Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік експортно-імпортних операцій

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Формування і здійснення комерційних зв’зків з іноземними партнерами та ефективне управління експортно-імпортними операціями неможливо без науково обґрунтованого підходу до розв’язання комплексу задач, але дослідження розвитку експортно-імпортними операціями суб’єктів господарювання свідчить про відсутність системного підходу до організаційно-методичного забезпечення їх обліку, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Більше того, становлення зовнішньоторговельної діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що характеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової невизначеності.
Проблеми бухгалтерського обліку розглянуті у працях вітчизняних учених М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, Ю. А. Кузьмінський, В. М. Пархоменко, В. В. Сопко, Г. М. Сторожук, В. Г. Швець [2].
Дослідження розвитку обліку в Україні у своїй більшості висвітлюють або загально – методичні засади обліку та фінансової звітності згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П (С) БО), або характеризують окремі напрямки обліку та техніку облікових записів згідно з новим Планом рахунків. Питання ж обліку експортно-імпортних операцій не знайшли достатнього вирішення в існуючих наукових роботах.
Отже, недостатній рівень теоретичної розробки питань методології обліку експортно-імпортних операцій у системі управління зовнішньоторговельною діяльністю та потреби практики обумовлюють актуальність теми.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних та науково-методологічних положень щодо удосконалення системи обліку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання і розробка практичних рекомендацій з організації та методики обліку їх в умовах реформування бухгалтерського обліку та розвитку міжнародних зв’зків підприємства.
Для підприємства, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, актуальним є питання можливості здійснення операцій, пов’язаних з придбанням товарів у неризедентів з їх подальшою передачею третій особі (нерезиденту) без ввезення на митну територію України і, відповідно без сплати при цьому «імпортних» податків.
Слід зазначити, що при відображенні бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій, рекомендовано застосовувати норми П (С) БО 9 «Запаси», П (С) БО 15 « Дохід», П (С) БО16 «Витрати», П (С) БО 21 «Вплив змін валютних курсів» [1].
При оцінці методики відображення у бухгалтерському обліку експортно-імпортних операцій виявлено невідповідність Плану рахунків бухгалтерського обліку вимозі реальності (достовірності) показників фінансової звітності завдяки відсутності рахунків, які передбачають облік товарів на різних етапах товароруху: у дорозі на території України, на території інших країн. Аналіз вітчизняного законодавства дозволив розробити методику визнання на цих етапах таких елементів фінансової звітності, як доход (при експорті) і товари (при імпорті). Методика ґрунтується на доведенні положення про можливість використання моменту переходу ризиків і вигод, пов’язаних з товаром, визначення моменту переходу права власності на товари, якщо інше не передбачене договором (контрактом).
Для відображенні у бухгалтерському обліку даної методики запропоновано використання субрахунків до рахунку 28 «Товари»: 286 «Товари відвантажені» – для обліку товарів по експорту, і 287 «Товари у дорозі» – для обліку товарів по імпорту.
Вважається доцільним у бухгалтерському обліку експортно-імпортних операцій виділити три етапи:
1. Облік руху експортного та імпортного товару від постачальника до покупця.
2. Облік витрат по експорту та імпорту.
3. Облік реалізації та розрахунків з іноземними контрагентами [2].
Таким чином порядок ведення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій суттєво залежить від умов, зазначених у зовнішньоекономічних контрактах, які застосовують у діловому обороті організації, форм розрахунків з іноземними та вітчизняними покупцями, а також від виходу українського постачальника експортного товару на зовнішній ринок – самостійно або через посередника.
 
Список використаних джерел
 
1. Ірха Л. І. Бухгалтерський облік експортних та імпортних операцій Фінанси та кредит / Л. І. Ірха. – № 6 (36), 2004.
2. Кобилянська Г. А. Методологія обліку і фінансової звітності експортних операцій / Г. А. Кобилянська // Бухгалтерський облік і аудит. № 6, КНУ., 2008.
Фото Капча