затвержена  наказом МФУ від 16.05.96р.
 14. Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання  цінностей. Затвержена  наказом МФУ  №226  від 18.10.96р.
 15. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті. Затвержена постановою НБУ №121 від 27.05.96р.
 16. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства. Затверджена  наказом МФУ №139 від 18.08.95р.
 17. Інструкція про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України. Затверджена  постановою НБУ №149 від 20.06.95р.
 18. Інструкція про службові відрядження в межах України та на територію держав учасниць СНД. Затверджена постановою МФУ №80 від 15.05.95р.
 19. Про затверження типових форм первинного обліку. Наказ Міністер-ства статистики України №352 від 29.12.96р.
 20. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена постановою МФУ  №69 від 11.08.94р.
 21. Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України.  Затверджено  постановою НБУ №21 від 2.02.95р.
 22. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою КМУ  №116  від 22.01.96р.
 23. Постанова Правління НБУ про затверження Інструкції “Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України” № 204 від 2.08.96р.
 24. Тимчасове положення про визначення ліміту залишку готівки в касі, норм її витрат з виручки, термінів і порядку здачі виручки підприємствами, організаціями і колективними сільськогосподарськими підприємствами. Затвержено постановою правління НБУ №21 від 2.02.95р.
 25. Вказівки з організації бухгалтерського обліку в Україні №25, затверджені наказом МФУ від 07.05.93р. (зі змінами і доповненнями).
 26. Андреєв В.Д. Практический аудит, справочное пособие. Москва: ”Экономика”. - 1994г.
 27. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.  Москва: “Финансы и статистика результатів ”. – 1995г.
 28. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського аудиту і контролю. Київ: “Вища школа”. - 1994р.
 29. Брискин В.Е., Рыбин Т.М., Зайченко В.В. Анализ хозяйстенно-финансовой деятельности предприятий и объединений. Москва: “Финансы и статистика”. – 1980г.
 30. Гимеровская А.Т. Аудит компаний США: оценка ошибок и риска // Бух. учет. – 1992. - №8. – С. 9 - 14.
 31. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий і управлінський облік Київ: “Автоінтерсервіс”. - 1996р.
 32. Ефимова О.В. Анализ оборачиваемых средств коммерческого предприятия // Бух. учет. – 1994. - №10. – С. 35 - 41.
 33. Завгородний  В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка . Киев: “Блиц-Информ”. - 1997г.
 34. Зубилевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. Київ: “Ділова Україна”. – 1996р.
 35. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – Москва: “Центр экономики и маркетинга ”. – 1995г.
 36. Ковалев В.С. Методы ситуационного анализа  // Бух. учет. – 1996. - №3. – С. 57-60.
 37. Ковбасюк М.О. Нове у змісті економічного аналізу в зв’язку з переходом до ринку // Бух. облік і аудит. – 1994. - №9. – С. 7-8.
 38. Козлова О.И. Оценка кредитоспособности предприятий. Москва: “Дело”. – 1993г.
 39. Кольга В.Д., Парапалига М.Д. Аудит в Україні. Київ: “Літера”. – 1998р.
 40. Корчагина Л.М. Анализ хозяйственной деятельности предприятия //Бух. учет. – 1996. - №10. – С. 9.
 41. Кузьмінська О. Аналіз беззбитковості підприємства // Бух. облік і аудит. – 1996. - №4. – С. 10 - 12.
 42. Майданчик Б.И., Карпунин Я.П., Любинецкий В.Л. Анализ и обоснование хозяйственных решений. Москва:”Финансы и статистика”. – 1991г.
 43. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997 . Переклад з англ. за ред. Голова С.Ф. Київ :”Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України”. - 1998р.
 44. Нидлз и др. Принципы бухгалтерського учета – Москва: “Финансы и статистика”. - 1993г.
 45. Нитецкий Н.Н., Кудрявцев В.П. Аудит предприятия Москва: “Дело”. – 1996г.
 46. Рудницький В.С., Бачинський В.І., Редченко К.І., Рехлецький Є.А., Мариняк М.Є. Фінансовий облік та аналіз комерційної діяльності підприємств. Навчальний посібник. Київ: “Вища школа”. – 1996 р. 
 47. Сотникова Л.В. Аудит касових операций. Москва: “Финстатистинформ”. – 1996 г.
 48. Харламова Г.В., Ларикова Л.Ф., Ляхов А.И. под ред.Гриневой В.Н. Практическое пособие бухгалтеру-менеджеру. Харьков: ”Основа”. - 1995 г.
 49. Шаралов О.Д., Терехов Л.Л., Сиднев С.П. Системний анализ.  Киев:  “Вища школа”. – 1993 г.
 50. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Переклад с англ. под ред. А.М. Петрачкова. – Москва: “Финансы и статистика”. - 1996 г.
42
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.