Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація і проведення виробничих екскурсій з біології у старших класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи використання екскурсій у навчальному процесі
1.1. Виробнича екскурсія як форма навчальної роботи у старших класах
1.2. Методика проведення виробничих екскурсій з біології
2. Експериментальне дослідження ефективності виробничих екскурсій з біології у старших класах загальноосвітньої школи
2.1. Діагностика рівня активності і попередніх знань учнів
2.2. Організація і проведення екскурсії
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Останніми роками в українській школі пройшли фундаментальні зміни у напрямку гуманізації навчально-виховного процесу на засадах особистісно-орієнтованого підходу. Загальноосвітня школа має забезпечувати учням всебіч-ний і гармонійний розвиток, сприяти розвитку талантів та інтелектуальних здібностей. Саме в сприянні всебічного розвитку особистості, її інтелек-туальних індивідуальних особливостей розкривається значний гуманістичний потенціал екскурсійного методу, його різноманітність і багатогранність.

Екскурсія, яка проводиться за програмою з біології, є одним із видів уроку. На уроці-екскурсії процес навчання реалізується не в умовах класного приміщення, а в природі під час безпосереднього спілкування учнів з об'єктами і явищами природи.

Екскурсія суттєво відрізняється від інших форм навчальних занять специфікою організації пізнавальної діяльності учнів. Під час екскурсій учні активно сприймають натуральні об'єкти дійсності - предмети, процеси, явища в їхньому природному середовищі, в звичайних режимах функціонування. Основний метод пізнання - цілеспрямоване спостереження під опосередкованим керівництвом учителя живої реальності, аналіз її сутності, яке доповнюють записи вражень, зарисовки, складання схем процесів. Все це потім систематизується, узагальнюється й колективно глибоко і всебічно обговорюється на інших заняттях у школі.

Під час навчальної екскурсії на підприємство учні можуть побачити багато цікавих прикладів використання досягнень біологічної науки у різноманітних галузях промисловості й виробництва, в техніці, у розвитку сучасних технологій тощо.

Екскурсійний метод був об’єктом дослідження та обґрунтування педагогів і вчених-методистів, зокрема, В.К. Бабарицької і А.Я. Короткової [1], І. В. Із-майлова [2], В.І. Кузнецової [13], Г. Сударевої [18] та ін. О.В. Єресько [9], Л.Г. Горяна [4], О.П. Семененко [21], І.Д. Карцева та інші розв’язували проблеми ефективного проведення навчальних екскурсій, зосереджуючи увагу на дослідницькому характері екскурсійного методу. 

Мета дослідження – вивчення педагогічних умов ефективності викорис-тання виробничих екскурсій з метою активізації пізнавального інтересу стар-шокласників до вивчення біології.

Об’єкт дослідження – організація виробничих екскурсій з біології з учнями старших класів.

Предмет дослідження – ефективність впливу виробничих екскурсій на пізнавальний інтерес та якість знань з біології.

Завдання дослідження полягають у:

 • проаналізувати виробничу екскурсію як форму навчальної роботи у старших класах;
 • визначити особливості методики проведення виробничих екскурсій з біології;
 • експериментально дослідити ефективність виробничих екскурсій з біології у старших класах загальноосвітньої школи.

Методи дослідження: у процесі виконання курсової роботи нами було використано методи аналізу наукової літератури з проблеми організації екскурсійної діяльності, спостереження, опитування, експеримент і обробка експериментальних даних. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 32 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабарицька   В.К.   Екскурсознавство   і   музеєзнавство:  навчальний   посібник   /   В.К. Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю. Малиновська – К. : Альт прес, 2007. –  464 с.
 2. Биологические экскурсии: Кн. Для учителя / И. В.Измайлов, В.Е. Михлин В. Е, Э. В. Шашков, Л. С. Шубкина. – М.: Просвещение, 1983. - 224 с. 
 3. Верзілін М.М. Загальна методика викладання біології / Верзілін М.М., Корсунська В.М. - К: Вища школа, 1980. – 250 с.
 4. Горяна Л.Г. Організація навчально-виховного процесу з біології / Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. – К.: Фенікс, 1999. – 266 с.
 5. Завертана Н.Є. Ліцейський варіант змісту шкільного компонента у класах біологічного профілю / Н.Є. Завертана // Регіональний і шкільний компоненти змісту загальної середньої освіти: здобутки, проблеми і перспективи: Матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 13-14 листопада 1997 р. – К., Донецьк, 1997 – С. 148-149.
 6. Загальна методика навчання біології / за редакцією І. В. Мороза. К.: Либідь, 2006. – 590 с.
 7. Зверев И. Д. Общая методика преподавания биологии в средней школе / Зверев И. Д., Мягкова А.Н. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
 8. Зверев И.Д., Мягкова А.Н., Бруновт Е.П. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии. – М.: Просвещение. 1984. – 413 с.
 9. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: довідково-методичне видання / Упоряд. О.В. Єресько, С.П. Яценко. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368 с.
 10. Комиссаров Б.Д. Методологические проблемы биологического образования / Б.Д. Комиссаров. – М.: Просвещение, 1991. – 117 с.
 11. Конюшко В.С. Как подготовить урок биологии / В.С. Конюшко. – Минск: Народная Асвета, 1987. – 110 с.
 12. Корнєєв В.П. Основи розвитку пізнавальних інтересів / В.П.Корнєєв // Рідна школа. – 1993. - № 5. – С. 36-40.
 13. Кузнецова В.І. Методика викладання біології / В.І. Кузнецова. – Харків: Торсінг, 2001. – 164 с.
 14. Липова Л.А. Методи навчання в класах природничих профілів / Липова Л.А., Перепелиця О.А., Ясинська А.М. – К.: Компас, 1999. – 31 с.
 15. Молис С.С. Активные формы и методы обучения биологии / Молис С.С., Молис С.А. - М.: Просвещение, 1988. – 212 с.
 16. Недодатко Н. Навчально-дослідна робота учнів на уроках біології / Н. Недодатко // Біологія і хімія в школі. – 2000. - № 1. – С. 28-30.
 17. Никишов А.И. Внеклассная работа по биологии / Никишов А.И., Мокаева З.А., Орловская Е.В. – М.: Просвещение, 1980. – 181 с.
 18. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / Онищук В.О. – К.: Рад. школа, 1973. – 159 с.
 19. Пономарева И.Н. Общая методика обучения биологии / Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. - М.: АСАДЕМА, 2003. – 280 с.
 20. Реброва Л.В. Активные формы и методы обучения биологии // Сост. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. - М.: Просвещение, 1997. – 266 с.
 21. Семененко О.П. Методика преподавания биологии: Нестандартные формы проведения занятий по биологии в 6-10 классах / Семененко О.П., Упатова И.П., Чурилова А.И. – Харьков: Скорпион, 2000. – 308 с.
 22. Сидорович М. М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології: монографія / М. М. Сидорович. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 404 с.
 23. Степанюк А.В. Конструювання змісту профільного навчання з біології // Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія / А.В. Степанюк / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – № 11. – С. 167-169.
 24. Сударева Г., Організація навчання у спеціалізованих класах хіміко-біологічного профілю / Сударева Г., Бережницький Б. // Біологія і хімія в школі. – 2001. – №4. – С. 36-39. 
 25. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии / Д.И. Трайтак. – М.: Просвещение, 1979. – 232 с.
 26. Хрестоматия по методике преподавания биологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по биологическим специальностям / Сост. Карцева И.Д., Шубкина Л.С./ - 2-е издание. – М.: Просвещение, 1994. – 576 с.
 27. Черняк В.М. Тематичне планування навчального матеріалу курсу “Біологія” (9-11 клас) / Черняк В.М., Бабин І.І., Гадюк Т.В. та ін./. – Тернопіль: Мандрівець, 1997. – 96 с.
 28. Шулдик В.І. Як підготувати ефективний урок біології / Шулдик В.І.; Уман. держ. пед.  ун-т ім. П. Тичини. – К.: Наук. світ, 2000. – 250 с.
6953
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.