Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні засади визначення понять ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
2. Система практичної оцінки показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Аналіз діяльності господарюючого суб'єкту, який включає в себе оцінку, ліквідності, фінансової стабільності, незалежності та ділової активності підприємства – один із найдієвіших методів управління, основний елемент обгрунтування керівних рішень. У сучасному середовищі становлення ринкових відносин він має на меті забезпечити сталий розвиток, дохідність, конкурентоспроможність виробництва та включає різні напрями – правовий, економічний, виробничий, фінансовий та інші види аналізу.
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства включають в себе всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності готової продукції, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання, тому без нього неможливе ефективне господарювання та вдосконалення виробничої системи.
Актуальність зумовлена також тим, що ринкова економіка робить необхідністю для кожного її суб’єкта підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з застосуванням систематичного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності дає можливість виробити необхідну стратегію і тактику розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.
 
1. Теоретичні засади визначення понять ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
 
Аналіз господарсько – фінансової діяльності підприємства включає в себе визначення наступних груп показників:
Ліквідність підприємства
Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
Результат розраховується як коефіцієнт ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.
Для визначення спроможності підприємства погасити свої зобов'язання необхідно:
проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів;
проаналізувати структуру кредиторської заборгованості підприємства; визначити, є вона «стійкою» чи простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.
Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається нормальним у межах 0, 2-0, 35.
Платоспроможність підприємства
Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом порівняння наявності і надходження коштів із платежами першої необхідності. Найбільш чітко платоспроможність виявляється при аналізі її за відносно короткий строк (тиждень, півмісяця). Платоспроможність виражається коефіцієнтом платоспроможності, тобто співвідношенням наявних грошових коштів із сумою термінових платежів на визначену дату або на очікуваний період.
Якщо коефіцієнт платоспроможності дорівнює або перевищує одиницю, це означає, що господарюючий суб'єкт платоспроможний. Якщо він менше одиниці, то в процесі аналізу слід встановити причини нестачі платіжних коштів (зниження зростання обсягу виручки, доходів, прибутків, невірне використання оборотних коштів, наприклад великі запаси сировини, товарів, готової продукції).
Фінансова стійкість підприємства
Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Оцінювання фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Можна визначити такі типи фінансової стійкості підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється дуже рідко) – коли власні кошти забезпечують запаси й витрати;
2) нормальний стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;
3) нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
4) кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування, і підприємство наближається до межі банкрутства.
- Показники ділової активності
Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від шпроти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання.
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основними з яких є:
- Коефіцієнт оборотності активів; - Коефіцієнт оборотності оборотних засобів; - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; - Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; - Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; - Коефіцієнт оборотності основних засобів; - Коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Важливість показників оборотності пояснюється тим, що характеристики обороту багато в чому визначають рівень прибутковості підприємства.
Показники рентабельності
Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.
Рентабельність – це співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання різних форм власностей, який характеризує інтенсивність їх роботи).
Різні варіанти рішень, що приймаються при визначенні прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності, зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.
Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.
Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (доходу) підприємства. З цієї причини вони є важливими обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
 
2. Система практичної оцінки показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
 
На сьогодні, проблема постійного моніторингу і аналізу економічних показників господарсько – фінансової діяльності стоїть дуже гостро. Її формування вимагає застосування комплексних науково та практично обґрунтованих підходів до розробки систем таких показників, які б досконало відображали динаміку та її зміни в реальному часі. Завдання ускладнюється пропорційно з розмірами обраного підприємства. Розробка ж таких систем для великих промислових чи торговельних підприємств є надскладним завданням, виконання яких вимагає створення цілих структурних відділів фахівців-економістів. Проте, попри складнощі, вирішення цієї проблеми має першочергове значення для ефективного управління і росту підприємства. Попри індивідуальність такої роботи, можна виділити загальні групи показників, оцінка яких є обов’язковою при аналізі діяльності будь-якого підприємства. Це показники прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності підприємства
На основі викладених вище теоретичних засад, можна сформулювати практичну систему показників, визначення і аналіз яких дадуть цілісне уявлення про поточний стан господарсько-фінансової діяльності підприємства і водночас про шляхи усунення недоліків та вузьких місць.
На базі отриманих динамічних даних, можливою стане розробка бізнес плану на майбутні періоди та комплексу рекомендацій щодо удосконалення виробничо-фінансових процесів операційної діяльності.
Система показників аналізу буде складатись з наступних розділів і характеризуватись такими показниками:
Показники ліквідності підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. (табл. 1. 1.)
 
Таблиця1.1
 
Показники оцінки ліквідності і платоспроможності підприємства
№ з\пНайменування показникаАлгоритм
розрахунку
1Загальний коефіцієнт покриття 
 
2Проміжний коефіцієнт покриття 
 
3Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
 
4Коефіцієнт відволікання оборотних активів у запаси 
 
5Коефіцієнт відволікання
оборотних активів у дебіторську заборгованість 
 
Умовні позначення:
ОА – оборотні активи;
ПП – поточні пасиви (зобов’язання) ;
ТМЗ – товарно-матеріальні запаси;
ГК – грошові кошти, їх еквіваленти;
ПФІ – поточні фінансові інвестиції;
ПЗ – поточні зобов’язання;
Дмп – доходи майбутніх періодів;
З – сума запасів;
ДЗ – сума дебіторської заборгованості. 
 
Для визначення спроможності підприємства погасити свої зобов'язання необхідно:
- Проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після покриття витрат, погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами.
- Проаналізувати структуру кредиторської заборгованості підприємства; визначити, є вона «стійкою» чи простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув. Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом порівняння наявності і надходження коштів із платежами першої необхідності.
Показники фінансової стійкості. Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість (стабільність).
Фінансова стійкість – це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування. (табл. 1. 2)
Можна сформулювати правило, яке застосовують для підприємств будь-яких типів: кредитори (постачальники, інші контрагенти) віддають перевагу підприємствам з високою часткою власного капіталу, з більшою фінансовою автономністю, оскільки таке підприємство з більшою ймовірністю може погасити борги за рахунок власних коштів. Власники ж підприємства (акціонери, інвестори, інші особи, які зробили внесок до статутного капіталу) віддають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позикових коштів.
При цьому фінансова стійкість вважається допустимою, якщо виконуються наступні умови:
вартість виробничих запасів плюс вартість готової продукції дорівнюють або перевищують суму короткострокових кредитів та залучених коштів, що беруть участь у формуванні запасів;
вартість незавершеного виробництва плюс витрати майбутніх періодів дорівнюють або менше суми власного оборотного капіталу.
Якщо ці умови не виконуються, то спостерігається тенденція погіршення фінансового стану.
 
Таблиця 1.2
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства
№ з\пНайменування показникаАлгоритм
розрахунку
123
1Коефіцієнт фінансової автономії 
 
2Коефіцієнт покриття боргу 
 
3Коефіцієнт довгострокового позикового капіталу 
 
4Коефіцієнт структури позикового капіталу 
 
5Коефіцієнт фінансової стійкості 
 
6Коефіцієнт кредиторської заборгованості 
 
7Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості 
 
Умовні позначення:
ВК – сума власного капіталу;
ПК – сума позикового капіталу;
К – загальна сума капіталу;
ДПК – сума довгострокового позикового капіталу;
КЗ – сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;
КПК – сума короткострокового позикового капіталу;
КЗПР – сума простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 
 
Показники рентабельності. Співвідношення прибутку з авансованою
вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність діяльності підприємств, організацій та установ. Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.
 
Таблиця 1.3
Показники оцінки рентабельності підприємства
№ з\пНайменування показникаАлгоритм розрахунку
123
1Рентабельність діяльності 
 
2Рентабельність витрат 
 
3Рентабельність активів 
 
4Рентабельність власного капіталу 
 
5Економічна рентабельність 
 
Умовні позначення:
ЧП – сума чистого прибутку;
ОД – обсяг виручки від реалізації продукції;
В – сума витрат;
АС – середня сума активів;
ВКС – середня сума власного капіталу;
ПЗДДО – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;
ФВ – сума фінансових витрат. 
 
Показники ділової активності. Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю.
Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.
Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства.
Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно виявити, на скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню. (табл. 1. 4.)
 
Таблиця 1.4.
Показники оцінки ділової активності підприємства
№ Назва показникаМетодика розрахунку
123
1Коефіцієнт оборотності капіталу, разів 
 
2Коефіцієнт оборотності власного капіталу, разів  
 
3Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, разів 
 
4
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, разів 
 
5Період обороту капіталу, днів 
 
6Період обороту власного капіталу, днів  
 
7Період обороту позикового капіталу, днів  
 
8Період обороту кредиторської заборгованості, днів  
 
Умовні позначення:
КС – середня сума капіталу;
ВКС – середня сума власного капіталу;
ПКС – середня сума позикового капіталу.
КЗС – середня сума кредиторської заборгованості
Д – кількість днів в досліджуваному періоді. 
 
Висновок
 
Отже, опрацювавши теоретичні аспекти визначення ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства, варто зазначити, що це питання є надзвичайно складним і актуальним, проблема вдосконалення рівня ефективності функціонування господарсько-фінансової системи підприємства на сьогодні є однією із ключових проблем економіки, як науки. Складність дослідження цієї теми полягає також в тому, що в її межах лежать усі сфери економічної діяльності підприємства, і аналіз їх фінансової складової вимагає створення системи показників, які б давали повну динамічну картину ефективності, як підприємства в цілому, так і його структурних одиниць окремо, для визначення вузьких місць і максимальної оптимізації наявних ресурсів з метою максимізації економічного і соціального результату.
 
Список використаних джерел
 
Фінанси підприємств. Підручник. А. М. Поддєрьогін ст. 328-395 http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/index.html
Фінанси підприємств. Підручник. Г. Г. Кірейцев ст. 181-192
Фінанси підприємств. Підручник. Р. А. Слав»юк ст. 263-317 http://library.if.ua/books/51.htm
Фінанси підприємств. Навчальний посібник. М. Я. Демяненко ст. 335-344
Фото Капча