Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік грошових коштів на прикладі військової частини А1446

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Економічна суть та склад грошових коштів військової частини
2. Організація обліку та документальне оформлення операцій з грошовими коштами
3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів
4. Відображення грошових коштів у звітності установи
5. Шляхи удосконалення обліку грошових коштів установи
Висновки
Додаток
 
Вступ
 
Для виконання покладених конституційних обов’язків щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави кожна військова частина Збройних Сил України забезпечується озброєнням, зброєю, бойовою технікою та іншим військовим майном.
Завданням керівного складу Збройних Сил України, начальників служб матеріального постачання (забезпечення), фінансово-економічних органів усіх рівнів, інших службових осіб, відповідальних за організацію і ведення військового та фінансового-господарства – забезпечення збереження та доцільного використання військового майна.
Надійним способом попередження і недопущення порушень при зберіганні та використанні військового майна є належний його облік і контроль. Використовуючи показники обліку та звітності, результати проведених контрольних заходів, командири (начальники) отримують повну, правдиву і неупереджену інформацію про наявність військового майна в кількісних, вартісних і якісних показниках, обсяги та джерела його надходження і напрямки використання. На підставі цієї інформації в межах своїх повноважень вони приймають управлінські рішення щодо подальшого використання майна.
У процесі здійснення своєї діяльності всі установи вступають у господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями і особами. Постійно відбувається кругообіг господарських засобів викликає безупинне поновлення різноманітних розрахунків. Від стану цих розрахунків багато в чому залежить платоспроможність організації. З внутрішніх розрахунків варто звернути особливу увагу на розрахунки з підзвітними особами. Ці розрахунки проводяться в основному наявними коштами і зв'язані з оплатою витрат установи. Правильна організація розрахункових операцій забезпечує зміцнення розрахункової дисципліни. Крім того, раціональна організація розрахунків, правильність постановки їхнього обліку попереджають негативні наслідки по цих операціях.
Розрахунки здійснюються в грошовій формі. Кошти – це фінансові ресурси установи. Від їхньої наявності залежить своєчасність погашення кредиторської заборгованості установи. Між організаціями більшість розрахунків проводяться безготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських операцій, що заміщають наявні гроші в обороті. Тому велике значення має облік коштів і контроль за їх рухом на розрахункових рахунках. Наявними ж засобами ведуться внутрішні розрахунки. Рух готівки відбувається за допомогою касових операцій. Тому бухгалтерський облік коштів має важливе значення для правильної організації грошового обігу і організації розрахунків.
Бухгалтерський облік військової частини повинен забезпечити облік активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій за:
балансовими рахунками, передбаченими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
кодами функціональної та економічної класифікації видатків Державного бюджету України;
загальними та спеціальними фондами;
класифікатором кошторису Міністерства оборони України.
Крім того, бухгалтерський облік повинен забезпечити облік касових та фактичних видатків Державного бюджету України.
Метою курсової роботи є дослідження організації обліку, грошових коштів та розрахунків на прикладі військової частини А 1446.
Завданнями курсової роботи є:
- вивчення економічної сутності та значення грошових коштів військової частини;
- вивчення первинної облікової документації з обліку грошових коштів на прикладі військової частини А 1446;
- дослідження методики обліку грошових коштів та розрахунків на прикладі військової частини А 1446 із урахуванням особливостей її статутної діяльності;
- вивчення загальних принципів підготовки фінансової звітності щодо грошових коштів;
- узагальнення підсумків виконаної роботи, визначення наявних резервів і розробка можливих шляхів оптимізації обліку, готівкових і безготівкових коштів із урахуванням специфіки діяльності військової частини А 1446.
Виконання завдання курсової роботи дозволяє досягти поставленої мети.
В якості вихідних матеріалів та джерел написання даної курсової роботи використані нормативно – законодавчі акти України та бухгалтерська звітність військової частини А 1446, що наведена у додатках.
Дана курсова робота складається з вступу п’яти основних розділів, висновків, списку використаних джерел та 12 додатків. Курсова робота ілюстрована 3 рисунками в ній наявні 4 таблиці.
У вступі розглянуто актуальність обліку грошових коштів військової частини А1446, мету та завдання, визначено об’єкт обліку, а також структуру роботи.
У І розділі сформульовано економічну сутність та склад грошових коштів військової частини А1446.
У ІІ розділі розглянуто питання організації бухгалтерського обліку, операції з грошовими коштами та документальне оформлення даних операцій.
У ІІІ розділі розкриті питання аналітичного та синтетичного обліку складання облікових регістрів та основні проведення наведено у даному розділі
Відображення обліку грошових коштів на прикладі військової частини А 1446 у фінансовій, податковій, статистичній звітностях наведено у ІV розділі.
У V розділі запропоновано шляхи удосконалення обліку грошових коштів у військовій частині А1446, за результатами проведеного дослідження сформульовано висновки з метою розкриття поставлених при написанні курсової роботи.
 
1. Економічна суть та склад грошових коштів військової частини А 1446
 
Грошові відносини військових частин з фізичними та юридичними особами здійснюються як готівкою, так і у безготівковій формі. Готівкова форма розрахунків застосовується для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати працівникам, допомоги по тимчасовій непрацездатності, премій та інших сум, належних особовому складу, при здійсненні розрахунків з підзвітними особами, з відшкодування завданих збитків, за надані послуги та виконані
Фото Капча