Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опір матеріалів для напряму підготовки “Будівництво”. Частина І

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
 „ОПІР МАТЕРІАЛІВ”
(для напряму підготовки  “Будівництво”)
Частина 1
 
 
Рівне 2013 
 
ЗМІСТ
 
1. Загальна інформація
1.1. Анотація курсу
1.2. Методичні поради щодо вивчення навчальної дисципліни (рекомендації про послідовність вивчення 
1.3. Рекомендації щодо вивчення теоретичної частини курсу
1.4. Методичні вказівки
1.5. Форми поточного та підсумкового контролю. 
 
2. Навчальний посібник  (Заліковий кредит 1 ).
 
2.1.  Розділ 1.  Вступ. Основні поняття і положення
2.1.1. Лекційний матеріал.
Тема І. Задачі курсу та зміст предмету
1.1 Предмет опору матерiалiв. Основні поняття та терміни
1.2 Короткий iсторичний нарис розвитку науки про опір матеріалів
1.3 Основнi гiпотези опору матеріалів (модель реального здатного деформуватися тiла)
1.4 Основнi констуктивнi форми
1.5 Класифiкацiя сил
1.6 Види простих деформацiй
1.7 Поняття про напругу та деформацiю в точцi навантаженого тіла
Тема ІІ. Геометричні характеристики плоских перерізів
2.1 Статичний момент плоского перерiзу вiдносно осi. Визначення центра ваги складеного перерiзу
2.2 Моменти iнерцiї плоских перерiзiв
2.3 Моменти iнерцiї простих перерiзiв
2.4 Залежнiсть мiж моментами iнерцiї при параллельному перенесеннi осей координат
2.5 Змiна моментiв iнерцiї при поворотi системи координат вiдносно iї початку
2.6 Головнi осi та головнi моменти iнерцiї
2.7 Поняття радiуса iнерцiї. Головнi радiуси iнерцiї. Еліпс інерції
2.1.2. Питання до самоконтролю знань.
2.1.3. Практичні вправи та завдання
2.1.4. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
2.1.6. Перелік літератури
 
2.2.  Розділ 2.  Прості деформації бруса
2.2.1. Лекційний матеріал.
Тема І. Центральний розтяг (стиск) бруса
1.1. Поздовжнi сили
1.1.1 Поздовжнi сили i їх епюри
1.1.2 Напруга, деформацiя, закон Гука при розтязi (стиску)
1.2. Механічні характеристики будівельних матеріалів
1.3. Методи розрахунків в опорі матеріалів
1.3.1 Метод руйнівних навантажень
1.3.2 Метод допустимих напруг
1.3.3 Метод граничних станiв
1.3.4 Основнi види задач опору матерiалiв
1.4. Врахування власної ваги бруса при розтязі (стиску)
1.4.1 Напруга та деформацiя при розтязi (стиску) із врахуванням власної ваги
1.4.2 Поняття критичної i допустимої довжини стержня
1.4.3 Брус рiвного опору при розтязi (стиску)
1.5. Статично невизначні задачі при розтязі (стиску)
1.5.1 Загальнi поняття про статично невизначнi системи
1.5.2 Загальний метод розкривання статичної невизначностi
1.5.3 Приклади розв’язання статично невизначних задач при розтязi (стиску)
1.5.4 Монтажні (початкові) зусилля
1.5.5 Температурна напруга
Тема ІІ. Зсув
2.1 Напруга, деформацiя, закон Гука при зсувi
2.2 Потенцiальна енергiя пружних деформацiй при зсувi
2.3 Контактна деформацiя зминання
2.4 Приклади розрахункiв на зсув та зминання
Тема ІІІ. Кручення валів
3.1 Епюра крутних моментів
3.2 Напруга в поперечних перерізах круглого вала при крученні
3.3 Розрахунки на міцність та жорсткість при крученні
2.2.2. Питання до самоконтролю знань.
2.2.3. Практичні вправи та завдання
2.2.4. Підготовка до виконання лабораторних робіт.
2.2.5. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
Фото Капча