Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація і робота хорового гуртка

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
55 грн.
Оцінка: 
1. Поняття хорового гуртка, його мета і етапи розвитку
2. Зміст програми, вимоги до навчальних досягнень учнів гуртка
3. Розучування пісенно-хорового репертуару
4. Робота над текстом
5. Розучування двоголосних творів
6. Індивідуальне домашнє завдання
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
  1. Галішевська Н. Педагогічні умови формування творчих якостей в учасників дитячого хорового колективу / Н. Галішевська // Нова пед. думка. - 2008. - № 3. - С. 123-125.
  2. Гулеско І. І. Національний хоровий стиль (на матеріалі України та Росії): навч. посіб. / І. І. Гулеско; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Х., 2011. - 90 c.
  3. Доронюк В. Д. Шкільне хорознавство: навч. посіб. для викл. і студ. / В. Д. Доронюк, Ж. Й. Зваринчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 336 c.
  4. Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистец. / В. І. Ірха; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2002. - 142 c.
  5. Коломоєць О. М. Хорознавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. "Музич. виховання" / О. М. Коломоєць. - К.: Либідь, 2001. - 168 c.
  6. Куненко Л. Дитяче хорове мистецтво в системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики / Л. Куненко // Молодь і ринок. - 2011. - № 10. - С. 12-15.
  7. Потапчук Т. Деякі аспекти вокально-хорової підготовки учнів музичної школи / Т. Потапчук // Нова пед. думка. - 2007. - № 2. - С. 108-111.
  8. Смирнова Т. А. Хорознавство (історія, теорія, методика): Навч. посіб. / Т. А. Смирнова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2000. - 180 c.
  9. Хоровий словник / підгот.: Ж. М. Володченко; Ніж. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2000. - 164 c.
  10. Ятло Л. П. Теорія та методика роботи з дитячим хором: навч.-метод. посіб. / Л. П. Ятло; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. Ін-т соц. та мистец. освіти. - Умань: СПД Жовтий, 2008. - 155 c.
578
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).