Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація перекладацької справи в Україні та за рубежем

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади організації перекладацької справи в Україні та за кордоном
1.1. Проблеми професійної підготовки перекладачів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців
1.2. Періодизація розвитку перекладацької справи в Україні
ІІ. Порівняльний аналіз організації перекладацької справи в Україні та за рубежем
2.1. Правове регулювання діяльності перекладачів в Україні та за кордоном
2.2. Порівняльний аналіз змісту та форм організації діяльності перекладачів в українській та англо-саксонській системах
2.3. Сучасний стан професійної підготовки українських перекладачів та можливі шляхи її удосконалення на основі зарубіжного досвіду
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток міжнародних відносин, глобалізація суспільно-політичних і соціально-економічних трансформацій, посилення професійної мобільності населення, зростання інтересу до порівняння моделей освіти й культури різних країн актуалізують соціальне замовлення держави на підготовку фахівців, які вміють полегшувати процеси обміну інформацією між представниками різних культур та задовольняти потреби споживачів перекладацьких послуг. Суспільна потреба у висококваліфікованих, конкурентоспроможних перекладачах-професіоналах зумовлює пошук і розробку нових підходів до їх професійної підготовки відповідно до світових стандартів.

Вітчизняна практика засвідчує, що рівень професійної підготовки перекладачів часто не відповідає сучасним вимогам держави, потребам особистості та роботодавців. Випускники ВНЗ не завжди спроможні виконати висококваліфікований та якісний переклад у процесі професійної діяльності, що зумовлено недосконалістю галузевих стандартів з перекладу, низьким рівнем науково-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення їхньої професійної підготовки, обмеженими можливостями професійного розвитку, недостатньою розробленістю гнучкого механізму соціального партнерства тощо. За таких умов проблема професійної підготовки перекладачів набуває особливої актуальності, а її розв’язання потребує кардинальних змін у вітчизняній системі вищої освіти.

Важливим джерелом формування нової стратегії розвитку системи вищої освіти в Україні, в умовах якої реалізують професійну підготовку перекладачів, є об’єктивне вивчення й аналіз досвіду зарубіжних країн, що відіграють провідну роль у міжнародному освітньому просторі. 

Отже, актуальність дослідження зумовлено доконечною потребою комплексно вивчити стан і структуру українського та зарубіжного перекладознавства на сучасному етапі для її цілісного осмислення, провести її аналіз, виявити особливості та спільні риси.

Стан дослідження проблеми. Вагоме значення для дослідження проблеми організації перекладацької діяльності мають наукові розвідки Н. Абабілової [4], Н. І. Бушманової [9], К. В. Гаращука [11], Н. В. Зінукової [15], А. В. Козак [17] та інших з організації перекладацької діяльності в Україні. Досвід зарубіжних країн в організації перекладацької діяльності представлений у працях Н. М. Бідюк [8], Н. С. Журавської [13], Т. П. Кучай [22], О. В. Сєргєєвої [30], Royal L. Tinsley [36] та ін.

Мета дослідження - всебічно проаналізувати систему організації перекладацької справи в Україні у порівнянні із зарубіжними країнами.

Досягнення мети дослідження передбачає реалізацію наступних завдань:

 • з’ясувати проблеми професійної підготовки перекладачів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців
 • уточнити періодизацію розвитку перекладацької справи в Україні;
 • здійснити порівняльний аналіз організації перекладацької справи в Україні та за рубежем.

Об’єкт дослідження - розвиток і стан перекладацької справи в Україні та за рубежем. 

Предмет дослідження - методика організації перекладів, підготовки перекладачів, розвитку перекладознавчої справи в Україні та інших країнах.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань та досягнення зазначеної мети використано низку методів, зокрема: історичний та порівняльний методи, дефініційний аналіз, логіко-понятійний аналіз, порівняльно-контрастивний аналіз української та англійської перекладацької системи та ін.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній спеціально вивчається і узагальнюється матеріал, який розглядає перекладаьку справу як цілісний і системний компонент лінгвістики; порівнюється специфіка перекладацької та перекладознавчої роботи українських та зарубіжних фахівців; розкривається значення перекладознавства у сучасній українській та англо-саксонській системах.

Практичне і теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані при підготовці начальних програм та курсів з «Загальної лінгвістики», «Порівняльного перекладознавства», «Основ перекладу», а також в лекціях та спецкурсах з української і зарубіжної літератури та літературознавства.

Cтруктура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи становить 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. ISO 2384-77. Документація. Оформлення перекладів. - [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://www.uta.org.ua/translation_standards
 2. СТТУ АПУ 001-2000. Кваліфікація та сертифікація перекладачів. Спільні вимоги. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перекладачів України». Київ-2000. - [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://www.uta.org.ua/15
 3. СТТУ АПУ 002-2000. Послуги з письмового та усного перекладу. Спільні правила та вимоги до надання послуг. Київ-2000. - [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://www.uta.org.ua/16
 4. Абабілова Н. Підготовка конкурентноздатних перекладачів як педагогічна проблема / Н. Абабілова // Наук. зап. / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Сер. «Філологічні науки». - Кіровоград, 2009. - Вип. 89 (2). - С. 264-267.
 5. Бахов І. С. Проблема формування професійно-комунікативної компетент-ності майбутніх перекладачів / І. С. Бахов // Вісн. Житомир. держ. ун-ту: зб. наук. пр. - Житомир, 2009. - Вип. 47: Педагогічні науки. - С. 56-60. 
 6. Бесєдіна Є.В. Концептуальна модель професійної підготовки конкуренто-спроможних перекладачів в умовах диверсифікації вищої освіти [Електрон-ний ресурс] / Є.В. Бесєдіна. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/-portal/Soc_Gum/Pfto/2009_3/files/ped_2009_03_07_....
 7. Бідюк Н. М. Використання педагогічних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії / Н. М. Бідюк, О. В. Сєргєєва // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 17, Теорія та практика навчання та виховання: зб. наук. пр. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 9-14.
 8. Бідюк Н. М. Зміст навчальних програм підготовки магістрів перекладу у вищих навчальних закладах США / Н. М. Бідюк, О. В. Мартинюк // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. пр. - О., 2006. - № 7-8. - С. 124-132.
 9. Бушманова Н. І. Переклад як оновлена частина програми гуманітаризації вищої школи [Електронний ресурс] / Н. І. Бушманова. - Режим доступу: http://refs.co.ua/64601-Perevod_kak_obnovlennaya_chast_-program-my_guman....
 10. Ганічева Т. В. Соціокультурний компонент перекладацької компетенції / Т. В. Ганічева // Вісн. Сум. держ. ун-ту. - 2005. - № 5 (77). - С. 94-98.
 11. Гаращук К. В. Історія підготовки перекладачів [Електронний ресурс] / К. В. Гаращук. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/570/2/05gkvipp.pdf.
 12. Долинський Є. В. Дистанційні технології навчання перекладачів / Є. В. Долинський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. ; редкол.: І. А. Зязюн та ін. - Вінниця: Планер, 2010. - Вип. 24. - С. 320-324. 
 13. Журавська Н. С. Система підготовки викладачів галузевого спрямування країн ЄС: Франції, Великобританії, Німеччини, Італії / Н. С. Журавська // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. - 2009. - LXXX (№ 80). - С. 79-89.
 14. Засєкіна Л. В. Психологічні особливості діяльності перекладачів і технології їх професійної підготовки / Л. В. Засєкіна // Професійна психологія: методологія, методи та практика: зб. наук. пр. - Луцьк, 2008. - С. 24-38.
 15. Зінукова Н. В. Професійна підготовка усних перекладачів у вищому навчальному закладі / Н. В. Зінукова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту економіки та права ім. Альфреда Нобеля. Сер. «Педагогіка і психологія». - 2011. - № 1 (1). - С. 43-46.
 16. Іваницька Н.Б. Формування перекладацької компетенції в аспекті використання новітніх інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Н.Б. Іваницька // Електронне наукове видання матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманізм та освіта". – Вінниця, 2006. – Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2006/txt/06inbnit.php.
 17. Козак А. В. Формування перекладацької культури та професійно важливих якостей спеціаліста-перекладача: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А. В. Козак. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npdntu_pps/ 2009_3/kozak.pdf.
 18. Комиссаров В. Н. Переводоведение в XX веке: некоторые итоги / В. Н. Комиссаров // Тетради переводчика: науч.-теорет. сб. / под. ред. С. Ф. Гончаренко. - М.: МГЛУ, 1999. - Вып. 24. - С. 4-20. 
 19. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. - М.: МГЛУ, 1990. - 324 с.
 20. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. - К.: Вибір, 1982. - 312 с. 
 21. Корунець І. В. Терія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / І. В. Корунець. - Вінниця: Нова кн., 2003. - 448 с.
 22. Кучай Т. П. Підготовка фахівців у сфері перекладу в світовому контексті / Т. П. Кучай // Вісн. Черкас. ун-ту: зб. наук. пр. - Черкаси, 2011. - № 199, ч. 2. - С. 69-72.
 23. Мирам Г.Э. Профессия : переводчик / Г.Э. Мирам. – К. : Ника-Центр, 1999. – 144 с.
 24. Мірам Г. Є. Основи перекладу / Г. Є. Мірам, В. В. Дайнеко. - К.: Ніка Центр, 2002. - 242 с.
 25. Олексієнко Р. В. Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх перекладачів / Р. В. Олексієнко, Н. М. Іваньшина // Вісн. Львів. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка: зб. наук. пр. - Л., 2010. - № 22 (209), ч. 3. - С. 227-232.
 26. Панов С. Ф. Формування перекладацької компетентності в майбутніх перекладачів-філологів [Електронний ресурс] / С. Ф. Панов. - Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06psfmpf.php.
 27. Перекладознавчі дослідження на сторінках журналу „Мовознавство” (1967-2000) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - Вип. 17 (до 90-річчя від дня народження професора Ю. О. Жлуктенка). - С. 459-465.
 28. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер; доп. и коммент. Д. И. Ермоловича. - М.: Валент, 2004. - 240 с.
 29. Рудницька Т. Г. Сучасні проблеми фахової підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. Г. Рудницька, Н. А. Мельник // Гуманізм та освіта: електр. наук. вид. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., (Вінниця, 14-16 верес. 2010 р.). - Режим доступу: conf.vntu.edu.ua/humed/2010.
 30. Сєргєєва О. В. Використання британського досвіду підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняній освітній практиці / О. В. Сєргєєва // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. «Соціологія. Психологія. Педагогіка». - К.: ГНОЗІС, 2011. - № 3, дод. 2, т. 1 (26). - (Темат. вип. «Вища освіти України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» / гол. ред. В. Андрущенко). - С. 514-520.
 31. Сєргєєва О. В. Вища професійна освіта перекладачів у Великій Британії: метод. рек. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / уклад. О. В. Сєргєєва. - Хмельницький: [Термін. полігр.], 2011. - 38 с.
 32. Сєргєєва О. В. Зміст, форми і засоби навчального процесу підготовки майбутніх перекладачів у Великій Британії / О. В. Сєргєєва // Педагогічна компаративістика - 2011: компаративістські підходи підтримки та розвитку обдарованості: матеріали наук.-практ. семінару, (Київ, 6 черв. 2011 р.) / за ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун. - К.: Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2011. - Ч. ІІ. - С. 206-213.
 33. Чередниченко О. І. Про мову і переклад: мова в соціокультурному просторі, переклад як міжкультурна комунікація / О. І. Чередниченко. – К., 2007. – 247 с.
 34. Gile D. Basic concepts and models for interpreter and translator training / D. Gile. - John Benjamins Publishing Company, 2009. – 283 p.
 35. Newmark P. Non-literary in the light of literary translation [Електронний ресурс] / P. Newmark // The Journal of Specialized Translation. - 2004. – Issue 01. – pp. 8-13. – Режим доступу: http://www.jostrans.org/issue01/art_newmark.php.
 36. Tinsley Royal L. Guidelines for college and University programs in translator training [Електронний ресурс] / Royal L. Tinsley // ADFL Bulletin – 1973. – Vol. 4. – No.4. – pp. 15-21. – Режим доступу: http://www.adfl.org/cgi-shl/docstudio/docs.pl?adfl_login&xurl=adefl_bull....
 37. Ukrainian dictionaries and translation: A historical perspective of the 20th century // Further Insights into Semantics and Lexicography / Ed. by U. Magnusson, H. Kardela, A. Głaz. - Lublin: Wyd-wo UMCS, 2007. - P. 139-149.
690
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.