Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організації як об’єкти управління

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Структура управління організацією
1.1. Визначення поняття і принципи побудови організації
1.2. Ієрархічний тип структур управління
1.3. Органічний тип структур управління
1.4. Вибір організаційної структури управління
1.5. Вдосконалення організаційних структур менеджменту
2. Сучасна система поглядів на організацію управління
2.1. За кордоном
2.2. В Україні
3. Функції та цілі управління організаціями
3.1. Функції управління
3.2. Цілі організації як об’єкта управління та їх класифікація
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідженя. Перехід до ринкових відносин вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управління? адекватної тій, яка скалалась. Ринок потребує як продуманої господарської роботи, так і надійної теоретичної основи. Особливу актуальність мають питання менеджменту - теоретичні та практичні аспекти управління організаціями.

У світі бізнесу існують так звані вічні питання, на які люди постійно шукають відповіді. Чому великі та малі компанії заробляють сотні мільйонів, а інші втрачають капітал? Як може невелика фірма, компанія забезпечити вищий рівень обслуговування, ніж велика, яка застосовує для цього набагато більше ресурсів? На ці та інши питання допомагає відповісти теорія і практика менеджменту.

Менеджмент як наука виник і розвивається в зв'язку з необхідністю пояснити, "чому" та в наслідок чого процвітають і руйнуються організації, якими є їх функції та ін. Науковці в області менеджменту шляхом випробувань та практики в області організації управління методом спроб та помилок відповідають на питання: "У чому полягає успіх організації?". Відповідь на це питання дозволяє відповісти на більш прагматичне питання: "Що може зробити керівник для забезпечення успіху організації як об’єкта управління?".

Володіння основами сучасного менеджменту – важкий і багатоплановий процесс, який оцінюється фахівцями з різних боків. Одні вважають, що менеджером потрібно народитися, другі, - що менеджмент - це така ж наука, як наприклад фізика чи біологія, але так чи інакше формування менеджера здійснюється через активне навчання і самовдосконалення. Як показує статистика, не багато з тих, хто має талант організатора вміє розвивати цей талант і користуватись ним для розвитку суспільства.

У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, ніж управління або менеджмент, від якого значною мірою залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення. Наука і мистецтво людських відносин охопили область комунікацій і контактів як усередині організацій, так і з зовнішнім оточенням (діловими партнерами, споживачами, постачальниками, державними установами, засобами масової інформації). Позитивний образ фірми став важливим інструментом підвищення довіри до неї, а отже, і чинником конкурентноздатності.

Менеджерське управління починалось з нижчих підрозділів функціональних відділів (цех, склад, магазин) і середньої ланки (управління самими функціональними відділами та їх координацією). Зниження витрат на одиницю продукції за рахунок збільшення швидкості й обсягу постачань, виробництва і збуту, а також їх скоординованості давало конкурентну перевагу, досягнення якого було прямим обов'язком менеджерів (як адміністраторів, або лінійних управляючих, так і штабних спеціалістів), які займалися прикладними дослідженнями і розробками.

Основна функція менеджменту - організація режиму функціонування суб'єкту, що залежить від управлінського продукту. Чим кращий управлінський продукт, тим краще функціонує і дає позитивні результати організація.

Об'єктом дослідження у курсовій роботі виступає проблема управління організацією в цілому, а предметом – власне організація як об’єкт управління, тобто, розгляд її особливостей з точки зору менеджменту.

Мета курсової роботи – знайти та проаналізувати особливості функціонування організації як об’єкту управління, виявити та узагальнити основні принципи менеджменту організації.

Відповідно до мети роботи сформулюємо наступні її завдання:

 • визначити поняття і принципи побудови організацій;
 • описати типи та особливості існуючих управлінських структур;
 • з’ясувати і проаналізувати цілі та функції організації як об’єкту управління.

Джерельною базою виконання роботи стали праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, особливо слід відзначити роботи М. Армстронга, Л. А. Базилевича, У. Бреддіка, Г. Я. Гольдштейна, К. Р. Румянцевої та А. Г. Поршнєва.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. Основи менеджменту.- Львів: Світ, 1995.
 2. Армстронг М. Основы менеджмента: как стать лучшим руководителем.
 3. Бавыкин В. Новый менеджмент.- М.: Экономика, 1997.
 4. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. - СПб.: ЛЭФИ, 1991.
 5. Бреддик У. Менеджмент в организации: уч. пос. - М.: Инфра-М, 1997.
 6. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. – М.: Новость, 1993.
 7. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 1995.
 8. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмета. - Таганрог: ТРТУ, 1995.
 9. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособ. – М.: Центр, 1998.
 10. Кнорринг В.И. Искусство управления. – М.: БЕК, 1997.
 11. Лукашевич В. Основы менеджмента в торговле: уч. пос. - М.: АСТ-Пресс, 1996.
 12. Майталь Ш. Экономика для менеджеров. - М.: Инфра-М, 1993.
 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1994.
 14. Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием. Таганрог: ТРТУ, 1997. 
 15. Основы менеджмента и маркетинга / под ред. Р. Садегорова. - Минск: Высшая школа, 1995.
 16. Паркинсон С.Н. Рустамджи М.К. Искуство управления /пер. с англ. К. Савельева.-М.: Агенство «ФАИР», 1997.
 17. Радченко А. В. Организация – порядок. Учеб. пособ.– М.: БЕК, 1998.
 18. Радченко А.В., Смирнов Э.А. Теория организации /Курс лекций под ред. Г.Р. Латфулина, – М.: ГУУ, 1999.
 19. Румянцева К.Р. Менеджмент в організації. - СПб.: Перспектива, 1997.
 20. Управление организацией // под ред. д.э.н., проф. А.Г. Поршнева, д.э.н., проф. З.П. Румянцевой, д.э.н., проф. Н.А. Саломатина. - издание 2-е, доп. и перераб. – М.: Экономика, 1999.
 21. Фатхутдинов Р. П. Система менеджмента. - М.: АО «Бизнес-школа», 1996.
 22. Хентце Й. Основные цели стратегического менеджмента // Проблемы теории и практикум управления -1989- №12
 23. Ховард К., Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: уч. пос. - М.: Инфра-М, 1996. 
 24. Шегда А.В. Основы менеджмента: уч. пос. – К.: Знання, 1998.
 25. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 1993.
10774
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.