Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
УДК 330. 322+332. 1
 
КАРЛОВА Наталя Павлівна
 
Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні
 
Спеціальність 08. 10. 01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Донецьк – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).
Науковий керівник – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Савенко Валентина Миколаївна, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, вчений секретар інституту (м. Донецьк).
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Прокопенко Микола Дмитрович, Інститут економіки промисловості НАН України, головний науковий співробітник відділу проблем регіональної економіки (м. Донецьк) кандидат економічних наук Письмак Віктор Петрович, Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області, секретар Ради (м. Донецьк).
Провідна установа – Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України (м. Київ).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. В умовах перехідної економіки істотно зростає роль і місце інвестиційної діяльності в регіоні. Від інтенсивності і результативності інвестиційних процесів залежить успіх перетворень в економічній і соціальній сферах. У зв'язку з цим набувають особливої актуальності питання, пов'язані з вивченням умов створення сприятливого інвестиційного клімату, залученням інвестицій і їх ефективним використанням. Інвестиційна активність є основним чинником економічного росту, що залежить насамперед від економічної динаміки, співвідношення попиту та пропозиції, особливо на інвестиційних ринках, від рівня монополізації провідних галузей матеріального виробництва, наявності ефективних власників і стратегічних інвесторів.
Особливої уваги заслуговує дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду з метою визначення комплексу умов, що забезпечують інвестиційну активність підприємств, виявлення економічної природи такої активності, пошуку інструментарію ефективного використання наявного інвестиційного потенціалу регіону. Однак не всі питання сутності регіональної інвестиційної діяльності і механізму державного впливу на неї, що враховує інтереси самоврядних структур, достатньо вивчено як вітчизняними, так і іноземними вченими. Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій з питань активізації інвестиційної діяльності, багато її аспектів залишаються дискусійними в силу складності інвестиційних процесів. Існує значна різноманітність точок зору, визначень поняття інвестицій. До цього часу не цілком ясні питання інтенсифікації інвестиційного процесу і забезпечення інвестиційної активності. Для дослідження механізму взаємодії інвестицій і регіонального середовища необхідно уточнити і поглибити зміст поняття регіональних інвестицій. Існуючий рівень знання сутності інвестицій не дає вичерпної відповіді на ряд питань, що стосуються активізації чи гальмування інвестиційних процесів на різних етапах в залежності від специфіки середовища, забезпечення ефективності інвестиційної діяльності на рівні регіону. В сучасних умовах податкова політика не ув'язана з основними напрямками соціально-економічного розвитку держави і регіону, що негативно впливає на рівень інвестиційної активності.
У зв'язку з цим існує необхідність продовження досліджень чинників інвестиційної кризи та можливих засобів її подолання в умовах перехідного періоду з науковим обґрунтуванням організаційно-економічного механізму підвищення інвестиційної активності та ефективного використання інвестиційних ресурсів, формування конкурентного середовища та сприятливого інвестиційного клімату в регіоні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України в рамках теми 3. 1. 10. 9 “Економіко-правове забезпечення розвитку великого регіону”, номер державної реєстрації 0197U14780 та теми 3. 1. 10. 15 “Економіко-правове забезпечення розвитку виробничо-територіальних систем”, номер державної реєстрації 0100U004746. У розробці даних тем здобувач брав участь в якості співвиконавця. Ним проведено дослідження, аналіз і обґрунтування методологічних аспектів сучасних форм розвитку економіки регіону.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні механізму залучення інвестицій в економіку регіону та ефективного їх використання, розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, що сприяють формуванню і ефективному функціонуванню організаційно-економічного механізму підвищення інвестиційної активності в регіоні на основі формування раціональних стратегій управління регіональними інвестиційними ресурсами.
У ході дослідження вирішено такі задачі:
уточнено теоретичне розуміння інвестицій і складових елементів інвестиційної сфери та інвестиційної діяльності;
теоретично обґрунтовано поняття “інвестиційна активність”, виявлено основні елементи її формування;
дано оцінку стану і особливостей інвестиційних процесів у регіоні в умовах економічної нестабільності;
розроблено систему індикаторів інвестиційної активності на рівні регіону;
досліджено фінансові можливості регіону для активізації інвестиційних процесів;
розроблено модель процесу накопичення інвестиційних ресурсів у регіоні і виявлено вплив розміру податкових ставок на зміну інвестиційного потенціалу області;
обґрунтовано напрямки стимулюючої кредитної і податкової політики для посилення інвестиційної діяльності вітчизняних і іноземних інвесторів;
визначено форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності, що враховують взаємозв'язки центральних і регіональних органів влади з органами місцевого самоврядування.
Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм активізації інвестиційних процесів у регіоні в умовах економіки перехідного періоду.
Об'єкт дослідження – інвестиційна діяльність у регіоні, розглянута як єдиний і цілісний процес з урахуванням основних факторів, які визначають її стан на рівні держави і регіону.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання дійсності, фундаментальні положення економічної теорії, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, що розкривають закономірності розвитку інвестиційної сфери, дозволяють розглядати інвестиційний процес у нерозривній єдності
Фото Капча