Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Уманський завод «Мегомметр»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
 
«Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
1.1. Стратегія і політика фінансового менеджменту ВАТ «Уманський завод «Мегомметр»
1.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту 
1.3. Фінансова служба підриємства 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
2.1. Управління грошовими потоками ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
2.2. Управліня прибутком на підприємстві ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
2.3. Управління активами на підприємстві ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
2.4. Управління капіталом на підприємстві ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства на підприємстві ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
2.6. Аналіз можливості банкрутства підприємства ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
ВСТУП
 
Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових доходів. Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах – це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.
Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу відтворення через формування, розподіл та використання грошових доходів, цільових фондів. Відтак фінанси є безвідмовним індикатором виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошових коштів, неплатежів, нецільового використання коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі фінансово-господарської діяльності підприємств. Тобто фінансам властива потенційна можливість контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Завдання фінансових служб підприємств полягає в якнайповнішому використанні цих властивостей фінансів для організації дійового фінансового контролю.
Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані з виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та суб'єктами господарювання. Грошовий контроль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод.
Отже, метою курсової роботи є об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Уманський завод «Мегомметр» з тим, щоб прийняти ефективні управлінські рішення і правильно, з урахуванням усіх найважливіших чинників, спланувати подальшу фінансово-господарську діяльність підприємства.
Об’єкт дослідження – система фінансового менеджменту на підприємстві ВАТ «Уманський завод «Мегомметр».
Предмет дослідження – фінансова звітність підприємства ВАТ «Уманський завод «Мегомметр».
Дослідженням в цій галузі займалися О. М. Тридід, О. Г. Тижненко, Л. О. Тижненко, О. В. Жалко, Т. Г. Рязаєва, І. В. Стасюк, Зінченко Т. та ін.
 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»
 
1.1. Стратегія і політика фінансового менеджменту ВАТ «Уманський завод «Мегомметр»
 
Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства[8, с. 44-49].
Основна мета загальної стратегії – забезпечення високих темпів економічного розвитку та підвищення конкурентної позиції підприємства. До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства відносять:
1) Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.
Цей період залежить від ряду умов. Головною умовою його визначення є довгота періоду, який прийнятий для формування загальної стратегії розвитку підприємства – так як фінансова стратегія носить по відношенню до неї підлеглий характер, вона не може виходити за межу цього періоду. Важливим елементом визначення періоду формування фінансової стратегії підприємства є передбачення розвитку економіки в цілому та кон’юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана майбутня фінансова діяльність підприємства, – в умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни цей період не може бути більше трьох років.
2) Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку.
Для такого дослідження необхідно вивчити економіко-правові умови фінансової діяльності підприємства і можливі їх зміни в наступному періоді. Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізуються кон’юнктура фінансового ринку та фактори, які її визначають, а також розробляється прогноз кон’юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, пов’язаних з наступною фінансовою діяльністю підприємства.
3) Формування стратегічних цілей фінансової діяльності.
Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна мета потребує конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного фінансового розвитку підприємства.
Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високорентабельне використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і капіталу, що використовується; прийнятного рівня фінансових ризиків в процесі здійснення наступної господарської діяльності та ін.
Систему стратегічних цілей фінансового розвитку слід формулювати чітко і коротко, відображаючи кожну мету
Фото Капча