Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація методичної роботи з учителями початкових класів в умовах зміни державних стандартів (засідання «круглого столу»)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Салтишева В. М.
 
Організація методичної роботи з учителями початкових класів в умовах зміни
державних стандартів (засідання «круглого столу»)
 
Мета:
- виробити спільну думку про пріоритетну діяльність методистів в умовах зміни освітніх стандартів;
- окреслити напрямки роботи методиста у вигляді змістовних блоків діяльності;
- розробити рекомендовану тематику методичних заходів для реалізації завдань кожного блоку діяльності;
- розробити рекомендовану тематику традиційних форм роботи в умовах зміни освітніх стандартів.
 
Понятійний апарат
Державний стандарт – рамковий документ, що визначає особливості змісту та результатів навчання.
Професійна компетентність вчителя – обізнаність і авторитетність педагога, властивість особистості, яка дозволяє продуктивно розв’язувати навчально-виховні завдання, розраховані на формування іншої людини.
Метапредмети – предмети нового типу, в основі яких лежить діяльнісно-мислительний тип інтегрування навчального матеріалу, принципи рефлексивного ставлення до базових понять мислення – «знання», «знак», «проблема», «задача»…
Сіткова методична служба – цифрові освітні ресурси, розміщені у мережі Інтернет, що дають можливість підвищити професійний рівень учителя.
Проблемна група – група, у яку входять вчителі, які цікавляться вирішенням однієї проблеми. Заняття проводяться у формі дебатів, рольової гри, прес-конференції, публічної дискусії тощо.
 
Вступна промова
Запорукою професійного успіху вчителя початкових класів на сьогодні не можуть служити знання, отримані один раз на життя. Досягнення нової якості освіти неможливе без підвищення рівня його професійної компетентності. Важливого значення набуває здатність учителя орієнтуватися у величезному інформаційному полі, вміння самостійно знаходити рішення і успішно їх реалізовувати.
Запитання:
Назвіть пріоритетні напрямки діяльності методистів і питань початкової школи в умовах зміни освітніх стандартів.
Обговорення – 10 хвилин.
Результати обговорення:
Пріоритетні напрямки діяльності методистів:
‒у діяльнісно-прогностичній роботі:
‒діагностика інформаційних потреб педагогів;
‒діагностика рівня педагогічного професіоналізму вчителя;
‒створення банку даних із питань теоретичних основ і результатів творчої діяльності педагогів щодо змісту і методів освіти на базі всіх відомих носіїв інформації;
‒створення проблемно-орієнтованих баз даних із актуальних питань розвитку початкової освіти;
у змісті освіти:
- методичне забезпечення засвоєння базового державного стандарту початкової школи;
- надання допомоги керівникам методичних об’єднань шкіл, заступникам директорів із питань початкового навчання;
- дидактичне і методичне забезпечення нового змісту освітив інноваційній, експериментальній діяльності:
- експертиза інновацій, організація наукового кураторства експериментальною роботою;
- організація методичної роботи з педагогічними кадрами інноваційних закладів.
Запитання:
Які вимоги ставляться до роботи методиста з питань початкового навчання на сучасному етапі?
Обговорення (10 хвилин).
Результат обговорення:
У зв’язку з пріоритетними завданнями, випливають вимоги до методиста відділу освіти, який повинен уміти:
- будувати структуру інформаційних повідомлень, представляти інформацію в усній, писемній і наочній формі на паперових та електронних носіях;
- володіти навичками розробки методичних рекомендацій, посібників, аналізу і узагальнення навчально-методичного матеріалу;
- володіти навичками узагальнення педагогічної діяльності;
- володіти методичними прийомами інформаційно-пропагандистської діяльності.
 
Вступна промова перед запитанням:
Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, у системі освіти, проблеми функціонування та розвитку освіти вимагають оновлення структури, змісту, форм методичної роботи із забезпечення неперервного підвищення професійного рівня вчителів.
Завдання:
Назвіть змістовні блоки у діяльності сучасного методиста з питань початкової освіти та окресліть рекомендовану тематику для кожного з цих блоків.
Обговорення (15 хвилин).
Результат обговорення:
Основні змістовні блоки у діяльності методиста:
 
Блок «Професіоналізм, інновації, творчість, успіх – основа розвитку потенціалу вчителя початкових класів»:
Внутрішньошкільна модель розвитку потенціалу вчителя.
Компетентнісний підхід в освіті – основа майстерності вчителя.
Професійна компетентність нового вчителя і формування базових компетентностей учнів:
‒інформаційної (вміння шукати, аналізувати, перетворювати, використовувати інформацію для вирішення проблем);
‒комунікативної (уміння ефективно співпрацювати з іншими людьми);
‒самоорганізації (уміння ставити мету, планувати, відповідально ставитися до власного здоров’я, повноцінно використовувати особистісні ресурси).
 
Блок «Новий учитель і нові державні стандарти»:
Нові державні стандарти: структура, зміст, навчально-методичне забезпечення.
Яке значення має стандарт початкової школи для вчителя-предметника?
Вплив нових освітніх стандартів початкової школи на зміст основних дисциплін.
Нові стандарти: формування універсальних навчальних дій і майстерність учителя.
Новий вчитель і нові вимоги до засвоєння основної освітньої програми: особистісні, предметні, метапредметні. Шляхи вирішення проблем.
 
Блок «Новий учитель і ефективний навчально-виховний процес»:
Діяльнісний підхід – основа навчально-виховного процесу.
Метапредметний підхід як ядро української освіти.
Система формування і розвитку метапредметних умінь учнів засобами дослідницької діяльності.
Формування універсальних навчальних дій: пошуки, проблеми, перспективи.
Формування навичок дослідницької діяльності за допомогою мережевих проектів.
Розвиток креативних здібностей учнів на уроках.
Підвищення навчальної мотивації школярів: як залучити батьківський ресурс?
Стратегія засвоєння знань і отримання досвіду вирішення життєво важливих завдань.
Нові технології і методики здоров’язберігаючого навчання, що забезпечують формування зацікавленого ставлення учнів до власного здоров’я.
Нові підходи до вивчення шкільних дисциплін із використанням здоров’язберігаючих технологій.
Досвід формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу.
Пошук шляхів формування української ідентичності школярів.
Школа як простір людяності і людина як вища цінність у цьому просторі.
Чому школярі рідко переживають на уроках відчуття успіху?
Сім’я і школа: конструктивний діалог.
 
Блок «Новій школі – новий керівник»:
Яким повинен бути заступник директора з початкового навчання?
Управління педагогічним колективом: як проектувати процес підвищення кваліфікації і самоосвіту вчителів?
Роль заступника в створенні умов для розвитку професійної компетентності та розвитку творчої активності учителя початкових класів.
Шляхи підвищення конкурентоздатності кваліфікованого педагога.
Організація внутрішньошкільного навчання педагогічних працівників.
Проблеми впровадження моделей безперервної професійної освіти, що забезпечують можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для подальшого професійного, кар’єрного і особистісного росту.
Роль заступника директора з питань початкової освіти в умовах упровадження нових державних стандартів.
Які умови повинен створити сучасний заступник директора для виявлення і навчання обдарованих дітей?
Нова школа – новий учитель – нові методи атестації педагогічних кадрів: роль заступника директора у реалізації інноваційних процесів.
Удосконалення управлінських технологій із формування здорового способу життя всіх учасників навчального процесу.
Запитання: Які форми методичної роботи необхідно проводити у період зміни освітніх стандартів?
Обговорення (10 хвилин).
Пропозиції учасників круглого столу:
Методична підтримка з підвищення рівня готовності вчителів до ДПА.
Механізм підготовки:
а) аналіз результатів ДПА за попередній рік. Розміщення результатів у збірниках, аналіз результатів на інформаційних сайтах, аналіз типових помилок ДПА, допущених учнями. Виявлення проблем у викладанні предметів: невідповідність річної оцінки і ДПА, недостатнє вміння користуватися тестами, недостатній рівень психологічної готовності, неефективні технології підготовки учнів;
б) розробка плану заходів, вирішення виявлених проблем. Наприклад, при невідповідності оцінювання – робота з критеріями, тренінг оцінювання робіт, методичні рекомендації»Методика оцінювання завдань ДПА», майстер-клас «Майстерня оцінки».
2. Створення мережевої методичної служби, що дає можливість уникнути часових та просторових обмежень. Щоб здійснювати підтримку педагогів, їх супровід методист повинен володіти відповідними компетентностями. Важливу роль відіграє процес створення сайтів, що мають інформаційну, організаційну, методичну, консультативну функції. Розміщення на сайті новин, корисних посилань, оголошень про олімпіади, їх результати, конкурси, підсумкові аналітичні звіти.
Завдання методистів – вивчити ресурси глобальної мережі і використовувати їх для організації професійного розвитку вчителів.
Актуальним залишається такий вид роботи як майстер-класи. Пропонуємо таку тематику майстер-класів:
Розвиток загально навчальних умінь і навичок учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання.
ІКТ у професійній діяльності вчителя початкових класів.
Співпраця вчителя початкових класів і логопеда у формуванні навичок орфографічного письма.
Дитячі об’єднання: теорія і методика діяльності.
Діагностика, прогноз, профілактика і усунення проблем у навчанні учнів початкових класів.
Система роботи з підготовки учнів до ДПА.
Створення ефективної структури поширення досвіду переможців конкурсу «Учитель року».
Створення проектних груп учителів для вирішення проблемних питань викладання у початковій школі.
Технологія підготовки проектної групи:
Виявити учасників групи «прориву»: вчителі, що впроваджують інновації і здатні їх поширити.
Для цього у школах району здійснити:
- діагностику успішності вчителя;
- діагностику професійної готовності вчителя до застосування інновацій;
- діагностику пізнавальних потреб учителів.
На основі цього вибрати тематику педагогічного проекту.
Зразок проектних запитань для вчителів:
Чому діти не хочуть читати?
Як навчити дитину перевіряти себе?
Читати чи дивитися телевізор: що краще?
Форми поширення педагогічного досвіду.
Фестиваль «Симфонія уроку» (коли вчителю цікаво вчити, а дітям вчитися) (ж. «Методист»№4, 2009 рік).
Асоціація педагогів-переможців та лауреатів конкурсу «Учитель року»
Зимова школа (налагодження професійних стосунків із учителями інших шкіл, міст, областей, країн)  (ж. Методист №4, 2009 рік).
 
Методична підтримка молодих учителів
(школа молодого вчителя, 3 роки).
Перший рік: психологічна підтримка молодого вчителя, анкетування проблем, екскурсія по кабінетах учителів-майстрів, засідання «Сучасний урок як необхідна умова якості освіти, вимоги до сучасного уроку», відвідування уроків у рамках відкритих заходів («Учитель року»), відвідування уроків учителів-стажистів, дискусія «Фактори впливу на якість освіти», анкетування «Аналіз роботи першого року школи».
Другий рік: ознайомлення з документами: про перевірку щоденників, про перевірку зошитів, журналів, моделювання системи виховної роботи вчителем, методи вивчення особистості школяра, досвід роботи з батьками (план характеристики класу, тематика батьківських зборів). Бесіди з батьками, дискусія «Важка ситуація на уроці: способи вирішення». Засідання «круглого столу» «Педагогічні вміння вчителя і шляхи їх розвитку».
Третій рік: основи теорії розвивального навчання, індивідуалізація та диференціація навчання, групова робота: «Діяльність учителя на уроці з особистісно орієнтованою спрямованістю», культура педагогічного спілкування, засідання круглого столу: «Оцінка якості урочної діяльності вчителя», педагогічний твір «Я як учитель: з позиції минулого, теперішнього і майбутнього», обговорення творів.
7. Науково-методична діяльність відповідальних за початкове навчання.
1. Лабораторії вчителів-експериментаторів, створення інформаційного середовища для вчителів, що працюють у режимі експериментального майданчика.
2. Проблемні групи з тем: зворотний зв’язок на уроках, моніторинг якості освіти.
3. Педагогічні майстерні («Ритор», ж. Методист№1, 2006 р.).
8. Семінари для вчителів початкових класів:
Формування ключових компетентностей школярів – соціальне замовлення суспільства школі.
Використання ІКТ під час уроків, позаурочний час у початковій школі.
Здоров’язберігаючий підхід у навчально-виховному процесі початкової школи.
Створення умов для формування освітньої та творчої ініціативи учнів початкових класів.
ІКТ-компетентність учителя початкової школи в умовах переходу на стандарти нового покоління.
Професійно-особистісна готовність педагога до реалізації діяльнісного підходу у навчанні молодших школярів.
Сучасні педагогічні технології в освітньому процесі як засоби розвитку суб’єктів освітнього процесу.
Моніторинг динаміки сформованості загальнонавчальних умінь – показник компетенції молодшого школяра.
Оцінка рівня інноваційного потенціалу вчителів початкових класів (дослідження факторів, що стимулюють і сприяють навчанню, розвитку, саморозвитку вчителя початкових класів).
 
Завершальна промова
Від ефективності методичної роботи з учителями початкових класів залежить якість знань учнів, тому методисти відділів освіти повинні мобільно реагувати на зміст нових нормативних документів, які змінюються з 2012 року, на запити самих педагогів та враховувати вимоги сучасного суспільства.
Сучасний методист районного відділу освіти повинен відмовитися від формалізму і шаблонів у роботі для того, щоб діяльність стала потужним засобом реальної модернізації системи початкової освіти. У кожному районі чи місті – свої напрямки творчого пошуку педагогів, свої інноваційні практики. Тому першочергове завдання методичної служби – успішно реалізовувати інноваційні програми та стимулювати творчий потенціал учителя початкових класів. При цьому важливо застосовувати такі форми роботи: дискусійний клуб, «круглий стіл освітньої політики початкової школи», творчий звіт кращої школи, ділові ігри, педагогічні дебати, педагогічний ринг, форум, педагогічний марафон, лабораторія невирішених проблем, творча майстерня.
Лише у результаті вирішення багатьох питань методики та практики буде вироблена консолідована позиція педагогічної спільноти вчителів початкових класів району, міста, яка стане ґрунтовним методичним надбанням педагогів. А методична служба виконає своє основне завдання – бути колективною школою професійного росту вчителів, «проривом» педагогічної думки.
Фото Капча