Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік в зарубіжних країнах

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лакіза В. В.
 
ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
до виконання лабораторних робіт
для студентів напряму підготовки
6. 030503 «Міжнародна економіка»
усіх форм навчання
 
 
ЗМІСТ
 
1. Загальні положення
2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робі
211. Лабораторна робота №1 «Складання консолідованої фінансової звітності»
2.1.2. Лабораторна робота №2 «Структурування фінансових результатів господарювання підприємства»
2.1.3. Лабораторна робота №3 «Визначення змісту господарських операцій»
2.1.4. Лабораторна робота №4 «Виявлення інвентаризаційних різниць в результаті проведення переобліку»
2.1.5. Лабораторна робота №5 «Амортизація довгострокових активів»
2.1.6. Лабораторна робота №6 «Документальне оформлення обліку розрахунків з кредиторами за товари, роботи, послуги»
2.1.7. Лабораторна робота №7 «Проведення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з акредитацією фірми»
2.1.8. Лабораторна робота №8 «Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків за податками та платежами»
Додатки
Рекомендована література
 
1. Загальні положення
 
У методичному посібнику подані вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (для студентів напряму підготовки 6. 030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання).
Основна мета лабораторних робіт – систематизація та подальше поглиблення знань та практичних навичок, отриманих при вивченні дисципліни «Облік в зарубіжних країнах».
Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» вивчають дисципліну «Облік в зарубіжних країнах» протягом семестру і виконують всі лабораторні роботи, передбачених у навчальному процесі.
Основними джерелами даних для виконання завдань служать заповненні баланси, форми річного звіту підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність та додаткові дані, взяті з регістрів бухгалтерського звіту та пояснювальної записки до річного звіту. Необхідність виконання лабораторних робіт передбачена робочою програмою курсу, згідно положень якої студент повинен освоїти основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; порядок відображення господарських операцій з обліку активів, власного капіталу та зобов'язань в системі рахунків бухгалтерського обліку; особливості документування основних господарських операцій та процесів на підприємстві.
Лабораторні роботи укладені таким чином, що студент повинен вміти користуватись відповідними нормативними, інструктивними та законодавчими документами, які регулюють облік; організовувати сучасний облік активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства; виконувати необхідні розрахунки, пов'язані з обліковими операціями; заповнювати первинні документи та регістри обліку господарських засобів та джерел їх утворення; складати зведені та підсумкові облікові регістри та форми звітності., вивчення порядку здійснення операцій суб’єктів господарювання України, необхідних для оцінювання результатів міжнародної економічної діяльності підприємства.
Пропоновані послідовність та кількість виконання лабораторних робіт носять рекомендаційний характер і можуть змінюватися залежно від кількості годин, відведених для лабораторних занять та обсягу пройденого матеріалу для студентів відповідних форм навчання.
 
2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт
 
Кожна лабораторна робота має свою мету, завдання, прикладні задачі, методику аналізування (при необхідності), порядок проведення розрахунків, узагальнення результатів. Після виконання лабораторної роботи студенти пишуть висновки.
Лабораторні роботи оформляються у вигляді звіту на скріплених і пронумерованих аркушах формату А4 – 290х210 (з одного боку). Сторінки заповнюються чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою).
Титульний аркуш пояснювальної записки оформляється відповідно до наведеного зразка (додаток 1).
Формули, рисунки та таблиці курсового проекту повинні бути пронумеровані. Заголовки та пояснення виконують відповідно до вимог та правил ЄСКД.
Обов’язковими частинами звіту є мета, завдання, прикладні засади роботи та її короткий зміст, теоретичні відомості за темою відповідної роботи, висновки (обсяг не більше, ніж на одну сторінку).
Звіт з виконання складається з частин, що охоплюють всі пункти відповідної лабораторної роботи.
У загальному випадку форма звіту може бути такою:
Титульний аркуш.
Завдання згідно варіанту до виконання лабораторної роботи.
Короткий зміст лабораторної роботи.
Теоретичні відомості за темою лабораторної роботи.
5. Основна розрахункова частина лабораторної роботи.
Висновки та рекомендації.
Додатки (за потреби).
Вихідними даними для виконання лабораторних робіт слугує інформація згідно варіантів завдань, наведених до кожної роботи та розподілених викладачем кожному студенту згідно журнального порядкового номеру.
 
2.1.1. Лабораторна робота № 1
«Складання консолідованої фінансової звітності»
 
Мета: відобразити сутність та процедуру формування консолідованої фінансової звітності.
Завдання:
  • розкрити взаємозв'язок операції об'єднання компаній та складання консолідованої фінансової звітності;
  • розкрити сутність формування консолідованої фінансової звітності.
Прикладні задачі: скласти консолідований звіт про прибуток і збитки та баланс групи.
Терміни, що використовуються:
- внутрішньогрупові операції – операції між материнськими та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи;
- внутрішньогрупове сальдо – сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;
- нереалізовані прибутки і збитки від внутрішньогрупових операцій – прибутки і збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг тощо), і ті, які включаються до балансової вартості запасів підприємства.
- група – материнська компанія з усіма її дочірніми компаніями;
- дочірня компанія – компанія, яка перебуває під контролем материнської компанії;
- контроль – можливість визначати фінансово-господарську політику підприємства для одержання вигод від неї;
- частка меншості – частина чистих результатів діяльності чистих
Фото Капча