Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опір матеріалів та будівельна механіка. Заліковий кредит 1

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
139
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 „Опір матеріалів та будівельна механіка”
(для напряму підготовки  6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”)
Заліковий кредит 1
 
Рівне 2013 
 
ЗМІСТ
 
1. Загальна інформація (інформаційний блок)
1.1 Анотація курсу
1.2 Методичні поради щодо вивчення навчальної дисципліни (рекомендації про послідовність вивчення
1.3 Рекомендації щодо вивчення теоретичної частини курсу
1.4 Методичні вказівки
1.5 Форми поточного та підсумкового контролю
2. Навчальний посібник (Заліковий кредит 1)
2.1. Розділ 1. „Вступ. Основні поняття і положення”
2.1.1. Лекційний матеріал. 
Тема І. Задачі курсу та зміст предмету 
1.1 Предмет опору матерiалiв.Основні поняття та терміни
1.2 Короткий iсторичний нарис розвитку науки про опір матеріалів
1.3 Основнi гiпотези опору матеріалів (модель реального здатного деформуватися тiла)
1.4 Основнi констуктивнi форми
1.5 Класифiкацiя сил
1.6 Види простих деформацiй
1.7 Поняття про напругу та деформацiю в точцi навантаженого тiла
Тема ІІ. Геометричні характеристики плоских перерізів
2.1 Статичний момент плоского перерiзу вiдносно осi.Визначення центра ваги складеного перерiзу
2.2 Моменти iнерцiї плоских перерiзiв
2.3 Моменти iнерцiї простих перерiзiв
2.4 Залежнiсть мiж моментами iнерцiї при параллельному перенесеннi осей координат
2.5 Змiна моментiв iнерцiї при поворотi системи координат вiдносно iї початку
2.6 Головнi осi та головнi моменти iнерцiї
2.7 Поняття радiуса iнерцiї. Головнi радiуси iнерцiї. Еліпс інерції
2.1.2. Питання до самоконтролю знань.
2.1.3. Практичні вправи та завдання
2.1.4. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
2.1.5. Перелік літератури
2.2. Розділ 2.„Прості деформації бруса”
2.2.1. Лекційний матеріал.
Тема І.Центральний розтяг (стиск) бруса
1.1 Поздовжнi сили i їх епюри
1.2 Напруга, деформацiя, закон Гука при розтязi (стиску)
2. Механічні характеристики будівельних матеріалів
3. Методи розрахунків в опорі матеріалів
3.1 Метод руйнівних навантажень
3.2 Метод допустимих напруг
3.3 Метод граничних станiв
3.4 Основнi види задач опору матерiалiв
4. Врахування власної ваги бруса при розтязі (стиску)
4.1 Напруга та деформацiя при розтязi (стиску) із врахуванням власної ваги
4.2 Поняття критичної i допустимої довжини стержня
4.3 Брус рiвного опору при розтязi (стиску)
5. Статично невизначні задачі при розтязі (стиску)
5.1 Загальнi поняття про статично невизначнi системи.
5.2 Загальний метод розкривання статичної невизначностi
5.3 Приклади розв’язання статично невизначних задач при розтязi (стиску)
5.4 Монтажні (початкові) зусилля
5.5 Температурна напруга
Тема ІІ. Прямий згин балки
2.1 Загальні положення
2.2 Згин прямого бруса в головній площині інерції
2.3 Побудова епюр поперечних сил та згинних
моментів для статично визначних балок
2.4 Диференціальні залежності Д.I.Журавського між інтенсивністю розподіленого навантаження q, поперечною силою Q і згинним моментом M
2.5 Контроль правильності побудови епюр поперечних
сил та згинних моментів з використанням залежностей Журавського
2.6 Напруга в поперечних перерізах балок при поперечному згині
2.7 Нормальна напруга при чистому згині балки
2.8 Епюра розподілу нормальної напругив поперечному перерізі балки
2.9 Раціональна форма поперечного перерізу балки
2.10 Розрахунок балок на міцність за нормальою напругою
2.11 Нормальна напруга при поперечному згині балок
2.12 Дотична напруга при поперечному згині балок
2.13 Епюри розподілу дотичної напруги для різних поперечних перерізів
2.14 Розрахунок на міцність за дотичною напругою
2.15 Визначення переміщень при згині балок.Види переміщень при згині балок. Диференціальне рівняння зігнутої осі балки.
2.16 Визначення прогинів та кутів повороту перерізів балок методом інтегрування наближеного диференціального рівняння пружної лінії.
2.17 Визначення прогинів та кутів повороту перерізів балок методом початкових параметрів
2.18 Розрахунок жорсткості балок
Тема ІІІ. Зсув
3.1 Напруга, деформацiя, закон Гука при зсувi
3.2 Потенцiальна енергiя пружних деформацiй при зсувi
3.3 Контактна деформацiя зминання
3.4 Приклади розрахункiв на зсув та зминання
Тема ІV. Кручення валів
4.1 Епюра крутних моментів
4.2 Напруга в поперечних перерізах круглого вала при крученні
4.3 Розрахунки на міцність та жорсткість при крученні
2.2.2. Питання до самоконтролю знань.
2.2.3. Практичні вправи та завдання (див „Посібник3”, стор. 20-26, 34-36).
2.2.4. Підготовка до виконання лабораторних робіт.
Лабораторна робота №1. “Визначення основних механічних характеристик на розтяг” 
Лабораторна робота №8.“Дослідне вивчення напруг при чистому згині ділянки балки” 
2.2.5. Тестовізавдання з відповідями для самоконтролю знань.
2.3. Розділ 3. Розрахунок будівельних споруд на міцність та жорсткість
2.3.1. Лекційний матеріал.
Тема І. Косий (навскісний) згин балки
1.1 Основні види складного опору
1.2 Навскісний згин
1.3 Напруга в поперечному перерізі балки при навскісному згині
1.4 Положення нейтральної осі і умова міцності при навскісному згині
Тема ІІ. Позацентровий розтяг (стиск) бруса 
2.1 Позацентровий розтяг або стиск стержня великої жорсткості. Загальні поняття
2.2 Напруга в поперечних перерізах стержня при позацентровому розтязі або стиску
2.3 Положення нейтральної осі та розрахунки на міцність при позацентровому розтязі або стиску
2.4 Ядро поперечного перерізу
Тема ІІІ. Стійкість центрально стиснутого стержня
3.1 Поняття про форми рівноваги реальних тіл
3.2 Задача Л.Ейлера про критичну силу прямого стиснутого стержня
3.3 Залежність критичної сили від способів закріплення кінців стержня
3.4 Критична напруга. Межі застосування формули Ейлера
3.5 Класифікація стержнів за гнучкістью
3.6 Про втрату стійкості при напругах, якіперевищують границю пропорційності матеріалу
3.7 Розрахунок стиснутих стержнів на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення основної допустимої напруги
Тема ІV. Розрахунки на міцність та жорсткість при динамічних навантаженнях
4.1 Динамічні навантаження
4.2 Основні типи динамічних задач
4.3 Врахування сил інерції при сталих пришвидшеннях
4.4 Розрахунки міцності та жорсткості пружних систем при коливанні. Основні поняття теорії коливання
4.5 Вільне коливання стержня з одним ступенемвільності
4.6 Вимушене коливання систем з одним ступенем вільності
4.7 Визначення напруг та переміщень при коливанні
4.8 Ударне навантаження
Тема V. Опір матеріалів дії повторно-змінних напруг
5.1 Механізм втомного руйнування
5.2 Види та характеристики циклів змінних напруг
5.3 Визначення границі витривалості для симетричного циклу. Діаграма Веллера
2.3.2. Питання до самоконтролю знань
2.3.3. Практичні вправи та завдання
2.3.4. Тестове завдання з відповідями для самоконтролю знань
2.3.5. Перелік літератури
 
Фото Капча