Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Стандартизація та сертифікація"

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
169
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
Кафедра українознавства, культури та документознавства
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
для студентів гуманітарного факультету напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Затверджено на засіданні кафедри
українознавства, культури та
документознавства
__  __________ 20__ p., протокол № __
Завідувач кафедри _________І.Г. Передерій
 
ПОЛТАВА-2015
 
ЗМІСТ
 
Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки країни
1. Об'єкт, мета і структура стандартизації та сертифікації як навчальної дисципліни
2. Короткий історичний огляд розвитку стандартизації
3. Роль стандартизації в розвитку економіки країни
4. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації
Тема 2. Теоретичні та методичні основи стандартизації     
1. Принципи стандартизації      
2. Методи стандартизації     
3. Форми стандартизації    
Тема 3. Державна система стандартизації в Україні   
1. Основні положення Національної стандартизації України  
2. Органи стандартизації та їхні функції
3. Види нормативних документів
4. Порядок розроблення, затвердження то впровадження нормативних документів
5. Порядок перегляду, зміни та скасування нормативних документів          
6. Державний нагляд за додержанням нормативних документів     
7. Інформаційне забезпечення стандартизації
Тема 4. Міжгалузеві системи стандартизації  
1. Міжгалузеві системи стандартизації  
2. Система конструкторської документації
3. Система технологічної документації
4. Державна метрологічна система
5. Система нормативних документів безпеки праці
6. Система НД у галузі охорони природи і раціонального використання  ресурсів
7. Система НД з інформаційних технологій
Тема 5. Міжнародна система стандартизації
1. Значення міжнародної стандартизації в розвитку торговельно-економічних зв'язків між країнами
2. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
3. Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС)
4. Регіональні організації зі стандартизації та інші міжнародні організації  
5. Міжнародні стандарти та їxнє використання різними країнами
Тема 6. Сутність і функції сертифікації
1. Основні поняття сертифікації
2. Становлення і розвиток сертифікації в Україні
3. Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі
4. Правові засади національної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО 
Тема 7. Контроль якості товарів і послуг. Методи оцінювання якості товарів та послуг
1. Розвиток контролю якості
2. Розробка методів оцінки якості продукції
3. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції     
4. Рівень якості продукції і методи його визначення
5. Оцінка рівня якості продукції на етапах розробки, виготовлення, експлуатації
Тема 8. Управління якістю товарів і послуг
1. Досвід управління якістю
2. Статистичні методи управління якістю
3. Людський фактор в управлінні якістю продукції
Тема 9. Міжнародна система сертифікації
1. Законодавство із сертифікації за кордоном
2. Сертифікація у Франції
3. Сертифікація в США
4. Сертифікація в Німеччині
5. Сертифікація в Японії
Тема 10. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації
1. Правове забезпечення стандартизації та сертифікації
2. Законодавство в галузі стандартизації та сертифікації
3. Договір, як важливий правовий засіб підвищення якості продукції і послуг
Тема 11. Уніфікація та стандартизація управлінської документації    
1. Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів
2. Формуляр і бланк управлінського документа
3. Основні вимоги до змісту та розташовування реквізитів управлінських документів
 
Тема 1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки країни
Мета: окреслити об'єкт, предмет, мету й структуру стандартизації та сертифікації як навчальної дисципліни; здійснити короткий історичний огляд розвитку стандартизації; з'ясувати роль стандартизації в розвитку економіки країни; розкрити основні поняття та визначення в галузі стандартизації.
План
1.Об'єкт, мета і структура стандартизації та сертифікації як навчальної дисципліни.
2.Короткий історичний огляд розвитку стандартизації.
3.Роль стандартизації в розвитку економіки країни.
4.Основні поняття та визначення в галузі стандартизації.
Література
Основна
1.Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підруч. — Львів: Вид-во Haц. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 500 с.
2.Кириченко Л. С, Мережко Н. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2001. — 446 с.
3.Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: підруч. / Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – Х. : Вид-во «Ранок», 2008. – 240 с.
4.Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 526 с.
5.Мороз В. І., Єгоров В. Г., Смаг В. К. та ін. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Навч. посіб. — Харків: ХарДАЗТ, 2000. — 77 с.
6.Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [текст] / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська., 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 426 с.
Додаткова
1.Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
2.Кириченко Л.С, Чуніхіна H.M. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання. — К.: КДТЕУ, 1996. — 50 с. 
3.Международные и региональные организации по стандартизации и качеству продукции. —
Фото Капча