Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація виробництва продукції на підприємстві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Для динамічного визначення та затвердження плану виробництва продукції на підприємстві необхідно порівняти розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виробу з відповідним резервом виробничої потужності.

При цьому можливі два випадки:
- якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції менше або дорівнює резерву виробничої потужності, то у річному плані виробництва продукції затверджується саме такий обсяг додаткового виробництва продукції;
- якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції перевищує резерв виробничої потужності, то у річному плані затверджується додатковий обсяг виробництва продукції, що дорівнює резерву виробничої потужності.
Далі необхідно визначити плановий обсяг виробництва продукції підприємством, який може бути остаточно затверджений:
Після затвердження обсягів виробництва по видах продукції в натуральному виразі необхідно розраховувати валову продукцію підприємства у вартісному виразі, використовуючи для цього додаткову довідкову інформацію. Формування річного планового обсягу валової продукції відображаємо в табличні форму (таблиця 2.4.).
 
Таблиця 2.4
Формування річного плану виробництва продукції
 
Далі в курсовій роботі необхідно оцінити, яким чином формування та затвердження річного планового обсягу валового продукту позначиться на рівні використання виробничої потужності підприємства. З цією метою розраховують коефіцієнти використання паспортної потужності:
- на основі обсягів виробництва продукції відповідно до проектного плану;
- на основі затвердженого планового обсягу валової продукції.
Результати розрахунків відображаємо в таблиці (таблиця 2.5.)
 
Таблиця 2.5
Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства
 
2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними ресурсами
 
Визначальний в попередньому розділі затверджений плановий обсяг валової продукції складається з двох наступних частин:
1. Випуск продукції згідно з проектом плану, виробництво якого забезпечене на підприємстві необхідними ресурсами – обладнанням, матеріальними та трудовими ресурсами.
2. Додатковий обсяг продукції. Виробництво цього обсягу продукції, затвердженої в межах продукції в межах резерву виробничої потужності.
Отже, необхідно розрахувати потребу в додаткових трудових ресурсах та потребу в додаткових матеріальних ресурсах.
Для обчислення потреби в додаткових трудових ресурсах необхідно зпочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Під час обчислення користуються довідковою інформацією. Розрахунок проводимо в табличній формі (таблиця 2.6.)
 
Таблиця 2.6
Розрахунок трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції
 
Тоді потреба в додатковій чисельності робітників буде становити:
Отже,  
Необхідно розрахувати також потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.
Для виготовлення продукції на підприємстві використовуються наступні види матеріалів:
- виріб № 1 – алюмінієвий прокат;
- виріб № 2 – алюмінієвий прокат та пиловник;
- виріб № 3 – труби, лаки та фарби, пиловник;
- виріб № 4 – труби, лаки та фарби.
Норми розрахунків зводимо в таблицю (таблиця 2.7.)
 
Таблиця 2.7
Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах
 
Розділ 3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві
 
3.1. Розробка плану організаційно-технічних заходів
 
План організаційно-технічних заходів на підприємстві розробляється з метою:
- забезпечення планового росту продуктивності праці;
- покриття потреби в матеріальних та трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.
План організаційно-технічних заходів складається з двох розділів.
Впровадження заходів, передбачених розділом 1, повинно забезпечувати економію чисельності робітників в кількості, достатній для досягнення запланованого росту продуктивності праці.
Економія чисельності (умовне вивільнення) визначається за формулою:
Розробка заходів у розділі 2 плану організаційно-технічних заходів повинна узгоджуватись з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, а також потребою в додатковій чисельності робітників, які були обгрунтовані в попередньому розділі курсової роботи.
Для розробки плану організаційно-технічних заходів використовують довідкову інформацію.
План організаційно-технічних заходів оформляється у вигляді таблиці (таблиця 3.1.).
При виборі заходів, які включаються до плану, потрібно пам’ятати, що впровадження певних заходів може вимагати чи не вимагати додаткових капітальних вкладень. Загальна сума капітальних вкладень, які підприємство може направити на впровадження заходів плану, не повинна перевищувати величини коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки.
Одночасно з розробкою плану організаційно-технічних заходів проводять розрахунок економії матеріалів, які можна досягнути за рахунок впровадження запланованих заходів. Цей розрахунок відображають в табличній формі окремо для кожного виду матеріалів (табл. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4).
 
Таблиця 3.1
План організаційно-технічних заходів
 
Визначення економічних матеріалів, яку можна досягнути за рахунок впровадження заходів другого розділу плану, проводимо в табличній формі. При цьому необхідно пам’ятати, що впровадження заходів стосується всієї діяльності підприємства, тобто економію необхідно рахувати на весь обсяг валової продукції підприємства.
Крім того, необхідно порівняти заплановану величину економії матеріалів з додатковою потребою в матеріальних ресурсах, розраховано в таблиці 2.7. Економія матеріалів повинна, з однієї сторони - досягати і перевищувати додаткову потребу, а з іншого – не перевищувати більше, ніж на 5-7%.
За результатами розрахунків таблиці 3.4.:
1) Визначити, на яку величину (у %) економія матеріальних ресурсів перевищує (або не забезпечує) потребу в матеріалах на додатковий випуск:
- для алюмінієвого прокату 2,154/56,552=3,8%;
- для труб 1,424/38,848=3,7%;
- для лаку і фабри 2,213/35,576=6,2%;
- для пиловника 1460,7/56725,9=2,6%.
2) Розраховуємо вартість матеріальних ресурсів, які перевищують (або не забезпечують) потребу на додатковий перевипуск:
- вартість алюмінієвого прокату -   тис. грн.;
- труб -   тис. грн.;
- лаку і фарби -   тис. грн.;
- пиловника -   тис. грн.
Таблиця 3.5.
Забезпечення річного плану виробництва продукції трудовими ресурсами
ПоказникПотреба на додатковий випуск продукціїЕкономія за рахунок додаткових організаційно-технічних заходівНедостача (+)
Надлишок (-)
Чисельність робітників основного виробництва, чол.18202
 
Таблиця 3.6
Розрахунок планового виробництва та реалізації продукції, тис. грн.
 
 
Таблиця 3.9.
Розрахунок росту продуктивності праці
 
Висновок
 
Отже, виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення і освоєння.
Основним завданням обчислення виробничих потужностей є виявлення і використання рервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.
Фактори збільшення виробничої потужності підприємства пов’язують з усіма основними елементами процесу виробництва. Із засобами праці цей зв’язок виявляється в кількісному і якісному аспектах, з предметами праці і самою працею – тільки в якісному.
Під потужними ресурсами розуміють сукупність устаткування і робочих місць, які функціонують у процесі виробництва продукції в тому чи іншому виробничому підрозділі. Устаткування і робочі місця по-різному беруть участь у формуванні величини виробничої потужності.
Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовується система показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.
Ефективність використання виробничих потужностей підприємств досягається насамперед завдяки використанню комплексних резервів, формування яких відбувається шляхом вибору найраціональнішої методики організаційної побудови системи машин.
Отже, в даній курсовій роботі, провівши ряд розрахунків, ми визначили потужність кожного виду обладнання і наїх основі розрахували потужність дільниці вцілому. Так потужність дільниці № 1 становить 7015,09 шт., дільниці № 2 – 15661,35 шт., № 3 – 2630,66 шт., а дільниці № 4 – 1581,49 шт.
Оскільки під час затвердження планових завдань на ринку відбулись зміни (фактично підписані угоди відрізняються від попередніх домовленостей), виникла необхідність збільшити обсяг випуску продукції і виробів № 1 на 924 шт., виробів № 2 на 2291 шт., виробів № 3 на 359 шт., а виробів № 4 на 165 шт. Наслідком збільшення обсягу випуску є зростання коефіцієнта використання виробничої потужності на дільницях. Але для виробництва додаткового обсягу продукції виникла потреба в 18 додаткових робітниках і додаткових матеріальних ресурсах на загальну суму 540,501 тис. грн.
В курсовій роботі було розроблено план організаційно-технічних заходів, який має на меті забезпечити плановий ріст продуктивності праці і покрити потребу в матеріальних і трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.
Впровадження організаційно-технічних заходів згідно з проектом плану дало економію чисельності робітників 55 чол.
Економія зарплати з відрахуваннями на соціальні заходи склала 141,873 тис. грн.
Вартість матеріальних ресурсів, які перевищують потребу на додатковий випуск, становить: 
- алюмінієвого прокату – 17,678 тис. грн.;
- лак і фарб – 13,282 тис. грн.;
- пиловнику – 175,284 тис. грн.
Економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно-технічних заходів становить 7762, 829 тис. грн.
Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану становить 14,054 тис. грн., а виробіток одного працівника з урахуванням додаткового обсягу продукції – 16,176 тис. грн., тобто ріст продуктивності праці становить 115%.
Також ми розрахували собівартість продукції згідно з планом, яка становить 10462,802 тис. грн., а також собівартість товарної продукції, яка становить 11151, 059 тис. грн.
А прибуток від реалізації продукції дорівнює 2486,619 тис. грн., а рентабельність – 22,3%.
 
 
Література:
 
1. Абрамов, Данюк, Грененко. Нормування праці. – К., 1995.
2. Економічний словник-довідник за ред. Мочерного. – К.: Фаміна, 1999.
3. Коштел. Организация производства на предприятии. – М.: Финансы и стастика, 1990.
4. Плоткін, Янушкевич. Організація і планування виробництва на машино-будівному підприємстві. – Львів: Світ, 1996.
Фото Капча