Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет
 
Красніков Дмитро Анатолійович
 
УДК 338. 24: 336. 22
 
Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси
 
08. 02. 03 – Організація управління, планування і регулювання економікою
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Бойцун Наталія Євгенівна, завідувач кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Биков Георгій Михайлович, професор Українського державного хіміко-технологічного університету Міністерства освіти і науки України кандидат економічних наук, доцент Рязанова Надія Сергіївна, доцент кафедри фінансів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Провідна установа: Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В умовах сучасних соціально-економічних перетворень та переходу української економіки до ринкових відносин особливої актуальності набуває дослідження впливу податкової політики, як одного з головних елементів державної економічної політики в цілому, на економічні процеси в державі. Податкова політика впливає на усі етапи відтворювального процесу та процесу розподілу доходів між членами суспільства. Цей вплив може проявитися як в стримуванні відтворювання та уповільненні темпів економічного розвитку країни, так і в стимулюванні підприємницької активності, забезпеченні умов для стійкого і швидкого економічного зростання та підвищенні рівня суспільного добробуту в Україні.
В останні роки в Україні відзначається зростання внутрішнього валового продукту, обсягів промислового виробництва та реальних доходів населення. Водночас вітчизняні та закордонні вчені в галузі економіки відзначають уповільнення темпів ринкових перетворень в Україні та вважають за необхідне активізацію державної системи стимулювання розвитку підприємницької діяльності. Збереження позитивних економічних тенденцій можливе лише за умови проведення зваженої економічної, в тому числі податкової, політики, що потребує розробки відповідного наукового забезпечення, зокрема, поглиблення досліджень впливу податкової політики на економічні процеси.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розвитку та удосконалення податкової політики з метою підтримки економічного зростання шляхом впровадження нових принципів побудови податкової системи країни.
Найбільш значний внесок у розвиток теорії і практики оподаткування внесли А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, А. Лаффер, Е. Долан, Р. Солоу, Дж. Стігліц, Д. Львів, В. Рогозин, Н. Гензель, В. Лебедєв, Д. Черник, С. Пєляев. Велику увагу розвитку системи оподаткування приділяють вітчизняні економісти, вчені і практики М. Азаров, Л. Бабич, Д. Бендерська, В. Буряковский, О. Василик, А. Горський, А. Гриценко, В. Глущенко, Л. Дикань, С. Єсипов, В. Ільїн, М. Кучерявенко, І. Лунина, П. Мельник, В. Онегіна, А. Соколовська, Л. Тимошенко, В. Федосов, І. Чугунов та інші.
Разом з цим ще потребують теоретичного дослідження базові принципи побудови та розвитку системи оподаткування, розробка основних засад податкової політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання та підвищення рівня добробуту населення.
Нагальність вирішення цих завдань обумовлює актуальність оцінки впливу податкової політики на економічні процеси з урахуванням впливу системи оподаткування на діяльність економічних суб’єктів в трансформаційному періоді, що визначає тему дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася згідно з планом наукових досліджень кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету. В основу дисертації покладено теоретичні положення та практичні розробки, які є складовою частиною досліджень за держбюджетними науковими темами “Проблеми визначення і підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України (роль Дніпропетровської області) ” (номер державної реєстрації 0100U000903) та “Розвиток фінансової системи з метою стимулювання економічного росту України” (номер державної реєстрації 0102U004408). При виконанні цих досліджень особисто дисертантом була проведена оцінка впливу податкової політики на економічний та соціальний розвиток України та рівень її міжнародної конкурентоспроможності, теоретично обгрунтована необхідність забезпечення рівномірного розподілу податкового навантаження на господарюючих суб’єктів та розроблені шляхи удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази у галузі оподаткування з метою стимулювання економічного розвитку та підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності України.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – теоретичне обгрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій до використання податків як інструмента регулювання економічних процесів в умовах перехідної економіки з метою активізації підприємницької діяльності та підвищення рівня добробуту населення України.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
проаналізувати сучасну податкову систему України і чинники, що зумовлюють вплив податкової політики на відтворювальний процес;
визначити роль податкової політики як важеля державного регулювання економічних процесів на етапі трансформації економіки;
дослідити світовий досвід реформування податкових систем та розвитку податкової політики;
провести порівняльний аналіз податкової політики і рівня оподаткування в розвинутих країнах і країнах з перехідною економікою та в Україні;
розробити модель впливу податкової політики на поведінку економічних суб'єктів в умовах перехідної економіки;
оцінити вплив рівня оподаткування на рівень суспільного виробництва і добробуту через зміну стимулів до праці економічних суб'єктів за допомогою математичного моделювання та проаналізувати можливості державного регулювання поведінки економічних суб’єктів шляхом зміни рівня оподаткування;
проаналізувати рівень податкового навантаження та його вплив на підприємницьку діяльність в умовах діючої в Україні податкової системи;
розробити загальні принципи подальшого розвитку
Фото Капча