Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптові закупівлі та їх комерційне забезпечення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Суть, мета, принципи та зміст закупівельної роботи на оптовому ринку товарів та послуг
 2. Оперативне планування оптових закупівель товарів
 3. Форми, методи закупівель товарів, їх характеристика
 4. Вибір постачальників товарів, критерії та обгрунтування їх вибору
 5. Завдання і функції комерційних служб торговельних підприємств в організації господарських зв’язків, шляхи покращення їх роботи
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Становлення та вдосконалення сфери товарного обігу є об'єктивною передумовою стабільного і динамічного соціально-економічного розвитку країни. Торгівля як провідна галузь сфери обігу з кожним роком набуває все більших темпів розвитку. Намітилася стійка тенденція зростання обсягу роздрібного товарообороту. За усіма каналами реалізації цей показник у 2007 р. порівняно з 2000 р. зріс (у фактичних цінах) у 6,3 раза і досяг 276,9 млрд. грн. 

Однак слід відмітити, що споживчий ринок України все ще не набув належного розвитку: не досягнуті навіть обсяги виробництва споживчих товарів та фізичного обсягу роздрібного товарообороту, які були у 1990 р. Його активному розвитку не сприяє й те, що значна частина населення має невисокий рівень доходів.

Важливу роль у соціально-економічному розвитку країни можуть відіграти підприємства оптової торгівлі, які повинні бути активними, економічно вигідними комерційними посередниками як для товаровиробників (передусім вітчизняних), так і роздрібних торговців, забезпечити баланс інтересів усіх учасників ринку та створити сучасну систему товароруху, орієнтовану на максимальне задоволення потреб кінцевих споживачів.

Оптова ланка у своєму розвитку пройшла певні етапи – від централізованого розподілу товарних ресурсів у часи адміністративно-командної економіки до вільної торгівлі, яка стала можливою лише з переходом України до ринкової економіки.

Роздержавлення і демонополізація поклали початок формуванню конкурентного середовища в цій сфері діяльності. За період трансформації економіки країни надзвичайно високими темпами збільшувалася кількість і самих оптових посередників (за 1991-2006 рр. в торгівлі споживчими товарами вона зросла з 1,5 тис. до 22 тис. од), що теж посилює їх конкурентну боротьбу за місце на ринку.

Проблема дослідження особливостей оптових закупівель у торгівельній і промисловій діяльності є актуальною у зв‘язку з тим, що в даний час змінився характер матеріально-технічного забезпечення підприємств: від жорстко централізованого фондового постачання до вільної оптової торгівлі ресурсами. Багатьом підприємствам доводиться працювати на ресурсно-товарних ринках в умовах нестабільного конкурентного середовища, в умовах якого ефективна організація оптових закупівель набуває особливого значення.

Об’єкт дослідження – оптові закупівлі у сфері товарного обігу.

Предмет дослідження – особливості організації і комерційного забезпечення оптових закупівель.

Мета роботи - визначення основних складових закупівельної політики в комерційній діяльності оптового підприємства та у застосуванні теоретичних знань для вирішення завдань щодо вдосконалення організації закупівельної діяльності.

Відповідно до поставленої мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • з’ясувати суть, мету, принципи та зміст закупівельної роботи на оптовому ринку товарів та послуг;
 • охарактеризувати оперативне планування оптових закупівель товарів;
 • визначити форми, методи закупівель товарів, дати їх характеристику;
 • проаналізувати особливості вибору постачальників товарів, критерії та обгрунтування їх вибору;
 • визначити завдання і функції комерційних служб торговельних підприємств в організації господарських зв’язків, шляхи покращення їх роботи.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу фахової літератури, джерел періодичних видань, методи синтезу і узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів і списку використаних джерел та літератури, загальний обсяг роботи складає 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Балабан М.П. Оптова торгiвля в iнфраструктурi товарного ринку: проблеми i тенденцiї розвитку // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2006. - №1. - С.31-35.
 2. Балабан М.П. Оптова торгiвля в ринковому середовищi : Ефективнiсть функцiонування та стратегiя розвитку: Монографiя / М.П. Балабан . - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. - 153 с. 
 3. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. - Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288 с.
 4. Брагин Л.А., Данько Т.П., Иванов Г.Г. Торговое дело: экономика и организация. - М: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
 5. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - 324 с.
 6. Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.
 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.:Лібра, 2004. -712 с.
 8. Германчук А.Н. Стратегический подход к управлению коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий.- Донецк: ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999.- 40 с.
 9. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2004. - 388 с.
 10. Дарбинян М.М. Коммерческая работа и изучение спроса в торговле.- М.: Экономика, 1971.- 568 с.
 11. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с. 
 12. Ильин А. И., Синица Л. М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под. общей ред. А. И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 416 с.
 13. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: підручник. - К: Хрещатик, 1999. - 800 с.
 14. Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства: Збiрник систематизованого законодавства / Уклад. О. Вiтковська . - Х : Фактор , 2006. - 448 с.
 15. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.
 16. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-324 c.
 17. Памбухчиянц В. К. Организация, технология і проэктирование торговых предприятий. - М.: ИОЦ «Маркетинг», 1999. - 320 с.
 18. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. - Навчальний посібник. 2-е вид. - Рівне: Вертекс, 2002. - 352 с.
 19. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для са-мост. вивч. дисц. /М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 20. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник.-М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
 21. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 266 с.
 22. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: навч. пос. - К.: Каравела, 2005. - 400 с.
 23. Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг: Опорний конспект лекцiй / к.е.н., доц. Н.М. Тягунова; О.А. Спориш, 2005. Полтава: ПУСКУ. - 168 с.
 24. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 156 с.
 25. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торгівля. - К.: СіС, 1999. - 304 с.
4669
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).