Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
ГАЛЬЧИНСЬКА Валентина Андріївна
 
УДК 631. 53. 01: 635. 1/. 8: 339. 13
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
 
Спеціальність 08. 07. 02. – Економіка сільського господарства і АПК
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України БОЙКО Віктор Іванович, завідувач відділу продовольчих ресурсів і зовнішньоекономічних
зв’язків Інституту аграрної економіки УААН
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН
заслужений діяч науки і техніки України ШПИЧАК Олександр Михайлович, Академік секретар відділення економіки УААН кандидат економічних наук, доцент
КОЗАК Григорій Якович, асоціація “Укрсортнасіннєовоч”, голова асоціації
Провідна установа: Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В агропромисловому комплексі України відбуваються суттєві макроекономічні зміни, які відіграють вирішальну роль у подальшому розвитку основних галузей виробництва. Ці зміни стосуються й овочівництва, яке нині зосередилось у приватному секторі економіки, а селекція і насінництво овочевих культур  у державних наукових установах. Змінилися обсяги виробництва, канали надходження насіння; попит: обсяги закупівлі насіння, експорту, імпорту; співвідношення попиту і пропозиції, структура власності в системі маркетингу й регіональна структура. Кон’юнктура на насінницькому ринку щорічно змінюється і значною мірою залежить від обсягів продажу свіжих та перероблених овочів.
Деяке зниження споживання овочів на душу населення в абсолютному вимірі призвело до звуження овочевого ринку в Україні, а трансформації умов його функціонування та відповідно вплинуло на виробництво насіння овочевих культур.
Водночас достатня забезпеченість високоякісним насінням кращих сортів і гібридів, при дотриманні всіх інших необхідних елементів технології дає можливість підвищити врожайність овочевих культур на 30-40%. Підвищення якості овочів потребує прискореного створення нових сортів і активнішого поновлення їх асортименту. Це вимагає чітко налагодженої організації селекційно-насінницької роботи по створенню нових сортів і гібридів овочевих культур інтенсивного типу, які відрізняються високими технологічними та смаковими якостями.
Слід відмітити недостатній розвиток зовнішньоекономічної діяльності у сфері насінництва овочевих культур, внаслідок чого втрачені ринки країн СНД.
З переходом до ринкових відносин виник ряд організаційно-економічних проблем, зокрема щодо визначення стратегії розвитку селекції і насінництва та формування і функціонування ринку насіння овочевих культур, удосконалення маркетингової діяльності і наукової селекційної роботи. Вирішення зазначених проблем потребує комплексного підходу до їх вивчення, спрямованого на підвищення економічної ефективності системи селекції і насінництва та відродження галузі овочівництва.
Проблеми функціонування агропромислового комплексу досліджуються вітчизняними вченими В. Я. Амбросовим, П. І. Гайдуцьким, М. Я. Дем’яненком, О. В. Крисальним, І. І. Лукіновим, М. Й. Маліком, О. М. Онищенком, М. А. Павловським, Б. Й. Пасхавером, П. Т. Саблуком, В. К. Савчуком, Л. М. Худолій, О. М. Шпичаком, В. В. Юрчишиним та багатьма іншими, а економічні проблеми овочівництва та насінництва, формування ринку даної продукції в Україні вивчають О. Ю. Барабаш, В. І. Бойко, З. І. Гризенкова, Л. П. Гудзинська, Г. Я. Козак, В. І. Криворучко, В. П. Лисюк, І. А. Микитенко, В. О. Муковоз, В. М. Скупий, Ф. А. Ткаченко, Л. В. Федорова, О. В. Федько, А. І. Шумейко та інші.
Проте специфіка вирощування насіння овочів в умовах адаптації його селекції до ринкових умов з урахуванням перспектив розвитку овочівництва в даній дисертаційній роботі досліджується вперше.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною пріоритетних напрямів розвитку науки, визначених програмою “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови”, зокрема теми “Розробити наукові основи розвитку виробництва та формування ринку продовольства” (№ державної реєстрації 0196V016299). Дисертаційна робота виконувалась протягом 1996-2001 років, одночасно з діяльністю на посаді директора Сквирської дослідної станції насінництва овочевих культур.
При виконанні цієї теми використані результати досліджень пошуковця щодо еквівалентності обміну в насіннєовочевому секторі АПК.
Мета і задачі дослідження. Основною метою дослідження є оцінка сучасного стану і розробка організаційно-економічних основ підвищення ефективності виробництва насіння овочевих культур, обгрунтування його раціональної структури на перспективу, визначення напрямів удосконалення селекційної роботи та ціноутворення на насіння овочевих культур.
Відповідно до мети дисертаційного дослідження були поставлені наступні основні завдання:
• вивчити та сформулювати теоретичні основи товарного виробництва насіння овочів в ринкових умовах господарювання;
• визначити організаційні основи формування ринку насіннєовочевої продукції, форми організації праці та її оплати в овоченасінницьких господарствах;
• здійснити оцінку поточної кон’юнктури ринку насіння овочів;
• дослідити економічну ефективність вирощування та реалізації насіння овочів у господарствах асоціації “Укрсортнасіннєовоч” та господарстві Сквирської дослідної станції насінництва овочевих культур Інституту овочівництва та баштанництва УААН;
• проаналізувати особливості формування витрат на вирощування насіння овочів, вплив рівня собівартості на рентабельність і прибутковість;
• вивчити вплив якості насіння на ціну та конкурентоспроможність овоченасіннєвої продукції;
• обгрунтувати маркетингові стратегії розвитку ринку насіння овочевих культур;
• виконати прогнозні розрахунки потреби насіння овочевих культур по зонах до 2010
Фото Капча