Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тригубець Г. Є.
 
Організація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
 
Закон України «Про загальну середню освіту» (п. 2, ст. 8) надає право загальноосвітнім навчальним закладам здійснювати інноваційну освітню діяльність, але недостатня поінформованість педагогічних працівників щодо процедури проведення дослідно-експериментальної роботи зумовлює уповільнення процесу переходу освітнього закладу від традицій до інновацій.
Основними нормативними документами, які регламентують проведення дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах, є Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №522від 7 листопада 2000 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за №946/5167 та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України №1054від 23 листопада 2009 року, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 року за №1217/17233.
Відповідно до Положення про експериментальний навчальний заклад ЗНЗ може мати статус експериментального всеукраїнського або регіонального рівня. На базі експериментального закладу всеукраїнського рівня здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки результативності та можливості застосування у практичній діяльності освітніх, дидактичних або виховних систем; державних стандартів загальної середньої освіти; інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, інноваційних освітніх технологій (п. 1. 4 Положення).
Регіональний рівень дослідно-експериментальної роботи передбачає перевірку результативності та можливості застосування у практичній діяльності варіативної складової змісту загальної середньої освіти; систем організації навчально-виховного процесу; інноваційних педагогічних та управлінських технологій (п. 1. 5 Положення).
Для сучасних закладів освіти характерними є різні види досліджень, які проводяться з ініціативи та в інтересах навчального закладу або зовнішніх організацій; для обґрунтування рішення про розвиток закладу освіти; в обмежених рамках окремих груп і класів; у рамках регіональної чи державної системи освіти; в рамках міжнародних дослідницьких проектів тощо.
Наукове педагогічне дослідження – це процес формування нових педагогічних знань, один із видів пізнавальної діяльності, спрямований на розкриття об’єктивних закономірностей навчання, виховання та розвитку. З огляду на дане визначення дослідно-експериментальна робота сприяє підвищенню якості надання освітніх послуг, професійної компетентності як педагогічних колективів у цілому, так і кожного педагога зокрема.
Організація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі має такі етапи: визначення проблеми і попереднє вивчення стану даної проблеми в науці та шкільній практиці; формулювання теми та її обґрунтування; виділення робочої гіпотези, об’єкта та предмета дослідження; розробка науково-методичного забезпечення (анкет, тестів, завдань) ; комплектування груп, підготовка активу дослідної роботи; організація констатуючого експерименту; проведення основного експерименту (реалізація розробленої моделі) ; статистичне опрацювання даних, їх аналіз, формулювання висновків; оформлення результатів експерименту; упровадження позитивних результатів експерименту в педагогічну практику.
Процедура отримання статусу експериментального передбачає подання директором загальноосвітнього навчального закладу до відповідного органу управління освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти заявки про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу та програми дослідно-експериментальної роботи, підписаних автором педагогічної ініціативи (науковим керівником), директором загальноосвітнього навчального закладу та засвідчених печаткою відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Міністерство освіти і науки України на підставі клопотання управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заявки, програми дослідно-експериментальної роботи та висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України надає статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня.
Статус експериментального навчального закладу регіонального рівня надається обласним управлінням освіти і науки на підставі заявки, програми, рішення колегії відповідного органу управління освітою та висновків експертної комісії обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з проведення дослідно-експериментальної роботи.
Заявка про проведення дослідно-експериментальної роботи включає такі компоненти:
- перелік основних ідей експерименту, об’єкт, предмет, мета, завдання, теоретико-методологічні основи, база дослідження, методи дослідження, наукова новизна, теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної роботи;
- терміни та етапи проведення;
- інформація про автора педагогічної ініціативи (наукового керівника) дослідно-експериментальної роботи;
- опис наявного і необхідного забезпечення дослідно-експериментальної роботи.
Програма має містити заходи, що забезпечуватимуть реалізацію завдань дослідно-експериментальної роботи.
Дослідно-експериментальна робота підлягає експертизі. Експертизу перебігу і результатів експерименту на всеукраїнському рівні здійснює відповідна комісія Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України; на регіональному рівні – відповідний орган управління освітою.
Порядок звітування про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи встановлюється органом управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту.
В умовах проведення дослідно-експериментальної роботи експериментальний навчальний заклад має право вносити передбачені програмою дослідження зміни до:
- змісту освіти (працювати за експериментальним навчальним планом, застосовувати у навчально-виховному процесі експериментальні навчальні програми, підручники та посібники) ;
- режиму функціонування (введення нових форм організації навчання та виховання учнів) ;
- методів роботи педагогічних працівників;
- системи управління навчальним закладом;
- форм комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів (п. 3. 2 Положення).
Дослідно-експериментальна робота на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського (регіонального) рівня розпочинається після затвердження наказом Міністерства освіти і науки України (управління освіти і науки обласної адміністрації) заявки та програми з визначенням завдань на кожному етапі дослідження.
Адміністрація експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня спільно з автором педагогічної ініціативи (науковим керівником) після виконання програми відповідного етапу експерименту звітують про перебіг і отримані результати на засіданні відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України; регіонального рівня – на засіданні Вченої ради обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Звіт про результати дослідно-експериментальної роботи подається у письмовій формі та включає опис виконання завдань у відповідні строки. До звіту додаються розроблені у межах проведення дослідно-експериментальної роботи програми, посібники, методичні розробки, інші практичні матеріали, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу дослідно-експериментальної роботи. За необхідності на розгляд комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Вченої ради обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) вносяться пропозиції щодо змін у програму, розширення бази чи припинення дослідно-експериментальної роботи, які передаються Міністерству освіти і науки (на всеукраїнському рівні), управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації (на регіональному рівні).
Звіт схвалюється відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації та цим же наказом затверджується програма дослідно-експериментальної роботи наступного етапу.
Результати дослідно-експериментальної роботи після завершення програми експерименту оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках.
Загальне керівництво дослідно-експериментальною роботою всеукраїнського рівня здійснює Міністерство освіти і науки України, регіонального – управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Науково-методичний супровід експерименту здійснює Науково-методична рада, склад якої затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу одночасно із заявкою на проведення дослідно-експериментальної роботи. Поточне керівництво експериментальним навчальним закладом здійснює його директор відповідно до повноважень, визначених Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та статутом освітньої установи.
Координацію та консультування дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня здійснює Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України; регіонального рівня – обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи можуть здійснювати наукові установи Академії педагогічних наук України (за згодою).
Дослідно-експериментальна робота фінансується засновником загальноосвітнього навчального закладу відповідно до встановленого законодавством порядку за рахунок коштів відповідного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
Список використаної літератури
 
1. Безрукова В. С. Директору об исследовательской деятельности школы / В. С. Безрукова – Москва, 2002. – 160 с.
2. Ващенко, Л. М. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особливості управління / Л. М. Ващенко // Освіта і управління. – 2001. – №4. – С. 59-68.
3. Даниленко Л. І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі / Л. І. Даниленко // Управління освітою. – 2001. – №3. – С. 18-24.
4. Закон України „Про загальну середню освіту” // Загальна середня освіта: збірник нормативно-правових документів. – Київ, 2003. -Ч. 1. – 436 с.
5. Пискунов А. И., Воробьев Г. В. Теория и практика педагогического эксперимента / А. И. Пискунов, Г. В. Воробьев. – Москва, 1979. – 208 с.
6. Положення „Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності” (наказ МОН України № 522від 17. 11. 2000 р.) // Освіта України. – 2001. – №6. – С. 1-4.
7. Положення „Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад” (наказ МОН України №1054від 23. 11. 2009 р.) [Електронний ресурс].
Фото Капча