Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні засади визначення понять ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
2. Система практичної оцінки показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Аналіз діяльності господарюючого суб'єкту, який включає в себе оцінку, ліквідності, фінансової стабільності, незалежності та ділової активності підприємства – один із найдієвіших методів управління, основний елемент обгрунтування керівних рішень. У сучасному середовищі становлення ринкових відносин він має на меті забезпечити сталий розвиток, дохідність, конкурентоспроможність виробництва та включає різні напрями – правовий, економічний, виробничий, фінансовий та інші види аналізу.
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства включають в себе всебічне вивчення технічного рівня виробництва, якості та конкурентоспроможності готової продукції, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами та ефективності їх використання, тому без нього неможливе ефективне господарювання та вдосконалення виробничої системи.
Актуальність зумовлена також тим, що ринкова економіка робить необхідністю для кожного її суб’єкта підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з застосуванням систематичного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності дає можливість виробити необхідну стратегію і тактику розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.
 
1. Теоретичні засади визначення понять ліквідності, платоспроможності, рентабельності, фінансової стійкості і ділової активності підприємства
 
Аналіз господарсько – фінансової діяльності підприємства включає в себе визначення наступних груп показників:
Ліквідність підприємства
Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.
Результат розраховується як коефіцієнт ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.
Для визначення спроможності підприємства погасити свої зобов'язання необхідно:
проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів;
проаналізувати структуру кредиторської заборгованості підприємства; визначити, є вона «стійкою» чи простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.
Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.
Фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності вважається нормальним у межах 0, 2-0, 35.
Платоспроможність підприємства
Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом порівняння наявності і надходження коштів із платежами першої необхідності. Найбільш чітко платоспроможність виявляється при аналізі її за відносно короткий строк (тиждень, півмісяця). Платоспроможність виражається коефіцієнтом платоспроможності, тобто співвідношенням наявних грошових коштів із сумою термінових платежів на визначену дату або на очікуваний період.
Якщо коефіцієнт платоспроможності дорівнює або перевищує одиницю, це означає, що господарюючий суб'єкт платоспроможний. Якщо він менше одиниці, то в процесі аналізу слід встановити причини нестачі платіжних коштів (зниження зростання обсягу виручки, доходів, прибутків, невірне використання оборотних коштів, наприклад великі запаси сировини, товарів, готової продукції).
Фінансова стійкість підприємства
Фінансово стійким вважається таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Оцінювання фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Можна визначити такі типи фінансової стійкості підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється дуже рідко) – коли власні кошти забезпечують запаси й витрати;
2) нормальний стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами;
3) нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
4) кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування, і підприємство наближається до межі банкрутства.
- Показники ділової активності
Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від шпроти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання.
Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основними з яких є:
- Коефіцієнт оборотності активів; - Коефіцієнт оборотності оборотних засобів; - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; - Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; - Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; - Коефіцієнт оборотності основних засобів; - Коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Важливість показників оборотності пояснюється тим, що характеристики обороту багато в чому визначають рівень прибутковості підприємства.
Показники рентабельності
Рентабельність є одним із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості,
Фото Капча