Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Суть та основні завдання товаропостачання роздрібної торгівельної мережі
 2. Основні вимоги до організації раціонального товаропостачання
 3. Форми та методи товаропостачання роздрібної торгівельної мережі, їх суть
 4. Джерела постачання товарів, їх характеристика та обгрунтування вибору
 5. Шляхи вдосконалення товаропостачання роздрібної торгівельної мережі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процес доведення товарів від підприємств-виготовлювачів через підприємства оптової і роздрібної торгівлі до споживачів називається товарорухом. Він включає не тільки переміщення товарів з місць виробництва в місця споживання, але й операції, пов'язані з їх зберіганням, сортуванням і підготовкою до продажу на підприємствах торгівлі, тому раціональна організація процесу товароруху - одна з важливих функцій торгівлі. Згідно з цією метою повинні визначатися найбільш сприятливі потоки і напрямки руху товарів, більш економічні види їх транспортування, а також створюватися відповідна мережа складів і баз.

Товарорух припускає створення технологічного ланцюга, здатного вчасно і безперебійно постачати товари від виробництва до споживачів у необхідній кількості, різноманітному асортименті, високої якості при мінімальних витратах праці, матеріальних засобів і часу. Основними ланками технологічного ланцюга товароруху є виробничі і сільськогосподарські підприємства, які виробляють товари народного споживання, оптові бази, магазини та інші пункти роздрібного продажу товарів.

Переміщуючись зі сфери виробництва у сферу споживання, товари можуть проходити через одну або більше складських ланок. Раціональна організація процесу товароруху передбачає проходження товару через мінімальну кількість ланок.

Актуальність обраної теми визначається тим, що велике значення в сучасній схемі організації торгівлі відіграють роздрібні торгівельнельні мережі. Організація товаропостачання роздрібної торгівельнельної мережі повинна ґрунтуватися на наукових засадах, і ефективним механізмом тут виступає організація товаропостачання на засадах логістичного управління.

Метою курсової роботи є вивчення організації товаропостачання роздрібної торгівельнельної мережі.

Об’єктом дослідження виступає процес і принципи товаропостачання роздрібної торгівельнельної мережі.

Предмет дослідження - принципи та особливості товаропостачання роздрібної торгівельнельної мережі, застосування основних принципів товаропостачання.

Основними завданнями, які вирішуються при написанні курсової роботи, є:

1) визначити суть та основні завдання товаропостачання роздрібної торгівельної мережі;

2) з’ясувати основні вимоги до організації раціонального товаропостачання;

3) висвітлити форми та методи товаропостачання роздрібної торгівельної мережі, їх суть;

4) охарактеризувати джерела постачання товарів, окреслити принципи обгрунтування їх вибору;

5) проаналізувати шляхи вдосконалення товаропостачання роздрібної торгівельної мережі.

Методи дослідження. У процесі вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися методи аналізу фахової літератури, джерел періодичних видань, методи синтезу і узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків і списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 36 друкованих аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 15.06.2006 р. - № 833.
 2. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами (зі змінами та доповненнями). Затверджено наказом МЗЕЗторгу від 13.03.1995 р. - № 37 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 148-155.
 3. Правила продажу продовольчих товарів (зі змінами та доповненнями). Затверджено наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. - № 183. 
 4. Правила продажу товарів на замовлення та на дому у покупців. Затверджено наказом МЗЕЗторгу України від 29.03.1999р. - № 199/ Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 189-193.
 5. Правила продажу товарів поштою. Затверджено наказом МЗЕЗторгу та Держкомзв’язку України від 17.12.1999 р. - № 153/48 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 176-183.
 6. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі (зі змінами і доповненнями).Затверджено наказом МЗЕЗторгу України від 27.05.1996 р. - № 369 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - 96-102.
 7. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007р. № 104. 
 8. Правила торгівлі в розстрочку (зі змінами та доповненнями). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.1998 р. - № 997 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 159-167.
 9. Правила торгівлі на ринках (зі змінами і доповненнями). Затверджено наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 26.02.2002 р. - № 57.
 10. Про затвердження методичних рекомендацій про атестацію об’єктів роздрібної торгівлі та порядок віднесення їх до певних атестаційних категорій. (Наказ № 276 від 19.09.02 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України) // Все про бухгалтерський облік. − 2002. − № 95(763). − С. 8-19. 
 11. Рекомендації з організації продажу товарів за зразками. Затверджено наказом Міністерства економіки України від 20.07.2000 р. - № 152 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 194-198.
 12. Рекомендації з організації продажу товарів методом самообслуговування. Затверджено наказом Міністерства економіки від 20.07.2000 р. - № 153 / Правила торгівлі. - Харків: ООО «Конус», 2001. - с. 199-213.
 13. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. - Навчальний посібник.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288 с.
 14. Брагин Л.А., Данько Т.П., Иванов Г.Г. Торговое дело: экономика и организация. - М: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.
 15. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. - Минск: Вышэйшая школа, 1994. - 324 с.
 16. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: стан та перспективи. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 807 с.
 17. Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.
 18. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.:Лібра, 2004. - 712 с.
 19. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підручник. - К.: Книга, 2004. - 560 с.
 20. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2004. - 388 с.
 21. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с. 
 22. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг / за ред. Апопія В.В., Гончарука Я.А. - Львів: вид-во ЛКА,2001 - 450 с.
 23. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства: підручник. - К: Хрещатик, 1999. - 800 с.
 24. Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства: Збiрник систематизованого законодавства / Уклад. О. Вiтковська . - Х : Фактор, 2006. - 448 с.
 25. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге видання, перероб. та доп./ за редакцією В.В. Апопія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 616 с.
 26. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 215 с.
 27. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-324 c.
 28. Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. - Навчальний посібник. 2-е вид. - Рівне: Вертекс, 2002. - 352 с.
 29. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник.-М.: Юристъ, 1998. - 659 с.
 30. Тарасюк Г. М. Планування комерційної діяльності: навч. пос. - К.: Каравела, 2005. - 400 с.
 31. Теорія та практика торговельного обслуговування / за ред. В.В. Апопія. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с.
 32. Технологія і обладнання підприємств торгівлі: підручник / Ребіцький В.М., Антонюк Я.М., Балабан П.Ю. та ін. - К.: Либідь, 1996. - 304 с.
 33. Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг: Опорний конспект лекцiй. - Полтава: ПУСКУ, 2005. - 168 с.
4671
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).