Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічні аспекти консолідації Фондового ринку україни

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Існування значної кількості фондових бірж в Україні, кожна з яких діє автономно, поза зв’язком одна з одною, за власними правилами проводять угоди з цінними паперами, фактично розмежовує біржовий простір і ринок цінних паперів загалом на окремі сегменти. Хаотичне, не виправдане ні станом економіки, ні станом фондового ринку створення нових бірж не перешкоджає розвитку негативних процесів на організованому ринку, а, навпаки, посилює їх і веде до стагнації біржової торгівлі. В таких умовах створення Єдиної біржової фондової системи України (ЄБФСУ) є нагальною необхідністю сучасного етапу розвитку фондового ринку країни.
Мета функціонування ЄБФСУ полягає у забезпеченості цілісності і прозорості організованого ринку цінних паперів, підвищенні його ліквідності і конкурентоспроможності, інтеграції до світового фондового ринку. Найважливіше значення у досягненні цієї мети має правильний вибір принципів організації складної і багаторівневої системи ЄБФСУ.
На сьогодні варто наголосити на наступних ринкових принципах, які стали основою для регулювання розвинутих ринків та інтеграції і формування нових:
Чесність та законність. Фірми, які працюють на ринку повинні дотримуватись законності та чесності при розрахунках з клієнтами та партнерами.
Старанність. Кожен з учасників повинен намагатись задовольнити потреби клієнта чи партнера.
Погодженість. Фірма має погоджуватись з усіма регуляторними рішеннями, які сприяють виконанню зобов’язань перед клієнтами.
Конфлікт інтересів. Фірма повинна запобігати конфлікту власних інтересів з інтересами клієнтів, а якщо це не можливо негайно повідомити останніх.
Інформація для клієнтів. Фірма повинна розкривати інформацію про фінансову ситуацію, надати клієнту можливість використовувати інвестиційний «досвід» фірми.
Інформація про клієнта. Фірма повинна володіти інформацією про клієнта та розкривати її при необхідності.
Спроможність. Кожний з учасників повинен наймати працівників та будувати свій бізнес таким чином, щоб фірма була спроможна задовольнити інтереси клієнтів та партнерів.
Всі сім принципів формування ринку за своєю філософією максимально наближені до поняття етичної сторони бізнесу, але, на нашу думку, принципи, розроблені IOSCO, торкнулись досить важливих аспектів функціонування ринку цінних паперів. Вперше на міжнародному рівні було проголошено про можливість існування конфлікту інтересів між фірмою – фінансовим посередником та клієнтом, а також були закріплені основні постулати роботи на ринку, які вже давно склались на розвинутих ринках і спираються на такі поняття, як чесність, справедливість, спроможність виконувати взяті на себе зобов’язання. І головне, вперше на міжнародному рівні було розглянуте «інформаційне» питання, тобто сформульовані основні принципи роботи учасників ринку з інформацією, які вказували на недопустимість приховування інформації як клієнтами, так і фінансовими посередниками.
Здійснення цих принципів поряд з функціонуванням єдиної депозитарно-клірингової системи, гарантійного ринкового фонду і арбітражних структур в рамках ЄБФСУ дозволить забезпечити рівні права учасників біржової торгівлі і захистити інтереси інвесторів. Для організації централізованого процесу котировки цінних паперів у ЄБФСУ важливе значення має, перш за все, встановлення єдиної процедури їх допуску до котирування (лістингу) для всіх фондових бірж – учасниць Системи. Незважаючи на те, що ДКЦПФР встановив єдині для всіх організаторів торгівлі вимоги до емітентів для включення їх цінних паперів в офіційний лістинг, кожна із фондових бірж ввела свої додаткові умови допуску до котирування. Навіть сама градація умов офіційного котирування у фондових бірж різна, що ускладнює процес формування єдиної системи лістингу цінних паперів у ЄБФСУ. Аналіз умов котирування відображає особливості нинішнього стану економіки і фондового ринку України, що головним чином пов’язані з поточним станом приватизації.
З врахуванням цих вимог умови лістингу в ЄБФСУ мають бути оптимізовані з метою забезпечення адекватної відповідності загальному стану економіки і фондового ринку України та періодично переглядатись. Крім того, для українських емітентів, що претендують на вихід на світовий ринок може бути впроваджена особлива система котировки з підвищеними вимогами для допуску цінних паперів. Навряд чи доцільно при розробці єдиних правил лістингу орієнтуватись на будь-яку із діючих фондових бірж, оскільки кожна з них створювала свою систему критеріїв, орієнтуючись на власні уявлення і інтереси.
Виходячи із задекларованого вище принципу господарської самостійності фондових бірж, що входять до ЄБФСУ, кожна з них повинна мати можливість зберігати власну систему лістингу поряд із загальноукраїнською, що діє в межах ЄБФСУ. Відповідно у емітентів з’являється можливість вибору: ввести свої цінні папери в локальний біржовий реєстр або у загальний реєстр ЄБФСУ. Останній формується із локальних реєстрів фондових бірж, в які включені цінні папери, що допущені до котирування на основі єдиної системи лістингу, прийнятої у ЄБФСУ.
Запропонована дворівнева система допуску (перший рівень – котирування на одній із фондових бірж, другий – котирування у ЄБФСУ) адекватно відповідає сучасному стану економіки і фондового ринку України. Враховуючи те, що більшість АТ, створених в процесі приватизації, представляють інтерес лише для місцевих інвесторів, то лише порівняно невелика кількість підприємств-емітентів можуть претендувати на другий, загальноукраїнський рівень допуску своїх цінних паперів до котирування ЄБФСУ.
Найбільш повно викладеним принципам організації ЄБФСУ відповідає така форма об’єднання як асоціація.
Об’єднання у формі асоціації дозволяє мінімізувати, якщо не виключити повністю, можливу колізію корпоративних інтересів акціонерів і членів фондових бірж. Про те, що корпоративні інтереси можуть заважати створенню ЄБФСУ і їх слід враховувати, свідчить невдала спроба об’єднання Лондонської і Франкфуртської фондових бірж, яке не відбулось, незважаючи на укладену між ними угоду.
Форма організації ЄБФСУ має забезпечувати можливість спільного фінансування заходів і проектів, що передбачені програмою діяльності учасників Системи. Найважливішим із таких проектів має стати створення міжбіржових електронних торгів цінними паперами. Форма організації ЄБФСУ має передбачати можливість залучати зовнішні інвестиційні ресурси для реалізації перспективних програм і проектів по розвитку організованого фондового ринку України і забезпечувати можливість створення спеціалізованих дочірніх підприємств, діяльність яких має бути спрямована на виконання тих чи інших завдань ЄБФСУ.
 
Список використаних джерел
 
Булатов В. В. Новые технологии на рынке ценных бумаг / В. В. Булатов. – М., 2008. – 156 с.
Загорський В. С. Ринок цінних паперів: принципи організації і механізм функціонування / В. С. Загорський. – К. : ІСДО, 2005. – 171 с.
Кондрашихін А. Б. Організаційно-економічний механізм управління регіональним ринком цінних паперів / А. Б. Кондрашихін. – Севастополь, 2008. – 136 с.
Фото Капча