Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація природоохоронних заходів на ТОВ "Рівнеторф" у басейні р. Зульня

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
101
Мова: 
Українська
Ціна: 
2600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природні умови
1.1. Характеристика окремих елементів клімату
1.2. Геологічна будова
1.3. Рельєф
1.4. Грунтовий покрив
1.5. Природне районування
1.6. Рослинний світ
1.7. Тваринний світ
1.8. Водні ресурси Рівненської області
1.9. Характеристика сучасного стану водного об’єкту
2. Загальні відомості про підприємство
3. Розрахунок проекту гранично допустимого скиду (ГДС)
3.1. Правове та методичне обгрунтування розрахунку ГДС 
3.2. Визначення розрахункових умов для розрахунку ГДС 
3.3. Загальні принципи розрахунку ГДС 
3.4. Пропозиції нормативів ГДС речовин із зворотніми водами
4. Проектування біоінженерної споруди (БІС)
4.1. Обгрунтування вибору БІС
4.2. Вихідні дані для проектування БІС
4.3. Основні елементи БІС
4.4. Проектування БІС
4.5. Технологія будівництва БІС
4.6. Підготовка БІС до роботи
4.7. Експлуатація БІС
5. Водоохоронні заходи в басейні р. Зульня
5.1. Загальні положення
5.2.  Захист від ерозії
6. Економіка
6.1. Розрахунок розмірів відшкодування збитків внаслідок забруднення водних ресурсів
6.2. Визначення економічної ефективності затрат на проведення природоохоронних заходів
6.3. Розрахунок загальної економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів
7. Охорона праці
7.1. Проведення інструктажу з охорони праці
7.2. Загальні вимоги з охорони праці до технологічних процесів
7.3. Охорона праці при розробці грунтів
7.4. Електробезпека
7.5. Охорона праці на торфобрикетному заводі з шахтно-млинковою сушилкою
7.6. Розрахунок безпечної віддалі від бровки  відкосу котловану до осі руху транспортного засобу 
8. Цивільна оборона
8.1.  Загальні положення
8.2. Організаційна структура цивільної оборони України
8.3. Цивільна  оборона на торфобрикетному заводі з шахтно-млинковою сушил-кою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток всіх галузей промисловості, енергетики, транспорту, збільшення чисельності населення і урбанізація, хімізація всіх сфер діяльності людини призвели до певних змін оточуючого природного середовища, в тому числі несприятливих, що зводяться головним чином до забруднення біосфери. Вплив шкідливих речовин антропогенного походження на природне середовище, а також відгук середовища на ці впливи становляться глобальними і всеосяжними. Через це питання спостережень, охорони і контролю природного середовища в умовах науково-технічної революції є невід’ємною складовою  соціального розвитку суспільства.

Водні ресурси, поряд з повітрям та грунтом, життєво необхідні для існування людини. Суспільство завжди використовувала та буде використовувати воду для задоволення своїх нагальних потреб. І з кожним роком кількість води, яка використовується зростає. Велика її частка при цьому втрачається безповоротно або повертається до водних джерел забрудненою, причому далеко не весь обсяг  цієї води витрачається дійсно раціонально. 

Не слід забувати про те, що в результаті господарської діяльності людини  у водних джерелах з’являється велика кількість забруднюючих речовин. Взаємо-дія води з грунтом і атмосферою призводить до кількісних і якісних змін всієї біосфери в цілому, посилюючи і прискорюючи зміни складу і структури мікроклімату регіону, а значить і клімату в цілому. В цьому і заключається одна з головних проблем людства на сьогодні. 

Тому основними задачами охорони оточуючого середовища і використання природних ресурсів є налагодження системи раціонального природокористування.

Річка Зульня, яка розглядається в даному дипломному проекті, відноситься до малих річок адже площа її водозбору складає менше 2 тисяч кілометрів (згідно Водного Кодексу України). Цей факт вимушує нас звернути ще більшу увагу на стан цього водного об’єкту, якість води в ньому, еродованість берегів, гідрологічний режим, та ще більш упереджено ставитись до складу стічних вод, яка надходить в річку.

Метою дипломного проекту є встановлення негативного впливу  на річку Зульня філіалу "Моквинторф" – торфобрикетного заводу – підприємства "Рівнеторф", яке розташоване в Костопільському районі Рівненської області. Також в результаті проведеної оцінки буде розроблено ряд природоохоронних заходів, які спрямовані на зменшення впливу підприємства на стан річку Зульня. Об’єктом дослідження є забруднення річки Зульня стічними водами торфобрикетного заводу філіалу “Моквинторф”  підприємства “Рівнеторф”.

Предметом дослідження є кількісне і якісне забруднення води річки Зульня яке визначається в процесі розробки проекту гранично допустимих скидів та розробка водозахисних заходів, а саме проектування біоінженерної споруди та впровадження інших природоохоронних заходів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Атлас Ровенской области – Москва: Главное управление геодезии и картографи при Совете министров СССР, 1985, с.32
 2. Брежнев В.И., Трескунов В.М "Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации", Москва, Стройиздат, 1983, - 279с.
 3. Беличенко Ю.П. Рациональное использование и охрана водных ресурсов  - Москва: Россельхоз, 1980, с.224
 4. Будзь М.Д. "Довідкові дані по клімату України", Рівне: УДУВГП, 1999, с.30
 5. Водний кодекс України – Видання газети "Голос України", 1995.
 6. Воробьев Б.В., Косолапов Л.А. "Водотоки и водоемы: взаимосвязь экологии и экономики" – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987, с.270
 7. "Географічна енциклопедія України" – Київ: Українська Радянська Енци-клопедія, ім. М.П. Бажана
 8. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А "Відновна гідро екологія порушених річкових екосистем" , в двух томах – Рівне: ППФ Во-линські оберіги, 1999 , с. 198
 9. Грищенко Ю.М. " Комплексне використання та охорона водних ре-сурсів" – Рівне: УДАВГ, 1997, с.248
 10. Гунських А.І. "Цивільна оборона" – Київ: Міністерство освіти, 1995, с.216
 11. Звіт про стан навколишнього природного середовищав Рівненської області. – Рівне, 2001, 199
 12. Золотницкий Н.Д., Гнускин А.М. и другие, "Инженерные решения по технике безопасности в строительстве", Москва, издательство литера-туры по строительству, 1969, с.263.
 13. Клименко М.О., Мелехова Т.Л. "Довідник екологічного стану м.Рівне " – Рівне: Волинські оберіги,2001, с. 144
 14. Коротун І.М., Коротун Л.К. "Географія Рівненської області", Рівне, кабі-нет редакційно-видавничої діяльності та друкованої  пропаганди передо-вого педагогічного досвіду Рівненського інституту підвищеня кваліфікації педагогічних кадрів, 1996, ст..273.
 15. Методичні вказівки "Проектування біоінженерних споруд", упорядники Грищенко Ю.М., Карпюк А,А. - Рівне: УІІВГ,1995, с. 23
 16. Наумович В.М. "Сушка торфа и сушильные установки брикетных заво-дов", Москва, "Недра", 1971, - 279с. 
 17. Николенко А.Н. Руссо-украинско-английский толковый словарь по химии – Харьков: Прапор, 1999, с. 175
 18. Основи охорони праці / під редакцією Купчика М.П., Гандзюка М.П.,К.: Основа, 2000. – 416 с.
 19. Паламарчук І.К., Грисюк М.М. "Торф’яно-болотний фонд: раціональне використання і охорона" – Київ: Урожай, 1986, с.143
 20. Природа Украинской ССР: грунты. – Киев: Наукова думка, 1986, с.231
 21. Природа Украинской ССР: климат. – Киев: Наукова думка, 1985, с.189
 22. Природа Украинской ССР: ландшафты. – Киев: Наукова думка, 1985, с.220
 23. Тановицкий И.Г. Рациональное использование торфяных месторождений и охрана окружающей среды – Минск: Наука и техника, 1980, с.38
 24. Технология производства торфяных брикетов / под ред.. Лазарева А.В. – Москва.: Недра, 1984, с.264
 25. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. – Москва: Стройиздат, 1982, с. 256
 26. Червона Книга України: Рослинний світ – Київ:Українська  Енциклопе-дія, ім. М.П. Бажана, 1996, с.606
 27. Червона Книга України: Тваринний світ – Київ:Українська  Енциклопе-дія, ім. М.П. Бажана, 1994, с.620
 28. Яцик А.В. "Екологічна безпека в Україні" – Київ: Генеза, 2001, с.216
 29.  
4615
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).