Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Охорона праці у кабінеті інформатики

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Аналіз умов праці на об’єкті в кабінетах математики та інформатики
2. Загальні принципи організації робочого місць вчителів та учнів в кабінетах математики та інформатики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів І засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Поняття «охорона праці» досить широке. Воно включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику захворювань, пожеж, нещасних випадків тощо.

В Україні після здобуття нею незалежності одним з перших був прийнятий закон «Про охорону праці» [1], що створило необхідну правову базу в організації роботи і контролю за станом охорони праці в усіх галузях народного господарства.

У галузі освіти робота з охорони праці має певні особливості та свою специфіку, оскільки вона організовується у різних за призначенням навчальних закладах та охоплює як адміністративних, педагогічних, технічних працівників цих закладів, так І студентів, учнів, вихованців.

Випускник повинен мати достатні навички самостійної роботи, вміти планувати свій робочий час й забезпечувати безпечні умови праці, що дозволить попередити виникнення нещасних випадків, професійних захворювань, а відповідно і підвищення продуктивності праці та якості надання послуг. Підвищення безпеки праці є важливим та пріоритетним напрямком розвитку нашої держави на шляху її вступу до європейської спільноти, тому держава стимулює й постійно підтримує систему охорони праці в галузях народного господарства.

Забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання нещасним випадкам серед його учасників покладається на власника або уповноважений ним орган і керівника закладу освіти. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці несе керівник і всі працівники та учні навчального закладу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (редакція станом на 18.11.2012 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 2. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 №9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code= v0009588-98
 3. Державні санітарні правила і норми «Влаштування, утримання загально-освітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0063588-01
 4. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України від 20.05.2004 р. №407 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0730-04
 5. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р. № 81 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04
 6. Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С.Я. Батышев. – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1975. – 448 с.
 7. Бойко Я. Організація робочого місця студента вищого педагогічного навчального закладу / Я. Бойко // Гуманізація навчально–виховного процесу. - Випуск L. - Слов’янськ. – 2010. – С. 21-27.
 8. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки: навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К.: Академвидав, 2012. – 194 с.
 9. Карапузова Н. Ергономічний аспект у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Н. Карапузова // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика»] (Полтава, 21–22 трав. 2008 р.) / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 6–9.
 10. Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації щодо добору і використання електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах / Г. П. Лаврентьєва // Інформаційні технології і засоби навчання. ― Вип. 4 (24), 2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/2011_4/11lgponz.pdf
 11. Раченко И.П. НОТ учителя: кн. для учителя / И.П. Раченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 238 с.
 12. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В.В. Федотов. – М.: Экономика, 1987. – 109 с.
11008
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).