Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
 
РУДИК Ярослав Михайлович
 
УДК 378.147.88:376.545
 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАДАННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ОБДАРОВАНИМ СТУДЕНТАМ
 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ - 2006
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор педагогічних наук Волощук Іван Степанович, Академія педагогічних наук України, вчений секретар відділення педагогіки і психології вищої школи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Алфімов Валентин Миколайович, Ліцей при Донецькому національному університеті, директор кандидат педагогічних наук, доцент Федоров Микола Пантелійович, Мелітопольський державний педагогічний університет, доцент кафедри методики музичного виховання та хореографії.
Провідна установа – Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться 27 вересня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Проблема ефективного навчання обдарованої студентської молоді у вищих навчальних закладах з’явилася з появою перших університетів (ХІІ ст.) і залишається актуальною і нерозв’язаною на сьогодні. На початок ХХІ століття спостерігається така ситуація: обдаровані студенти навчаються в тих же умовах і за тими ж навчальними програмами, що і пересічні студенти. Лише де-не-де спостерігаються спроби диференціювати навчально-виховний процес відповідно до інтелектуальних здібностей контингенту студентів.
Причин, що спричинили таку ситуацію у вищих навчальних закладах України, є дві. По-перше, недостатнє теоретичне дослідження ряду складових проблеми диференційованого навчання обдарованих студентів. Прикладом таких складових є: розробка та стандартизація методик діагностики та відбору потенційно обдарованих студентів для навчання у ВНЗ; розробка нетрадиційного навчально-методичного забезпечення для навчання обдарованих студентів (зокрема, на електронних носіях); дослідження організаційних форм надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам тощо. Другою причиною є відсутність зв’язку між теоретичними дослідженнями і подальшим впровадженням їх результатів у навчально-виховний процес. У бібліотечних фондах України лише за останні 20-30 років зосередились десятки наукових праць з проблем дослідження обдарованості та навчання обдарованої молоді. Серед них роботи Б.Г. Ананьєва, Д.Б. Богоявленської, Л.С. Виготського, І.С. Волощука, Г.С. Костюка, В.А. Крутецького, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкіна, В.О. Моляка, Я.О. Пономарьова, С.Л. Рубінштейна, Б.М. Теплова, В.С. Юркевича та інші. Велику кількість наукових праць з питань діагностики обдарованості опублікували зарубіжні дослідники: Б. Блум (Bloom B.), Дж. Галлахер (Gallagher J.), Г. Гарднер (Gardner H.), Дж. Гілфорд (Guilford J.), Б. Кларк (Clark B.), Г. Пасоу (Passow G.), Дж. Рензуллі (Renzulli J.), Дж. Стенлі (Stanley J.), Р. Стернберг (Sternberg R.), Л. Термен (Terman L.), Е. Торндайк (Thorndike E.), П. Торренс (Torrance E.) тощо.
Проте через неефективну роботу методичних відділів вищих навчальних закладів України теоретичні розв’язки проблеми диференційованого навчання обдарованої студентської молоді не знаходять відображення у навчально-виховному процесі. Наближення зазначеної проблеми до її вирішення можливе лише за умови теоретичного дослідження та практичного впровадження тих складових загальної проблеми, які не знайшли свого відображення у вітчизняній педагогічній науці.
Зазначене вище дозволяє стверджувати, що обрана тема дисертаційної роботи допоможе розв’язати суперечності одного з аспектів загальної проблеми диференціації навчання обдарованої студентської молоді у вищих навчальних закладах України, без чого неможливим є розв’язання всієї проблеми в цілому.
Актуальність визначеної проблеми, її недостатня розробленість обумовили вибір теми дисертаційного дослідження "Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам".
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу підготовлено відповідно до плану наукових досліджень кафедри методики навчання Національного аграрного університету у межах наукової теми "Психолого-педагогічні основи розвитку продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів та умови їх реалізації викладачами вузу" (державний реєстраційний номер РК № 0197U01119).
Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою навчально-наукового інституту земельних ресурсів, правознавства та педагогіки Національного аграрного університету (протокол від 20.11.2002 р., № 5) та узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол від 24.05.2005 р., № 5).
Мета і завдання дослідження. Метою виконаного дослідження є розробка організаційної моделі надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам та експериментальна перевірка їх впливу на якість професійної підготовки зазначеної категорії студентів. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
– виокремити організаційні форми прискореного навчання обдарованих студентів;
– вичленити організаційні форми збагаченого навчання обдарованих студентів;
– з’ясувати ефективність використовуваних організаційних форм диференціації навчання обдарованих студентів у ВНЗ України;
– обґрунтувати змістове наповнення організаційної моделі надання додаткових освітніх послуг обдарованим студентам;
– експериментально перевірити відносну ефективність організаційних форм надання додаткових освітніх послуг обдарованій студентській молоді;
– встановити характер впливу додаткових освітніх послуг на навчальні досягнення обдарованих студентів.
Об’єкт дослідження – організаційна модель надання додаткових освітніх послуг обдарованим студентам.
Предмет дослідження – організаційні форми надання додаткових освітніх послуг обдарованим студентам.
Гіпотеза дослідження: навчальні досягнення обдарованих студентів у вищих навчальних закладах підвищується за
Фото Капча