Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптовий продаж і шляхи його вдосконалення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Суть, роль і зміст оптового продажу товарів та його значення
 2. Організація, методи та форми оптового продажу товарів на торговельному підприємстві
 3. Стимулювання оптового продажу товарів, його значення та ефективність
 4. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності щодо оптового продажу товарів
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасна економіка характеризується тим, що місце виробництва і місце споживання продукту не збігаються за часом, і усунення виникаючих з цієї причини проблем вимагає витрачання значних коштів. В окремих випадках ці витрати складають до 70% гуртової ціни споживчого товару, тому завдання розподілу виготовленої продукції виробник повинен вирішити раціональним способом, що дає йому шанс виділитися серед конкурентів.

Система збуту товарів - ключова ланка комерційної діяльності і своєрідний фінішний комплекс у всій діяльності фірми по створенню, виробництву і доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не визнає всі зусилля підприємства потрібними для себе і, відповідно, купує або не купує її продукцію, тому збут необхідно розглядати як головний елемент комерційної діяльності. 

Важливість гуртової системи збуту у комерційній діяльності в умовах великих ринків зумовлена декількома причинами: необхідність гуртового продажу масових товарів, які купувати біля воріт заводу або фірми сьогодні не зовсім зручно; це боротьба за гроші споживача, який вимагає гарного ознайомлення з товарним набором; мінімуму часу на придбання товару; максимуму зручностей до, під час і після покупки. Наступна причина - це раціоналізація виробничих процесів: ряд фінішних операцій виробництва, які пов'язані не з виготовленням, а з підготовкою товару до продажу (сортування, фасовка, упакування) - їх доцільно здійснювати вже на етапі «завод-споживач», тобто перед транспортуванням, на складах, у магазинах, у передпродажному процесі; і від своєчасності, якості й раціональності їх виконання істотно залежить збут. Відповідно, система гуртової діяльності певною мірою втягує в себе якусь (іноді досить значну) «технологічну складову». Четверта причина - це проблеми ефективності ринкової поведінки і розвитку фірми, а оскільки найважливіше в пізнанні і задоволенні потреб споживачів - це вивчення їх думки про товари, конкуруючі товари, проблеми і перспективи життя і роботи споживачів, що можна зробити лише там, де фірма безпосередньо стикається зі споживачем, тобто в системі збуту. 

В Україні система гуртового збуту знаходиться на перехідній стадії розвитку, що у великому ступені ускладнює збут на ринку нашої країни. Зазвичай він характеризується наступними рисами: слабке управління каналом збуту, неповне виконання зобов'язань у рамках каналу, рішення приймаються по кожній угоді окремо в результаті постійних переговорів, частими є порушення «контрактних» зобов'язань.

Всі ці проблеми і особливості гуртового збуту товарів визначають актуальність обраної теми на сьогоднішньому етапі розвитку ринку України.

Мета роботи - визначення ролі гуртової торгівлі, поняття, значення та видів підприємств гуртової торгівлі, аналіз найважливіших шляхів удосконалення функціонування і підвищення ефективності торгово-технологічних процесів підприємств оптової торгівлі.

Об’єкт дослідження - оптовий продаж товарів як основна складова товарообігу у сфері ринкової торгівлі.

Предмет дослідження - особливості оптового продажу товарів, їх роль, значення, шляхи вдосконалення системи оптової торгівлі на торговельному підприємстві.

Зважаючи на визначену мету, об’єкт і предмет дослідження буде доцільним поставити наступні завдання:

1) з’ясувати суть, роль і зміст оптового продажу товарів та його значення;

2) проаналізувати організацію, методи та форми оптового продажу товарів на торговельному підприємстві;

3) виявити напрямки і способи стимулювання оптового продажу товарів,

4) його значення та ефективність;

5) дослідити шляхи вдосконалення комерційної діяльності щодо оптового продажу товарів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Балабан М.П. Оптова торгiвля в iнфраструктурi товарного ринку: проблеми i тенденцiї розвитку // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2006. - №1. - С.31-35.
 2. Балабан М.П. Оптова торгiвля в ринковому середовищi : Ефективнiсть функцiонування та стратегiя розвитку: Монографiя / М.П. Балабан . - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. - 153 с. 
 3. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. - Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288 с.
 4. Брагин Л.А., Данько Т.П., Иванов Г.Г. Торговое дело: экономика и организация. - М: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
 5. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - 324 с.
 6. Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.
 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.:Лібра, 2004. -712 с.
 8. Германчук А.Н. Стратегический подход к управлению коммерческой деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий.- Донецк: ОАО Донецкий Торговый дом "Донбасс", 1999.- 40 с.
 9. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2004. - 388 с.
 10. Дарбинян М.М. Коммерческая работа и изучение спроса в торговле.- М.: Экономика, 1971.- 568 с.
 11. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с. 
 12. Ильин А. И., Синица Л. М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Тактическое планирование / Под. общей ред. А. И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 416 с.
 13. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: підручник. - К: Хрещатик, 1999. - 800 с.
 14. Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства: Збiрник систематизованого законодавства / Уклад. О. Вiтковська . - Х : Фактор, 2006. - 448 с.
 15. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.
 16. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-324 c.
 17. Памбухчиянц В. К. Организация, технология і проэктирование торговых предприятий. - М.: ИОЦ «Маркетинг», 1999. - 320 с.
 18. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. - Навчальний посібник. 2-е вид. - Рівне: Вертекс, 2002. - 352 с.
 19. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для са-мост. вивч. дисц. /М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.
 20. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник.-М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
 21. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 266 с.
 22. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: навч. пос. - К.: Каравела, 2005. - 400 с.
 23. Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг: Опорний конспект лекцiй / к.е.н., доц. Н.М. Тягунова; О.А. Спориш, 2005. Полтава: ПУСКУ. - 168 с.
 24. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 156 с.
 25. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торгівля. - К.: СіС, 1999. - 304 с.
4670
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).