Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облікова політика підприємства ВАТ "Галенергобудпром"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики
3. Перевірка якості складання звітів
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
У сучасних умовах господарювання система обліку суттєво змінюється, і бухгалтери не завжди можуть адаптуватися до змін, що відбуваються у виробничій, фінансовій та управлінській системах, тому потрібно залучати до сучасних інформаційних систем різних спеціалістів, у тому числі найкваліфікованіших облікових працівників, менеджерів, інформатиків та спеціалістів з комунікацій.
Система бухгалтерського обліку є механізмом підготовки та відображення інформації про майновий та фінансовий стан підприємства для зовнішніх та внутрішніх користувачів. Тому створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності – облікової політики підприємства.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ВАТ «Галенергобудпром».
Об’єктом дослідження обрано ВАТ «Галенергобудпром».
Предметом дослідження є річна фінансова звітність ВАТ «Галенергобудпром» за 2010 рік.
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, Ю. А. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, М. С. Пушкара, В. В. Сопка, В. Г. Швеця.
 
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики
 
На думку аудитора фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31. 12. 2010 р. за результатами операцiй за перiод з 01. 01. 2010 р. по 31. 12. 2010 р. Розкриття iнформацiї за видами активiв Основнi засоби На балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 29628 тис. грн., сума зносу складає 21137 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть? 8491 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв високий i становить бiльше 71 вiдсотка. Балансову вартiсть основних засобiв ВАТ <Уманський завод <Мегомметр> станом на 31 грудня 2010 року складають такi групи: Земельнi дiлянки – 1881 тис. грн. ; Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 5272 тис. грн. ; Машини та обладнання – 572 тис. грн. ; Транспортнi засоби – 93 тис. грн. ; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 673 тис. грн. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П (С) БО 7 <Основнi засоби>. Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П (С) БО 7 <Основнi засоби>. Товариством застосовується податковий метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi на пiдприємствi. Протягом 2010 року товариство забезпечувало незмiннiсть застосовуваного методу амортизацiї основних засобiв. Облiк фiнансових iнвестицiй Довгострокових фiнансових iнвестицiй в облiку та звiтностi товариства немає. Незавершене будiвництво По статтi <Незавершене будiвництво> протягом 2010 року товариство у вiдповiдностi до вимог П (С) БО 7 <Основнi засоби> вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, спрямованих на виконання робiт з капiтального будiвництва, проведення реконструкцiї, модернiзацiї, капiтальних ремонтiв основних засобiв, а також вкладених у вартiсть придбаних основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Данi про вартiсть капiтальних iнвестицiй, вiдображенi у звiтностi, вiдповiдають облiковим даним i в сумi на звiтну дату складають 196 тис. грн. Облiк матерiальних цiнностей Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв за 2010 рiк аудитор не отримав даних щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам П (С) БО 9 <Запаси>. На балансi товариства станом на 31. 12. 2010 р. врахованi запаси на суму: виробничi запаси? 2271 тис. грн., незавершене виробництво? 914 тис. грн., готова продукцiя? 3835 тис. грн. Протягом 2010 року оцiнка запасiв в облiку Товариства здiйснювалася за первiсною вартiстю, що визначається вiдповiдно до вимог П (С) БО 9 <Запаси>. Облiк надходжень, використання та реалiзацiї запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться товариством в цiлому вiдповiдно до вимог П (С) БО 9 <Запаси>. Облiк дебiторської заборгованостi Дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31 грудня 2010 року iснує у виглядi поточної. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 3265 тис. грн., резерву сумнiвних боргiв не нараховано. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 148 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 58 тис. грн., iншi оборотнi активи? 32тис. грн. Стосовно розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть аудитор висловлює думку, що облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П (С) БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>. Облiк касових операцiй Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами <Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi>, затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15. 12. 2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10. 08. 2005 р., № 454 вiд 13. 12. 2006 р., № 252 вiд 29. 04. 2009 р. та № 573 вiд 22.
Фото Капча