Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційна робота по сприянню зайнятості різних соціальних груп

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Напрямки організаційної роботи по сприянню зайнятості різних груп населення визначаються Державною програмою зайнятості населення.
Організаційна робота щодо сприяння зайнятості різних груп населення нас сьогодні реалізується шляхом:
подальшої реструктуризації державних підприємств із залученням інвестицій для розвитку підприємництва у виробничій сфері на умовах забезпечення модернізації застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць, а також із забезпеченням ефективного функціонування підприємств у післяприватизаційний період;
запровадження сприятливого інвестиційного та податкового режиму для підприємств, які створюють нові робочі місця, в тому числі надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;
реалізації інвестиційних проектів, якими передбачається створення нових робочих місць на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності;
надання державної підтримки районам, в яких склалася критична ситуація на ринку праці, шляхом запровадження особливих режимів приватизації, інвестування, оподаткування та кредитування, а також розроблення і впровадження механізму залучення коштів іноземних кредитних ліній та міжнародної технічної допомоги;
реалізації політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного, малого та середнього підприємництва;
економічного заохочення підприємців у створенні нових робочих місць для безробітних і підтримки підприємницької ініціативи безробітних;
розвитку гнучких форм зайнятості, створення робочих місць з неповним робочим часом, на допоміжних роботах, у приватній сфері послуг тощо;
розвитку сезонних та громадських робіт;
сприяння легальній трудовій міграції громадян України;
визначення галузевих пріоритетів створення нових робочих місць.
Розв'язання проблем зайнятості в агропромисловому комплексі пов'язане з розгортанням державних, галузевих і регіональних програм підтримки аграрної реформи (виробництво сільськогосподарської техніки, кредитні та освітні програми), розвитком нових форм і видів прикладання праці. Поширюється фермерство і діяльність господарств, реформованих на засадах приватної власності, будуть розмежовані підприємницька та підсобна форми господарювання. Стимулюється розвиток на селі переробної та інших видів промисловості, сфери послуг, рекреації та туризму, інших видів несільськогосподарської діяльності. Робочі місця створюються шляхом застосування скорочених процедур реєстрації суб'єктів господарювання в сільському господарстві і підприємствах сфери обслуговування, спрощення форм оподаткування і звітності. Проводиться пошук узгоджених рішень по вирішенню проблем зайнятості на території сільських і селищних рад та пошук відповідних форм соціального партнерства, особливо з урахуванням реформування агропромислового комплексу.
Здійснюються також заходи економічного заохочення суб'єктів приватного підприємництва до створення нових робочих місць та умов для самостійної зайнятості населення на підприємствах торгівлі, громадського харчування, житлового будівництва, комунального благоустрою, медичного обслуговування, сфери побуту.
Розв'язанню проблеми зайнятості категорії осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну, сприяє Програма адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти, а також регіональні комплексні програми розвитку малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, в процесі виконання яких здійснюється фінансово-кредитне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення заходів, спрямованих на підтримку малого підприємництва та фермерства.
Проблеми зайнятості молоді, яка становить третину загальної чисельності незайнятих громадян, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, розв'язуватимуться відповідно до положень законів України «Про зайнятість населення» (803-12) та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (1533-14) шляхом:
надання випускникам навчальних закладів першого робочого місця в рамках державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів;
бронювання на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з чисельністю понад 20 чоловік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для молоді, яка закінчила загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце;
адресного бронювання на підприємствах робочих місць для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
створення маркетингових служб навчальних закладів з метою сприяння працевлаштуванню випускників;
надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, у тому числі молоді, зокрема, виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
створення роботодавцями додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у першу чергу випускників навчальних закладів і жінок, зареєстрованих в державній службі зайнятості, та надання роботодавцями дотацій у розмірі витрат на заробітну плату працівників, прийнятих на роботу з цієї категорії осіб;
економічного стимулювання роботодавців, які приймають на роботу (або стажування) випускників навчальних закладів;
залучення молодіжних центрів праці до вирішення питань працевлаштування, навчання новим професіям та підвищення кваліфікації молоді;
надання підтримки підприємцям-початківцям;
формування підприємницької ініціативи молоді.
Державна підтримка зайнятості інвалідів здійснюється відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12), «Про податок на додану вартість» (168/97-ВР) шляхом гарантування працевлаштування інвалідів у межах 4 відсотків квоти і економічного стимулювання підприємств, 50 відсотків чисельності працівників яких становлять інваліди.
З метою підтримки підприємств, які використовують працю інвалідів, вирішується питання формування щорічного державного замовлення на продукцію підприємств Союзу організацій інвалідів України і Українського товариства сліпих, інших громадських організацій інвалідів.
Заходи щодо сприяння професійній реабілітації та зайнятості інвалідів передбачені у Національній програмі професійної реабілітації та зайнятості інвалідів в Україні, а їх реалізація здійснюватиметься, зокрема, через Національний центр професійної реабілітації та зайнятості інвалідів.
Вдосконалення форм і методів сприяння та підтримка підприємницької ініціативи безробітних стає найважливішою умовою реалізації активної політики зайнятості шляхом наступних організаційних форм роботи:
посилення координації і взаємодії державної служби зайнятості та інших заінтересованих органів виконавчої влади за всіма програмами та видами діяльності, спрямованими на сприяння безробітним у започаткуванні власної справи;
посилення співпраці на договірній основі з організаціями, які сприяють розвитку малого та середнього підприємництва, щодо підготовки безробітних для започаткування власної справи;
проведення професійної діагностики та консультування безробітних щодо визначення можливостей їх діяльності в сфері підприємництва, самостійної зайнятості;
навчання безробітних основам підприємницької діяльності, надання правової, фінансової та організаційної підтримки під час започаткування ними власної справи;
надання підтримки у створенні мережі навчально-ділових центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів.
З метою підвищення шансів самостійного пошуку роботи, прийняття виважених рішень у сфері кадрової політики підприємств, установ та організацій необхідне повне інформування громадян, які шукають роботу, та роботодавців про стан ринку праці, перспективи його розвитку, можливості працевлаштування та професійного навчання, що включає:
удосконалення системи інформаційної підтримки державної політики зайнятості;
інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації, в тому числі спеціалізовані періодичні видання державної служби зайнятості, про стан ринку праці; про можливості працевлаштування та професійного навчання;
вдосконалення системи збору та аналізу інформації про стан ринку праці та діяльність державної служби зайнятості;
координація проведення наукових досліджень з найбільш актуальних проблем ринку праці.
зайнятість молоді, у тому числі працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів;
збереження і створення робочих місць;
сприяння підприємництву і самостійній зайнятості населення;
зайнятість населення в шахтарських регіонах;
зайнятість населення в сільській місцевості;
зайнятість населення малих монофункціональних міст;
зайнятість незаконно депортованих осіб різних
національностей, які повертаються в Україну;
соціальний захист персоналу Чорнобильської АЕС внаслідок її
закриття;
регулювання міждержавної трудової міграції;
створення додаткових гарантій щодо працевлаштування
працездатних громадян працездатного віку, які потребують
соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку
праці;
надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;
регулювання соціально-трудових відносин;
окремі регіональні проблеми зайнятості;
окремі галузеві проблеми зайнятості.
Фото Капча