Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка і нормалізація якості електроенергії в електричних мережах великого промислового центру

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Курді Башар (Сірійська Арабська Республіка)
 
УДК 621. 311. 153
 
Оцінка і нормалізація якості електроенергії в електричних мережах великого промислового центру
 
Спеціальність 05. 14. 02 – “Електричні станції, мережі і системи”
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Донецьк – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Приазовському державному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України, м. Маріуполь.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Жежеленко Ігор Володимирович, Приазовський державний технічний університет, ректор, завідувач кафедри “Електропостачання промислових підприємств”
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Зорін Владлен Володимирович, Національний технічний університет України “КПІ”, професор кафедри “Електропостачання”;
кандидат технічних наук, доцент Дмитрієва Олена Миколаївна, Донецький національний технічний університет, доцент кафедри “Електричні системи”
Провідна установа – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, кафедра “Передача електричної енергії”, Міністерство освіти і науки України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
У міських електричних мережах з великою питомою вагою промислових навантажень виникає необхідність оцінки показників якості електроенергії (ПЯЕ), тому що у цьому випадку їх значення значно перевищують нормовані, що негативно позначається на працюючому устаткуванні і техніко – економічних показниках.
Більшість питань цієї проблеми розглядалися рядом авторів. Однак ряд питань залишився не досить вирішеним: це – вибір оптимального методу та засобів компенсації вищих гармонік (ВГ) ; дослідження закону зміни напруги в міських мережах такого роду; крім того, врахування амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) активних опорів у розрахунках ПЯЕ. Ці питання були досліджені в даній дисертації та знайшли практичне застосування в процесі модернізації системи електропостачання (СЕП) міста Дамаска.
Актуальність теми. Характерною рисою сучасних міських мереж є збільшення питомої ваги промислових навантажень, що специфічно впливають на якість електричної енергії (ЯЕ) у мережі живлення. Ця специфічність характеризується високою частотою зміни рівнів ВГ, відхилень напруги. Результати експериментальних досліджень, проведених за останні роки, показують, що ЯЕ в більшості міських мереж з великою питомою вагою промислових навантажень не відповідає вимогам ДСТ 13109-97 по одному чи декільком показникам. У зв'язку з цим питання підвищення ЯЕ в мережах такого роду відносяться до категорії найбільш актуальних у сучасній електроенергетиці. Ці питання включені в цільову комплексну програму розвитку електричних систем Сірії з метою підвищення їхньої ефективності, надійності роботи і зниження втрат, тому що до електроенергетичної системи Сірії підключена ціла низка споживачів, що викликають спотворення напруги: зварювальні установки, тиристорні перетворювачі, телевізори, комп'ютери та інші.
Випадковий характер змін напруги в електричних мережах з великою питомою вагою промислових навантажень висуває особливі вимоги до вибору кількісних критеріїв оцінки його якості, для яких доцільно застосовувати математичний апарат теорії випадкових процесів. Для одержання достатньої інформації про випадкові процеси зміни ПЯЕ необхідно визначити їх числові, кореляційні, спектральні характеристики, а також закон зміни напруги. Це дозволить вибрати найбільш ефективні засоби нормалізації ПЯЕ, установити закон їхнього регулювання, розробити методи розрахунку ПЯЕ для мереж з показниками, що змінюються у часі.
У комплексі заходів, спрямованих на підвищення ЯЕ, істотне значення мають питання зниження несинусоїдальності напруги в міських мережах з великою питомою вагою промислових навантажень. Їхнє рішення дозволить підвищити надійність електропостачання Сірії і знизити втрати електроенергії.
Вирішення зазначених вище проблем вимагає розробки алгоритмів розрахунку і відповідного програмного забезпечення для вибору фільтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП) у мережах з декількома джерелами ВГ.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в Приазовському державному технічному університеті. Результати даної дисертаційної роботи використані кафедрою “Електропостачання промислових підприємств” при виконанні науково-дослідної роботи № 0197U002518 “Оптимізація режимів систем електропостачання і вирішення завдань електрозбереження в умовах низької якості електроенергії”. Матеріали роботи включені в план розвитку електроенергетики Сірії на 2000 – 2004р.
Мета роботи і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методів розрахунку і нормалізація ПЯЕ в міських електричних мережах Сірії.
Основними завданнями дисертації, які випливають із сформульованої вище мети, є:
- розробка методики експериментального дослідження ПЯЕ для міських електричних мереж з великою питомою вагою промислових навантажень;
- визначення параметрів кореляційних функцій (КФ) і спектральних щільностей змін напруги, а також законів їхнього розподілу в мережах такого роду для оцінки ПЯЕ;
- розробка методів розрахунку несинусоїдальності напруги в міських розподільних мережах;
- дослідження можливості використання для компенсації ВГ простих і комбінованих ФКП;
- розробка рекомендацій і методів зниження рівнів ВГ у системах електропостачання міських і промислових споживачів.
Об'єкт дослідження – міські електричні мережі з великою питомою вагою промислових навантажень (на прикладі СЕП Дамаск (Сірія)).
Предмет дослідження – ЯЕ в системах електропостачання міських і промислових навантажень, методи розрахунку ПЯЕ і їхня нормалізація.
Методи дослідження – завдання, поставлені в дисертаційній роботі, вирішувались на основі застосування чисельних методів рішення нелінійних систем диференційних рівнянь, математичного моделювання, імовірно-статистичного дослідження випадкових процесів, теорії електричних ланцюгів. Розрахунки і дослідження проводилися з використанням ЕОМ.
Наукова новизна отриманих результатів.
1. Подальший розвиток одержала математична модель, що описує спотворення, які вносяться в міську електричну мережу,
Фото Капча