Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційні аспекти самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Організаційні аспекти самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
 
Слюсарчук В., Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Слюсарчук В. Організаційні аспекти самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Самостійна робота має великі можливості при навчанні, вихованні та управлінні навчальним процесом. У світлі кредитно-модульної системи навчання у вищій школі значення цих видів навчальної діяльності значно підвищується. Однак, перші кроки їх практичної реалізації в умовах нової системи навчання, свідчать про потребу уточнення змісту, організації, контролю й оцінювання самостійної та індивідуальної роботи.
Ключові слова: самостійна робота, студенти, оцінювання, кредитно-модульна система, контроль, вища школа, завдання.
Аннотация. Слюсарчук В. Организационные аспекты самостоятельной работы студентов в условиях кредитно-модульной системы.
Самостоятельная работа имеет большие возможности при учебе, воспитании и управлении учебным процессом. В свете кредитно-модульной системы учебы в высшей школе значения этих видов учебной деятельности значительно повышается. Однако, первые шаги их практической реализации в условиях новой системы учебы, свидетельствуют о потребности уточнения содержания, организации, контроля и оценивания самостоятельной и индивидуальной работы.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, оценивания, кредитно-модульная система, контроль, высшая школа, задание.
Annotation. Slyusarchuk V. Independent work has large possibilities at studies, education and educational process control. In the light of the credit-module system of studies at high school of value of these types of educational activity rises considerably. However, first steps of their practical realization in the conditions of the new system of studies, testify to the necessity of clarification of maintenance, organization, control and evaluation of independent and individual work.
Key words: Independent work, students, evaluations, credit-module system, control, high school, task.
Актуальність. Приєднання України до Болонської декларації викликало значні реформи в системі вищої освіти. Суттєві зміни стосуються й організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. У світлі кредитно-модульної системи навчання у вищій школі значення цих видів навчальної діяльності значно підвищується. Однак, перші кроки їх практичної реалізації в умовах нової системи навчання, свідчать про потребу уточнення змісту, організації, контролю й оцінювання самостійної та індивідуальної роботи. 
Мета роботи – висвітлити основні риси самостійної роботи студентів (СРС) у сучасному процесі вищої освіти за Болонською декларацією та педагогічні аспекти її організації. 
Результати дослідження. Вища школа відрізняється не тільки своїми задачами та спеціалізацією підготовки, але, головним чином, методикою навчальної роботи, ступінню самостійності студентів. 
Як наголошують у своїх працях Л.М. Журавська [1], І.П. Лебединський [2], Наумчук В. [3] викладач вузу лише певним чином організує пізнавальну діяльність студентів, власне ж пізнання здійснює сам студент. 
На особливу рису самостійної роботи студентів у сучасній тенденції розвитку вищої професійної освіти за Болонською декларацією наголошує І. Туревський зі співавт. [4]. А саме на те, що сучасна особисто-розвиваюча сутність навчання дозволяє обмежитись при вивченні важкого чи нелюбимого предмета мінімальними (стандартними) вимогами, звільнює студента від деякої кількості сумарного навчального навантаження та дозволяє за рахунок цього реалізувати свої інтереси та схильності в інших дисциплінах. При цьому відкритий освітній стандарт, що визначає 40 – 50% часу на самостійну роботу студентів, дає можливість суб’єктам освіти вибрати індивідуальну траєкторію свого навчання та розвитку.
 В науково – методичних роботах [2, 5] розкривається практична сутність студентської самостійної роботи у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні – це читання та конспектування першоджерел, підручників, додаткової літератури, своїх конспектів при підготовці до семінарів, співбесід та екзаменів. В широкому - в самостійну роботу входить також осмислення питань навчальної програми на заняттях, формування та закріплення переконань, а в педагогічних вузах – це цілісне формування професійно – педагогічної діяльності та технології викладання предмета. Як один із способів організації навчально – виховного процесу ця робота володіє рядом особливостей порівняно з аудиторними заняттями.
Самостійна робота, як правило, завершує задачі всіх інших видів навчальної діяльності. Навчальні плани в педагогічних вузах передбачають два основних її види – аудиторну під керівництвом викладача та поза аудиторну [5]. Тісний взаємозв’язок цих видів робіт передбачає диференціацію та ефективність результатів її виконання та залежить від організації, змісту, логіки навчального процесу (міжпредметних зв’язків, перспективних знань та ін.).
СРС, з однієї сторони, представляє собою об’єкт діяльності (навчальне завдання), запропонований навчальним планом (викладачем), з іншої – визначений спосіб дій. Загальним знаменником накопичення знань та їх творчого використання являється пізнавальна діяльність студента, яка по ланцюжку “ціль – стимул – вирішення” із зовнішньої причини перетворюється на внутрішню потребу, в мотив оволодіння вмінням самостійно діяти. 
Самостійна робота студентів може організовуватися на аудиторних та поза аудиторних заняттях. Переважно вона має ціль, щоб студент міг зрозуміти, обдумати, утримати в пам’яті засвоєні знання, навички та уміння й у подальшому їх відтворенні на практиці. Трактовка основних понять курсу, систематизація, узагальнення та визначення шляхів виділення пізнавальної задачі, усвідомлення її структури та елементів, якими необхідно оперувати в процесі самостійної роботи повинні стати предметом пошуково – пізнавальної діяльності студента.
Пізнавальна діяльність студентської самостійної роботи може бути направлена на:
відтворення знань та способів діяльності;
самостійне вирішення проблеми, задачі чи виконання інших вправ за зразком викладача;
самостійне вирішення проблеми, задачі чи виконання інших вправ без зразка викладача;
часткове вирішення проблеми, задачі шляхом самостійного визначення та вивчення того кола знань, вмінь, який необхідний для її вирішення; 
постановку, формулювання та вирішення задач, які виникають при розгляді тієї чи іншої проблемної ситуації [4]. 
У вищій школі розрізняють навчальну, наукову і суспільну самостійну роботи студента. 
Для ефективної своєї реалізації студентська самостійна робота потребує створення спеціальних педагогічних умов. Ґрунтовно ці умови висвітлені дисертаційними дослідженнями Л.М. Журавської [1], в яких відмічається, що організація СРС представляє собою взаємозв’язані заходи, спрямовані на активізацію та підвищення ефективності всього процесу навчання – його планування, контроль, стимулювання пізнавальної активності студентів, матеріально – технічне та методичне забезпечення, впорядкування обсягу навчального матеріалу та навантаження тощо. Керування самостійною роботою пропонує взаємозв’язок навчально-методичних підрозділів та осіб, відповідальних за СРС.
Таким чином, самостійна робота студентів – складне, багатоякісне явище. У вищій школі вона являється специфічним педагогічним засобом організації й керування навчальною діяльністю студентів та розглядається і як засіб навчання, і як форма навчально – наукового пізнання. Самостійна робота має великі можливості при навчанні, вихованні та управлінні навчальним процесом. 
До недавнього часу перевага надавалася організації, методиці та забезпеченню самостійної роботи під час аудиторних занять. Нині, в умовах кредитно-модульного навчання, центр уваги перемістився на СРС у позаурочний час.
Повне досягнення освітньої, навчальної та виховної цілей СРС, незалежно від її виду (аудиторної, поза аудиторної) вирішується при дотриманні такої системи педагогічних умов: а) інформування про вимоги до самостійної роботи на початку занять на кожному курсі; б) видача студентам на початку вивчення дисципліни комплексу інформаційно-методичних матеріалів, що відображають зміст певної дисципліни, мету та значення системи знань для майбутньої професійної діяльності, методи оволодіння системою знань, хід навчання та учіння; вимоги до результатів СРС; систему контролю виконання завдань тощо; в) створення графічної системи контролю з дисципліни, інформування про неї на початку її вивчення; г) розробка плану-графіка СРС з дисципліни та видача його студентам на початку її вивчення; д) інформування про рівень досягнення мети на кожному етапі навчання та планування наступних навчальних дій; ж) інформування про порівняльну ефективність роботи; з) врахування освітньо-кваліфікаційних рівнів при розробленні завдань для СРС.
 
Висновки
 
1. Практичну сутність студентської самостійної роботи у вищій школі можна розглядати у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні – це читання та конспектування першоджерел, підручників, додаткової літератури, своїх конспектів при підготовці до семінарів, співбесід та екзаменів. В широкому – у самостійну роботу входить також осмислення питань навчальної програми на заняттях, формування та закріплення переконань, а в педагогічних вузах – це цілісне формування професійно – педагогічної діяльності та технології викладання предмета.
2. Навчальні плани в педагогічних вузах передбачають два основних види самостійної роботи студентів – аудиторну під керівництвом викладача та поза аудиторну. До недавнього часу перевага надавалася організації, методиці та забезпеченню самостійної роботи під час аудиторних занять, нині, в умовах кредитно-модульного навчання, центр уваги перемістився на СРС у позаурочний час.
3. Висока ефективність самостійної роботи студентів можлива при забезпеченні системи педагогічних умов, головними ланками якої є: а) інформування про вимоги до самостійної роботи на початку занять на кожному курсі; б) видача студентам на початку вивчення дисципліни комплексу інформаційно-методичних матеріалів, що відображають зміст певної дисципліни, мету та значення системи знань для майбутньої професійної діяльності, методи оволодіння системою знань, хід навчання та учіння; вимоги до результатів СРС; систему контролю виконання завдань тощо; в) створення графічної системи контролю з дисципліни, інформування про неї на початку її вивчення; г) розробка плану-графіка СРС з дисципліни та видача його студентам на початку її вивчення; д) інформування про рівень досягнення мети на кожному етапі навчання та планування наступних навчальних дій; ж) інформування про порівняльну ефективність роботи; з) врахування освітньо-кваліфікаційних рівнів при розробленні завдань для СРС.
 
Список використаної літератури
 
1. Журавська Л.М. Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладах культури: Автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.04 / Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 20 с. 
2. Лебединський І.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні загальноосвітніх предметів // Нові технології навчання: Наук.-метод. збК., 1996. -Вип.17.
3. Наумчук В. Принципи професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту в умовах Болонського процесу// Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. - Луцьк: В-во “Вол. обл. друк.”, 2005. – С.162 – 164.
4. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры по дисциплинам предметной подготовки: Учеб. Пособ./ Под ред. И.М. Туревского. –М.: Академия, 2003. –320 с.
5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. –К.: “Академвидав”, 2006. –351 с.
Фото Капча