Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація творчої діяльності молодших школярів на уроках музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади організації творчої діяльності молодших школярів
1.1. Творча діяльність: суть та форми
1.2. Творча діяльність молодших школярів
2. Творчі форми роботи на уроках музичного мистецтва в початковій школі
2.1. Творча діяльність молодших школярів в процесі вокально-хорової роботи
2.2. Творча діяльність молодших школярів в процесі музикування
2.3. Художня творча діяльність молодших школярів на уроці музичного мистецтва
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах гуманізації освіти, варіативності її форм, диференціації та інтеграції змісту, особистісно зорієнтованого навчання і виховання, пріоритетами мистецької освіти стає виховання  людини з високою культурою, з якостями, що зумовлюють достатній ступінь гуманності, духовності і  творчості. 

Проблема творчих здібностей є однією із важливих у психолого-педагогічних дослідженнях. Зміна освітньої парадигми зумовлює необхідність переосмислення  сфери виховання творчої особистості засобами мистецтва та розробку ефективних умов, оптимальних методик і технологій, що відповідають сучасним методологічним та теоретичним засадам. 

Грунтовних досліджень вимагає проблема формування творчих здібностей в умовах суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, що переорієнтовує викладання із авторитарного керування музичною діяльністю учнів на гнучке стимулювання процесу учіння з елементами творчої самостійності.

Таким чином, у процесі розв’язання проблеми формування творчих здібностей молодших школярів виникає ряд суперечностей: між метою і завданнями інноваційної системи гуманітарної освіти та традиційними змістом і технологіями викладання предметів художньо-естетичного циклу в початковій школі; між значним творчим потенціалом музичного мистецтва і недостатньою його реалізацією в існуючій навчально-виховній практиці.

Мета дослідження – дослідити поняття дитячої творчості загалом та її інтерпретації на уроках музики в початкових класах зокрема, визначити педагогічні умови і методику стимулювання учнів у таких видах музичної діяльності, що ефективно впливають на формування творчих здібностей молодших школярів.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • визначити поняття "творчої діяльності", її суть та форми;
 • охарактеризувати творчу діяльність молодших школярів;
 • дослідити творчу діяльність молодших школярів в процесі вокально-хорової роботи;
 • проаналізувати творчу діяльність молодших школярів в процесі музикування;
 • визначити напрямки і методи художньої творчої діяльності молодших школярів на уроці музичного мистецтва.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апраксина О. О. Музыка в воспитании творческой личности / А. А. Апраксина. - М.: Музыка, 1975. - 176 с.
 2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
 3. Букатов В. Педагогічні таїнства дидактичних ігор / В.Букатов. - К.: Редакція загальнопедагогічної газети, 2004. - 128 с.
 4. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. - 218 с.
 5. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. – К.: Музична Україна, 1997. – 94 с.
 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. Для учителя. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
 7. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К.: ІСДО, 1994. - 272 с.
 8. Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики / О.Гумінська // Завуч. - 2004. - №32. - С. 4-12.
 9. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 104 с.
 10. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. - 98 с.
 11. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 414 с.
 12. Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца: книга / Д.Б.Кабалевський. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 206 с.
 13. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. - 60 с.
 14. Козленко В. Н. Формування творчої особистості учня / В. Н. Козленко // Рідна школа. - 1999. - № 5. - С. 17-18.
 15. Кудикіна Н. Психологія та педагогіка гри / Н.Кудикіна // Відкритий урок. - 2006. - №5-6. - С. 39.
 16. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В.Кукушин // Відкритий урок. - 2006. - №11-12. - С. 3.
 17. Куришев Є.В., Куришева Л.К. Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.Орфа.- К.: ІСДО , 1994. - 175 с.
 18. Лазаревська О.М., Науменко С.І. Творчість дитини і музичне виховання // Початкова школа. - 1994. - №11. - С. 16-18.
 19. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 20. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КНУКіМ, 2006. - 188 с.
 21. Печерська Е.П. Педагогіка співробітництва на уроках музики / Е.П.Печерська. - К.: Початкова школа, 1998. - 371 с.
 22. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 272 с.
 23. Побережна Г.І., Щириця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. - К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 24. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 25. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. – 2-е вид., доп. / О.Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
 26. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти : навч. посіб. / О. П. Рудницька. - К.: ІЗМН, 1998. - 248 с.
 27. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. - Х.: ХДУМ, 2004. - 94 с. - С. 73-75.
 28. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С.Я. Харченко, Є.М. Хриков, О.І. Кравченко. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - С. 34-40.
 29. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. - 335 с.
 30. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. - М.: Просвещение, 1990. - 94 с.
 31. Яворский Б.Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. - М.: Сов. Композитор, 1972. - 703 с.
 32. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6849
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.