Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний авіаційний університет
 
Лукін Сергій Юрійович
 
УДК: 656. 1/5: 331. 108. 0003. 13 (043. 3)
 
Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств
 
08. 07. 04 – економіка транспорту і зв'язку
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі логістики і транспорту Національного авіаційного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Юн Геннадій Миколайович Національний авіаційний університет, завідувач кафедри логістики і транспорту.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Загорулько Валентин Миронович Національний авіаційний університет, професор кафедри маркетингу і ресурсозабезпечення кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Кочура Світлана Никифорівна Міжнародний науково-учбовий Центр інформаційних технологій та систем НАНУ і Міністерства освіти і науки України.
Провідна установа – Національний транспортний університет, кафедра менеджменту та підприємництва, м. Київ
Захист відбудеться 5 липня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 062. 02 в Національному авіаційному університеті за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 2, ауд. 418.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
У зв'язку з впровадженням у галузі транспорту ринкових методів господарювання важливе місце займає вдосконалення управління персоналом транспортних підприємств, зокрема оцінка структур та підвищення ефективності їх функціонування. При змінах у принципах управління персоналом, що відбуваються в Україні з 1991 року, постає проблема вдосконалення управління та взаємовідносин між структурними підрозділами підприємств, віщою ланкою державного управління та соціумом держави. Напрямкам реформування цих відносин та підвищенню ефективності управління на транспортних підприємствах було присвячено досить багато розробок таких вчених, як Бакаєв А. А., Герасимчук В. Г., Загорулько В. М., Зубенко Л. Г., Кононенко І. В., Костюченко Л. М., Кулаєв Ю. Ф., Коба В. Г., Финикова М. А., Ященко Л. А.
Для ефективного функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання особливого значення набуває можливість оцінки соціально-економічної ефективності управління його персоналом, тобто всіх процесів, що порушуються змінами форми власності, рівня підпорядкування, соціально-економічної політики України. Але на шляху вдосконалення управління персоналом, як на окремому підприємстві, так і в соціумі України, не завжди були враховані особливості господарювання в умовах перехідної економіки. Аналіз науково-методичних джерел та досвіду внутрішнього менеджменту транспортних підприємств демонструє, що зараз немає науково обґрунтованої методики оцінки соціально-економічної ефективності управління персоналом. У проведеному дисертаційному дослідженні розглянути найважливіші складові такого управління та вплив їх на економічну ефективність діяльності підприємства.
Актуальність теми. У процесі створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки виникають чисельні проблеми, що пов'язані з існуванням на транспортних підприємствах структур і принципів управління старого адміністративно-командного зразку. Тому для підвищення якості процесу реформування цих структур є необхідною науково обґрунтована методика оцінки їх ефективності. Оцінивши соціально-економічну ефективність управління персоналом по відділах та зробивши відповідні зміни в політиці управління, можна змінити ефективність функціонування управління всього підприємства і підвищити економічну ефективність його роботи. Крім того, існує можливість визначити внесок окремих колективів і індивідів у процес діяльності підприємства в цілому і врахувати це при розподілі результатів – створення додаткових матеріальних стимулів.
Зрозуміло, що розробка такої методики оцінки соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом потребує вивчення усіх параметрів, які формують і впливають на процес функціонування та розвитку підприємства. Створення формалізованої методики оцінки є цілком логічним кроком на шляху розвитку вітчизняного менеджменту транспортних підприємств та повинно ґрунтуватися на загальних напрямах державної соціально-економічної політики. Враховуючи той факт, що на сучасному етапі розвитку систем управління в нашої державі виникає постійна необхідність пристосовувати їх ієрархічну структуру до нових умов господарювання, розробка методики оцінки є цілком природною.
На актуальність обраної теми в частині можливості проводити багатоваріантний аналіз організаційних структур та їх соціально-економічної ефективності вказує також низка урядових документів: Указу Президента України №599/2000 від 14. 04. 2000р. “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні”, рішення Кабінету Міністрів України (постанова №1686 від 09. 11. 2000р. “Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки в Україні”), наказу Міністерства економіки від 14. 03. 2000р. №28/51 ”Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності”.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи здійснювалося при проведенні наукових досліджень у Національному авіаційному університеті на кафедрі менеджменту авіаційних перевезень і робіт відповідно до планів науково-дослідних робіт за темою “Удосконалення комерційної експлуатації повітряного транспорту України в умовах ринкових відносин”.
Мета і задачі дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є розробка методичних основ і практичних рекомендацій для оцінки соціально-економічної ефективності і реформування ієрархічних структур управління персоналом транспортних підприємств.
Для досягнення поставленої мети були визначені і вирішені наступні задачі:
- обґрунтування потреби змін в існуючих системах управління транспортних підприємств;
- аналіз впливу структур та принципів управління на ефективність діяльності підприємств;
- аналіз існуючих методів оцінки
Фото Капча