Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація позакласної та позаурочної роботи з природознавства у 3-му класі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обгрунтування організації позакласної та позаурочної роботи з природознавства в почат-ковій школі
1.1. Поняття, спільні та відмінні риси позакласної та позаурочної роботи з природознавства
1.2. Зміст і методи позакласної роботи з природознавства
1.3. Форми і методи позаурочної роботи з природознавства в початковій школі
2. Емпіричне дослідження методики організації позакласної роботи з природознавства у 3 класі
2.1. Методика організації екскурсії з природознавства в 3 класі
2.2. Організація і проведення Тижня лісу з учнями 3 класу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Систематична робота вчителя на уроках, спрямована на ознайомлення дітей з природою, продовжується і поглиблюється на позакласних заняттях.

Природознавство вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає її в розвитку, у часі і просторі. Звідси основне завдання навчання природознавству – вивчення природи як єдиного цілого і встановлення зв'язків і взаємозв'язків між окремими її елементами і явищами.

Природознавчі знання молодших школярів служать основою для вивчення природничих дисциплін в середній школі (географії, ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини). Природознавчі знання постійно використовуються дітьми на інших учбових предметах початкового курсу навчання. Здійснюючи зв'язок з життям, вчитель використовує результати дитячих спостережень за навколишньою природою і працею людей. Чим більше об'єм знань що вчаться про природу і працю людей, тим легше вчителеві працювати по всіх предметах початкового навчання. 

Для позакласної роботи з природознавства немає обов'язкових програм, її організовують на основі широкої самодіяльності дітей з урахуванням їхніх інтересів і запитів, що виникають підчас вивчення природи. Тому така робота дає широкий простір для виявлення ініціативи й виховує в дітей такі цінні риси, як любов до праці, акуратність, наполегливість, чуття відповідальності за доручену справу тощо.

Отже, правильно організована позакласна робота з природознавства, яку підпорядковано навчально-виховним завданням школи, сприяє всебічному розвитку дітей і є одним із засобів виховання підростаючого покоління.

Актуальність курсової роботи визначається необхідністю в подальшому розвитку методик і творчих підходів до проведення позаурочних заходів з природознавства та його складових.

Об’єкт дослідження – позакласні та позаурочні форми роботи у процесі вивченя природознавства в початкових класах.

Предмет дослідження – зміст, особливості та методичні підходи до позакласної та позаурочної роботи з природрзнавства у третьому класі.

Мета роботи - розкрити зміст і методику позакласних та позаурочних заходів, показати методи, які націлюють вчителя на проведення виховної роботи серед учнів, активізацію їх пізнавальної діяльності, а також надати практичний приклад щодо проведення одного з заходів серед школярів початкових класів в процесі навчання природознавству.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи було визначено наступні завдання:

 • уточнити поняття, спільні та відмінні риси позакласної та позаурочної роботи з природознавства;
 • охарактеризувати зміст і методи позакласної роботи з природознавства;
 • проаналізувати форми і методи позаурочної роботи з природознавства в початковій школі;
 • дослідити методику організації екскурсії з природознавства в 3 класі;
 • організувати і провести Тиждень лісу з учнями 3 класу.

Джерельна база дослідження. В роботі були використані спеціальні підручники та літературні джерела, які присвячені розгляду методик та організацій проведення уроків природознавства та позаурочних заходів.

Методи дослідження. Враховуючи особливості поставлених у роботі завдань нами використовувалися методи вивчення та аналізу педагогічних джерел з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу, проведення включеного спостереження та ін.

Структура роботи. Структурно робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г. Н., Постникова Е. А., Суворова Г. Ф. Преподавание природоведения в малокомплектной школе: Пособие для учителя трехлет. нач. шк. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.
 2. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. - К.: Рад. шк., 1981. -206 с.
 3. Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2003. - 118 с.
 4. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах. - К.: Веселка, 1998. - 334 с.
 5. Біда О. А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства. - К.: Науковий світ, 2000. - 44 с.
 6. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.
 7. Будна Н., Гемзюк О., Майхрук М., Тітченко О. Уроки з курсу "Я і Україна. Природознавство". 3 клас. Конспекти уроків. – Тернопіль: Богдан, 2004. - 112 с.
 8. Вербицька О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу // Початкова школа. - 2007. - № 6. - C. 25-27.
 9. Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 152 с.
 10. Добірка статей з методики викладання природознавства // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 27. - C. 25-39.
 11. Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - 86 с.
 12. Клепинина З.А. О наблюдениях за природой в III классе / З.А.Клепинина // Начальная школа. – 1970. - № 11. – С. 45-46.
 13. Коваль Н. С., Нарочна Л. К. Природознавство в 3-му класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів.-К.: Радянська школа, 1988.- 120 с.
 14. Майхрук М. Позакласна робота з природознавства. 1-4 клас. . – Тернопіль: Богдан, 2004. - 112 с.
 15. Методика викладання природознавства // Розкажіть онуку. - 2007. - № 9. - C. 77-92.
 16. Михалевич Г. Тестові завдання з курсу "Я і Україна" (природознавство) для 4 класу // Початкова школа. - 2008. - № 12. - C. 25-29.
 17. Нарочна Л. К. та ін. Методика викладання природознавства: Навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. - 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 18. Овчарова Т. Пізнавальні завдання на уроках "Я і Україна" 4-й клас // Початкова освіта. - 2007. - № 10. - C. 5-11.
 19. Пакулева Л. Т. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
 20. Природознавство: Добірка статей //Розкажіть онуку. - 2008. - № 10. - C. 127-138.
 21. Природоохоронна освіта в школі: посібник для вчителів / І.І.Гордієнко, Г.Ф.Герасименко, О.М.Барам та ін.. – К.: Радянська школа, 1981. – 184 с.
 22. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для сту¬дентів пед. фак. - К.: Абрис, 1997.
 23. Савченко О. Я. Урок у початкових класах: Навч.-метод. посібник. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.
 24. Тарасенко Г. С. Паросток. (Методика гуманістичного виховання дітей засобами природи). - Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 2000. - 192 с.
 25. Тиждень природознавства // Розкажіть онуку. - 2007. - № 12: Вкладка. - C. 1-56.
 26. Хабазня Г. Проекти з природознавства у 2-4-х класах // Початкова освіта. - 2006. - № 40. - C. 12-16.
 27. Хитяєва Л. Дидактичні роздавальні матеріали з природознавства : методичний матеріал. - Х. : Ранок, 2002. - 301 с.
 28. Щенников В. І. Цікаве природознавство. - Донецьк: Сталкер, 2002. - 352 с.
6663
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).