Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптимізація структури екосистем басейну малої річки (на прикладі басейну р. Турія)

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природно-кліматичні умови басейну р. Турія
1.1. Геоморфологічні особливості
1.2. Кліматичні умови
1.3. Поверхневі води
1.4. Грунти
1.5. Рослинність
1.6. Тваринний світ
2. Оцінка рівня антропогенного навантаження на басейн р. Турія
3. Оцінка впливу Ковельської кондитерської фабрики на стан атмосферного повітря басейну
3.1. Загальні відомості про підприємство
3.2. Розрахунок максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин
3.3. Визначення віддалі, на якій спостерігається максимальна приземна концентрація
3.4. Визначення небезпечної швидкості вітру, при якій спостерігається максимальна приземна концентрація
3.5. Визначення концентрації викидів на різних відстанях від джерела
3.6. Розробка проекту ГДВ
3.7. Уточнення санітарно-захисної зони
4. Атмосфероохоронні заходи в басейні р. Турія
5. Гідробіологічний режим р. Турія
5.1. Біоіндикація стану поверхневих вод за вищими водними рослинами
5.2. Розрахунок коефіцієнта сприятливості водного об'єкта для вищих водних рослин
5.3. Індекс фітоіндикації стану водного середовища за вищими водними рослинами
5.4. Оцінка якості води за фітопланктоном
6. Організація моніторингу у басейні р. Турія
6.1. Визначення кількості та місць розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря
6.2. Моніторинг стану поверхневих вод
6.3. Організація спостережень і контролю за забрудненням грунтів пестицидами
7. Оптимізація структури екосистем басейну р. Турія
8. Охорона праці
8.1. Загальні положення
8.2. Завдання управління охороною праці на Ковельській кондитерській фабриці
8.3. Функціі управління охороною праці
8.4. Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення (цех виробництва цукерок)
9. Цивільна оборона
10. Економічна ефективність застосування атмосфероохоронних заходів
10.1. Розрахунок розмірів збитків внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферу
10.2. Визначення оптимального варіанта природоохоронних заходів
10.3. Оцінка економічної ефективності витрат на проведення атмосферо-охоронних заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Примітка. У роботу входить 9 ватманних аркушів до захисту (схеми, карти, економічні розрахунки).

Вступ: 

Фактор впливу людської діяльності на стан екосистем на сьогодні стає дедалі значнішим і вагомішим. Проте не можна не відзначити значну зацікавленість громадськості окремими питаннями охорони довкілля, які, на жаль, носять здебільшого вузький характер.

Для досягення реальних результатів слід узагальнювати, до певної міри, практичні дослідження та теоретичні розробки, переходячи від надто глобальних чи, навпаки, вузьких питань, до рангу екосистем середнього рівня, зокрема, басейнів малих річок.

У роботі предметом дослідження є саме басейн р. Турія, яка відноситься до малих річок і басейн якої має проблеми та вади, характерні для більшості річок поліської частини України.

Метою магістерської роботи стало комплексне дослідження і оцінка стану басейну р. Турія, впливу на нього різних факторів: промислових підприємств, сільськогосподарського комплексу тощо. В зв’язку з тим, що промисловим центром басейну є м. Ковель, найбільшим підприємством-забруднювачем у якому являється ВАТ “Ковельська кондитерська фабрика”, то саме це підприємство використано у якості досліджуваного.

Щодо актуальності роботи, то слід відзначити, що останнім часом саме дослідження комплексного типу набувають все більшої популярності, так як вони дають змогу не лише оцінити компонентний склад впливу різних систем на стан басейну, а й дати рекомендації щодо оптимізації структури екосистем, ведення моніторингу в басейні тощо.

Основними літературним джерелами, які були використані у роботі, є праці, що стосуються гідроекологічних досліджень [6, 10], відновних екологічних заходів [6], нормативна та офіційна література [15, 16].

 

Список використаних джерел: 
 1. Беккер А. А., Агаев Т. Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды. - Л.: ГМИ, 1989 г.
 2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник – К.: Либідь, 1993 р.
 3. Будз М. Д. “Довідкові дані по клімату України”, Рівне: УДУВГП, 1999 р.
 4. Географічна енциклопедія України. – Київ: УРЕ, ім. М.П. Бажана. – 1994 р.
 5. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. – М.: ГОСТ, 1978.
 6. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В., Волкова Л. А. Відновна гідроекологія порушених річкових екосистем, в 2 т. – Рівне: ППФ "Волинські обереги", 1999 р.
 7. Гунських А. І. “Цивільна оборона” – Київ: Міносвіти, 1995.
 8. Гус В. М. Економіка природокористування / Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050107, 7.050203, 7.070801. – Рівне: УДАВГ, 1997 р.
 9. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві від 15.03.1995 р за № 61/597.
 10. Клименко М. О., Трушева С. С., Гроховська Т. А. Відновна гідроекологія порушених річкових екосистем, 3 т. – Рівне: ППФ “Волинські обереги”, 2002 р.
 11. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К.: Держмінекобезпеки України, 1998 р.
 12. Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов современной фитологии. – М.: Наука, 1989 г.
 13. Николенко А.Н. Русско-украинско-английский толковый словарь – Харьков: Прапор, 1999 г.
 14. Ниник Л. Р. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. Рівне, УДАВГ, 1998 р.
 15. Общесоюзный нормативный документ. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. – Л.: ГМИ, 1987 г.
 16. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. – Москва: Стройиздат, 1982 г.
 17. Шарицкий В. Н. Справочник. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы. – М.: Металлургия, 1990 г.
4555
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).