Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організації вантажних перевезень плити деревостружкової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія) рухомим складом ТОВ «Годен Груп»

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
141
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Транспортна система, її стан, роль і значення, правове забезпечення міжнародних вантажних перевезень
1.1. Сутність організації і технології перевезень
1.2. Правове забезпечення організації міжнародних вантажних переве-зень
Висновки до розділу 1
2. Аналіз діяльності ТОВ «Годен Груп»
2.1. Характеристика підприємства ТОВ «Годен Груп»
2.2. Матеріальна база автотранспортного підрозділу ТОВ «Годен Груп»
2.3. Організація перевезень вантажів
2.4. Виробнича база автотранспортного підрозділу ТОВ «Годен Груп»
2.5. Аналіз техніко-експлутаційних показників використання рухомого складу
Висновки до розділу 2
3. Технологія і організація перевезень плити деревостружкової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія) рухомим складом ТОВ «Годен Груп»
3.1. Дослідження вантажопотоку
3.2. Обґрунтування маршруту перевезень
3.3. Вибір та обґрунтування типу рухомого складу
3.4. Техніко-експлуатаційні показники використання транспортних засобів автотранспортного підрозділу ТОВ «Годен Груп»
3.5. Диспечерезація перевезень
3.6. Графік роботи автомобіля
3.7. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень плити дере-востружкової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія) рухомим складом ТОВ «Годен Груп»
3.8 Проектування технології та організації навантажувально-розванта-жувальних робіт
3.9. Економічна ефективність роботи автотранспортного підрозділу ТОВ «Годен Груп» при перевезенні плити деревостружкової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія)
3.10. Моделювання оцінки якості транспортно-логістичного обслугову-вання
Висновки до розділу 3
4. Безпека руху
5. Охорона праці
6. Охорона навколишнього середовища
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Примітка: робота включає ватмани для захисту.

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зростаюча інтенсифікація виробничої та комерційної діяльності вітчизняних підприємств та їх розвиток у зовнішньоекономічному напрямку зумовили потребу у якісних транспортно-логістичних послугах, зокрема, для вантажних перевезень. 

Основним завданням транспорту на сучасному етапі є: забезпечення координації роботи різних видів транспорту на єдиній методологічній основі; забезпечення попиту на перевезення вантажів в умовах системної взаємодії двох і більше видів транспорту; забезпечення безпеки і якості перевезень; створення умов для фінансово-економічного оздоровлення транспортних під-приємств і активізації інвестиційної діяльності; розробка науково-методичних і організаційно-технічних засобів супроводження процесів перевезень вантажів за умов взаємодії різних елементів в структурах логістики.

Недостатнє науково-методичне забезпечення міжнародних перевезень вантажів значної ваги надає завданню стосовно розробки моделей і алгоритмів логістичного управління процесами перевезень вантажів в умовах системної взаємодії різних видів транспорту, виробників матеріальних ресурсів і їх споживачів.

Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців в галузі транспортної логістики та міжнародних перевезень підтверджують нагальність вдосконалення транспортно-логістичних послуг при здійсненні міжнародних вантажних перевезень. Методологічною основою роботи є підручники, наукові статті, законодавчі акти, публікації у пресі. У даній роботі використовувалися дослідження, присвячені проблематиці вдосконалення системи траснпортно-логістичного сервісу для вантажних перевезень, таких вчених, як О. А. Беля-невич [6],О.А. Біловодська [8], А. Г. Кальченко [15], Крикавський Є. [17],  В. В. Дибська [19], А. І. Семененко [35], Л. Б. Міротін [39] та інші. Вивченню зарубіжного досвіду дослідження особливостей та перспектив розвитку транспортно-логістичного сервісу присвячені публікації Д. Бауерсокса [4], А. Баннерджі [48], Е. Танігучі [49] та інших дослідників. 

Мета роботи полягає у визначенні можливих шляхів вдосконалення тех-нології і організації вантажних перевезень плити деревостружкової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія) рухомим складом ТОВ «Годен Груп». 

Основним завданнями роботи є: 

 • аналіз транспортної системи, її стану, ролі і значення, правового забезпечення міжнародних вантажних перевезень;
 • аналіз діяльності ТОВ «Годен Груп»
 • дослідження технології і організації перевезень плити деревоструж-кової з м. Рівне (Україна) в м. Ровідо (Італія) рухомим складом ТОВ «Годен Груп» з наданням рекомендацій щодо її вдосконалення.

Об’єкт дослідження - процес здійснення транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень. 

Предмет дослідження - організація механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень українським транспортно-експедиційним підприємством. 

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загально-наукові підходи до дослідження даної проблеми. Основними методами дослідження були: метод спостереження (при проведенні спостережень за особливостями розвитку національної транспортно-логістичної інфраструк-тури), статистичні методи (при виявленні основних тенденцій розвитку досліджуваного об’єкту), системно-структурний аналіз (при аналізі зарубіжного досвіду та систематизації методичних підходів до вдосконалення процесу транспортно-логістичного обслуговування), метод моделювання (при розробці моделі транспортно-логісичного центру). У якості основного методу пізнання використано діалектико-системний підхід, згідно з яким усі процеси розглядаються й аналізуються у взаємозв’язку, взаємозалежності та розвитку.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 141 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 08.11.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17
 2. Алесинская T. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: учебное пособие / T. В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 121 с.
 3. Армстронг Г. Введение в маркетинг: учеб. пос. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 640 с.
 4. Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; пер. с англ. - 2-е изд. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
 5. Бездольна Л.М. Обґрунтування ознак регіональних логістичних систем та їх класифікація [Eлектронний ресурс]/ Л.М. Бездольна // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5 (20). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2008_5_1 /zbirnuk_ETEI_08_1_43.pdf
 6. Беляневич Е.А. Транспортное законодательство Украины: общая характеристика // Санація та банкрутство. - 2010. - № 1. – с. 121 - 132
 7. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / О. А. Біловодська. – К.: Знання, 2008. – 376 c.
 8. Біловодська О.А. Логістика / Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д- ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1134 с. – С. 759 – 882.
 9. Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н.М. Васильців // Вісник національного університету «Львівська політех-ніка», 2010. - № 669. – с. 267 – 274.
 10. Вовчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А.В. Вовчак // Маркетинг в Україні, 2010. - №2. – с. 42-43
 11. Гаджинский A. M. Основы логистики: учеб. пособие / А. М. Гаджинский. – М., 1995. – 122 с. 
 12. Голошубова Н. О. Організація торгівлі : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Голошубова. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
 13. Кох И. Тенденции в международной логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.wagener-herbst.com
 14. Інфраструктура товарного ринку / За ред. І. В. Сороки. – К.: НВФ «Студцентр», 2002. – 607 с.
 15. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – 2-ге вид.– К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 16. Крикавський Є. Логістика. Для економістів: підручник / Є. Крикавський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
 17. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є. Крикавський. – Львів: Національний університет «Львівська полехніка», 2005. – 684с.
 18. Ларіна Р.Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем. Монографія. / Р. Р. Ларіна – Донецьк: Норд-Прес, 2005. – 284 с. 
 19. Логистика: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стрлигова; под ред. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
 20. Міжнародні транспортні перевезення: договірні та облікові аспекти: збірник систематизованого законодавства / укл. С.М. Дробоття, С.В. Юров. – К.: Блііц-Інформ, 2011. – Вип.6 – 192 с. 
 21. НАОП 1.1.10-5.01-80. Інструктивні матеріали з техніки безпеки при монтажі тепломеханічного обладнання і трубопроводів ТЕС і АЕС.
 22. Неруш Ю. М. Коммерческая логистика: учебник / Ю. М. Неруш.–М.: ЮНИТИ, 1997. – 270 с.
 23. Новиков О.А. Производственно-коммерческая логистика: учеб. пос. / О. А. Новиков, А. И. Семененко. – СПб.: Изд-во Санкт-Петер. университета экономики и финансов, 1993.– 208 с. - Ч. 1
 24. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. 
 25. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Затверджено наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010, № 65.
 26. Объемы перевозок автомобильным транспортом за 2006 год выросли // Логистика: проблемы и решения. – 2007. – № 2. – С.13–14.
 27. Окландер М. А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве / М. А. Окландер. – Одесса: АП НТ и ЭИ, 1996. – 104 с.
 28. Організація торгівлі: підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький та ін.; за ред. В. В. Апопія. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с. 
 29. Паламарчук О. Створення логістичних центрів в Україні вирішить 5 найважливіших проблем країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://l2b.ua/news/15857/ua-ua/
 30. Пассажирооборот в Украине увеличился // Логистика: проблемы и решения, 2007. – № 2. – С. 9–10. 
 31. Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування // Вісник СНУ ім. В.Даля, 2010. - №11/158. – С.12-16.
 32. Похильченко О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера. / О.А. Похильченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Логістика, 2010. - №669. – С. 108-113.
 33. Савіна Н.Б. Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності / Н.Б. Савіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2009. - №647.- С.198-202.
 34. Свиридко С.В. Логістика: сучасні світові тенденції розвитку / С.В. Свиридко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привле-чения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2009. - №1. Ч.1. - С.452-456.
 35. Семененко А.И. Предпринимательская логистика / А. И. Семененко. – СПб.: Изд-во Политехника, 1997. – 349 с.
 36. Сербин В. Д. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m97
 37. Смехов А. А. Новое научное направление или новая панацея? / А. А. Смехов // Материально-техническое снабжение, 1990. – №1.– с. 69.
 38. Смиричинський В. Ринок державних закупівель в умовах макрологістичної глобалізації [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.sos kin.info/ea.php?pokazold=20030308&n =3&y=2003 
 39. Транспортная логистика: учеб. Пособие / Л. Б. Миротин, Б. П. Безель, Т. О. Сулейменов, К. О. Мадалиев]. – М., 1996. – 210 с.
 40. Тридід О. М. Логістичний менеджмент: навчальний посібник / О. М. Тридід, К. М. Таньков. – Х.: ВД „Інжек”, 2005. – 224 с. 
 41. Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.elc-ua.com/ru/news/60 
 42. Управління логістикою: розробка стратегій логістичних операцій: пер. з англ. ; за наук. ред. О. Є. Міхейцева. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес-Букс, 2007. – 368. 
 43. Штерн Льюис В. Маркетинговые каналы / Штерн Льюис В., Ель- Адель И. Ансари, Энн Т. Коф лан ; пер. с англ. –5-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
 44. To what Extent are high-quality logistics services trade facilitating? OECD Trade Policy Working Papers No. 108 [E-resource] // Jane Korinek, Patricia Sourdin, 2011. - Access: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/to-what-extent-are-high-quality-lo...
 45. 20th annual trands and issues in logistics and transportation study. [E-resource] // Operating in the new normal. Ernst & Young. - Access: http://www.logistic smgmt.com/article/the_results_of_the20th _annual_ study_of_logistics_and_tran-sportation_trends.
 46. 20th annual trends and issues in logistics and transportation study [Text] / Brian Meadows // Ernst & Young / - 2011. – p. 3 - 7
 47. Global Air Freight & Logistics [Text] / Stallard B. Mpata // Reed Business Information / - № 6. – 2011. – p.46-48
 48. Principles and Advantages of Logistics Outsourcing [Text] / Abhijit Banerjee // Knowledge Professionals and the Indian KPO Market./ - № 2. – 2011. - p. 11-15
 49. Recent advances in modeling city Logistics.City Logistics II. [Text] / Taniguchi E., Thompson R.G. and Yamada T. // Institute of System Science Research. Japan / - №1.- 2007. – p. 3-33
 50. Transport logistics: shared solutions to common challenges, OECD [E-resource]. - Access:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ 20th_annual_ trends_and _issues_in_logistics_and_transportation_study/$FILE/2011_Annual_ Logistics_Transportation_Trends.pdf
10837
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).