Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація управління загальноосвітнім навчальним закладом на сучасному етапі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні засади управління загальноосвітнім закладом
1.1. Визначення та класифікація ЗНЗ
1.2. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах
1.3. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
1.4. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу
2. Удосконалення управління у сфері шкільної освіти
3. Шкільне учнівське самоврядування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зростаючий динамізм соціальних процесів у світі, а також зміна в країні соціально-економічних відносин виявили безліч суб'єктивних й об'єктивних проблем, у тому числі і в системі освіти. Провідним фактором, який обумовлює їх виникнення і певний застій, є недостатнє усвідомлення того, що зміна названих відносин відбулася на базовому рівні - відбувся принциповий перехід в іншу систему координат, яка у своїй основі має:

 • інші критерії оцінки доцільності варіантів дій;
 • більш короткі шляхи й інші (ніж усе ще існуючі в масовій практиці) методи й технології прийняття рішень на різних рівнях;
 • нові способи фінансового забезпечення та інше.

Саме тому тема курсової роботи є досить актуальною, оскільки надзвичайне різноманіття загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти вимагає знання системи та способів управління ними, що накладає велике навантаження на керівника закладу, який повинен не лише підтримувати необхідний рівень менеджменту освіти, а й постійно удосконалювати його.

При цьому на шляху вдосконалювання управлінської діяльності в практичній освіті варто усунути ряд типових для ЗНЗ країни недоліків: 

 • низьку цілеспрямованість управління;
 • низьку ефективність контролю виконання рішень;
 • такий устрій механізмів управління, при якому вони здатні реагувати лише із запізненням;
 • неналагодженість горизонтальних зв'язків між підрозділами. 

Основні напрямки реформування державної системи освіти (децентралізація управління, демонополізація й ін.) у цілому забезпечують розмаїтість освітніх послуг населенню. Але при цьому темпи реформування діяльності на рівні ЗНЗ неоднакові як у межах одного міста й району, так і у різних регіонах країни.

Метою роботи є вивчення існуючих та встановлення рекомендацій по формуванню нових методів управління ЗНЗ на сучасному етапі.

Відповідно до мети роботи визначено наступні завдання:

 • аналіз законодавчої бази та існуючої системи управління ЗНЗ;
 • огляд теоретичних засад управління ЗНЗ;
 • визначення ролі учнівського самоврядування у системі управління ЗНЗ.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці таких вчених, як Федорова Т. Ф., Додонова Л. П., Рудаківська С. В. та ін.

Сьогодні соціально-освітня сфера в багатьох ЗНЗ характеризується самостійним пошуком шляхів і механізмів управління розвитком. Це породжує паралелізм, малоефективне використання засобів і втрату часу - найважливішого ресурсу розвитку дітей. Ці витрати, які терпить освіта в період свого перетворення, пов'язані з тим, що утворюється часовий розрив між “ламанням” старої системи управління й створенням нової на основі технологічних відносин. При цьому аналіз умов і проблем на рівні ЗНЗ найчастіше базується на розрізнених відомостях, отриманих без системного підходу.

У зв'язку з вище викладеним необхідний перегляд відносин між всіма суб'єктами ЗНЗ, проведення реструктуризації цієї системи для створення оптимальної моделі практичної освіти на основі застосування системоутворюючого фактора - нових інформаційних технологій.

Таким чином, вирішення складних освітніх проблем (у числі й управління процесами - навчальним, оздоровчим та ін.) - це комплексне завдання, яке вимагає серйозного вивчення й науково обґрунтованої тактики дій. При цьому забезпечення якісного стрибка можливе на основі нового технологічного рівня розвитку, пов'язаного з перебудовою освітньої системи на інформаційній основі. Застосування інформаційних технологій стає визначальною умовою перетворення виховної, педагогічної й валеологічної діяльності, а інформація перетворюється у вирішальний фактор розвитку цих аспектів освіти.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения. – М.,1977.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.
 3. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995.
 4. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: МО України, 1994.
 5. Додонова Л. П. О необходимости организационно-функционального обновления модели управления в образовательном учреждении // Новости Новосибирска. № 27 (132) от 26.10.2003.
 6. Загвоздкин В. Как оценить работу школы, если школа – вальдорфская // Вопросы образования. 2001. № 7.
 7. Закон України про загальну середню освіту// Освіта України. – 1999. – 23 червня.
 8. Занков Л. В. Обучение и развитие / Экспериментально-педагогические исследования): Избранные педагогические труды. – М., 1990.
 9. Китов Р. Изучение мнения учащихся и их семей о результатах и условиях обучения в общеобразовательной школе // Ученическая газета № 39 от 16.09.2003. 
 10. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1996.
 11. Курлянд З. Н. Сутність процесу виховання. У кн.: Лекції з педагогіки: Навчальний посібник. – Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського, 1999. 
 12. Липова Л., Ренський С., Кушнір М. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа. – 2001. - № 8.
 13. Моисеев А. М. Проблемы и пути совершенствования внутришкольного управления. Пособие для руководителей образовательных учреждений. Тамбов: ТОИПКРО, 2002.
 14. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001.
 15. Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. // Позакласний час. - № 17. – 2000.
 16. Рогаткин Д. В. Службы примирения в системе школьного самоуправления // Вестник восстановительной юстиции». 2002. № 4.
 17. Рудаківська С.В., Виговська О. І. Особистісно орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. – 2000. - № 4.
 18. Федорова Т. Ф., Гладышева М. М. Вокруг нас – мир // Учебно-методическое пособие. Тамбов: ТОИПКРО, 2002.
 19. Чашников Л. А. Современные модели информационно-аналитического обеспечения школьного управления // Вопросы психологии. 1993. № 9.
6850
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.