Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація та планування землевпорядних та земельно-кадастрових робіт

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
124
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Землевпорядкування – це система державних заходів по реалізації земельного законодавства, спрямованого на організацію повного та раціонального використання земель, а також засобів виробництва, нерозривно пов’язаних із землею з метою ефективного суспільного виробництва. Завданням сучасного землевпорядкування є забезпечення соціальної функції землеволодіння та землекористування, згідно із якою земельні ділянки повинні використовуватись максимально ефективно за цільовим призначенням без втрат корисних властивостей та погіршення стану навколишнього середовища, досягнення комплексності розвитку території, забезпечення платності землеволодіння та землекористування, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Землевпорядні роботи (роботи із землеустрою) – обстежувальні, вишукувальні, топографо–геодезичні, картографічні, проектні та проектно–вишукувальні роботи, що виконуються спеціалістами землемірами з метою складання документації із землеустрою.
Мета землевпорядних робіт – створення документації з землеустрою, що містить сукупність нормативно–правових, економічних і технічних документів, необхідних при вирішенні питань надання, передачі, викупу, відчуження, поділу або об'єднання земельних ділянок і зміни їхнього цільового призначення.
Державний земельний кадастр – де єдина державна система відомостей та документів, які підтверджують факт виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками, місце розташування та правовий режим земель, оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, їх розподіл між власниками землі та землекористувачами.
Земельно–кадастрова діяльність – це наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових, землевпорядних організацій з ведення земельного кадастру, організації та здійснення земельно–кадастрових робіт.
Земельно–кадастрові роботи – це роботи з кадастрового зонування території, кадастрових зйомок і складання індексних карт (планів) з бонітування грунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, а також роботи, пов'язані із забезпеченням ведення державної реєстрації земельних ділянок, обліку кількості та якості земель.
Для вирішення всіх завдань, поставлених перед землевпорядкуванням, виконують землевпорядні роботи, пов’язані з вивченням аналізу використання земельних ресурсів і на їх основі проектуванням організації території. Отже, процес праці в землевпорядкуванні передбачає об’єктивну необхідність проведення робіт по вишукуваннях і проектуванню організації території.
Організація робіт по землевпорядкуванню на сучасному етапі характеризується комплексністю їх проведення. Це означає, що розробка проекту землевпорядкування включає проведення сукупності робіт по зйомці території, обстеженню земель, економічному обгрунтуванню розміщення і впорядкування земельних угідь в тісній ув’язці і погодженості з питаннями меліорації земель, захисту грунтів від ерозії, охорони природи, інженерного обладнання території та інше. Це зумовлює залученням до землевпорядних робіт спеціалістів різного професійного складу. 
Комплексність землевпорядних робіт вимагає відповідного поділу праці у виробничих підрозділах, що сприяє підвищенню продуктивності праці спеціалістів.
Роботи по землевпорядкуванню є складовою частиною суспільного виробництва, тому їх виконання повинно базуватися на відповідній системі планування, нормування, фінансування, організації, оплати праці, обліку і звітності.
Предметом дослідження організації і планування землевпорядних та земельно–кадастровх робіт є землевпорядне виробництво. 
Головне завдання дипломного проекту – навчитись організації землевпорядних  та земельно–кадастрових робіт на всіх етапах виробничого процесу.
Метою дипломного проекту є поглиблення теоретичних і методичних знань щодо організації і планування землевпорядних та земельно-кадастрових робіт.
Об’єктом дослідження є процеси та функції організації земельного кадастру в Україні.
 
РОЗДІЛ 1 ЗМІСТ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
 
1.1.Види землеустрою, система землевпорядних органів та їх функцій
 
Аналіз чинного земельного законодавства дозволяє виділити 3 види землеустрою – загальнодержавний, регіональний та місцевий (рис. 1.1). Виділенню вказаних видів землеустрою сприяє і сучасна практика його здійснення.
Рис. 1.1 «Види землеустрою»
Загальнодержавний та регіональний рівні здійснення землеустрою становлять систему взаємопов'язаних заходів щодо комплексної організації території нашої країни, здійснюваних з метою її найбільш раціонального використання.
Її основними завданнями є розробка: документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України; загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель; схем землеустрою і техніко–економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно–територіальних утворень; проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно–територіальних утворень; загальнодержавних та регіональних проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно–заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико–культурного призначення тощо.
Місцевий землеустрій поділяється на міжгосподарський та внутрішньогосподарський.
Міжгосподарський землеустрій становить систему заходів щодо комплексної організації території декількох землекористувачів (землевласників, орендарів), здійснюваних з метою їх найбільш раціонального використання. Його основними завданнями є: утворення нових землекористувань шляхом надання земель різним господарюючим суб'єктам (сільськогосподарським кооперативам, акціонерним товариствам, фермерським господарствам); упорядкування і раціональна організація існуючих землекористувань (усунення черезсмужжя, вклинювань, далекоземелля, вкраплювань та інших незручностей, пов'язаних з розташуванням земель).
Землевпорядні дії під час здійснення міжгосподарського землеустрою охоплюють: встановлення точного складу учасників (обов'язковою умовою є участь усіх суб'єктів, зацікавлених у складанні проекту); збирання, систематизацію та вивчення усіх наявних матеріалів про економічний стан і перспективи розвитку існуючих і новостворюваних господарств (земельно–кадастрові дані, матеріали ґрунтових, геоботанічних, меліоративних, дорожніх та інших обстежень і розвідувань); одержання додаткових польові обстеження для уточнення і коригування застарілих відомостей).
Внутрішньогосподарський землеустрій – це комплекс заходів щодо організації території окремого господарюючого суб'єкта, які здійснюються з метою створення у межах його територіального володіння умов для раціонального використання та охорони земель. Внутрішньогосподарські землевпорядні роботи провадяться на земельних ділянках, що закріплюються за конкретними землевласниками і землекористувачами.
Основними завданнями внутрішньогосподарського землеустрою є: економічне обґрунтування
Фото Капча