Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
 
ГОЛОВКОВА Людмила Степанівна
 
УДК 65. 012. 2: 338. 26
 
Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу
 
Спеціальність 08. 06. 01 – Економіка, організація і управління підприємствами
 
АВТОРЕФЕРАТ
 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
  
Дніпропетровськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському університеті економіки та права.
Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тян Рево Борисович, Дніпропетровський університет економіки та права, професор кафедри економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Семенов Григорій Антонович, Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри економіки та організації виробництва, кандидат економічних наук, доцент Мешко Наталія Петрівна, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри банківської справи
Провідна установа – Донецький національний університет, кафедра економіки підприємства, Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк.
Захист відбудеться 24 січня 2003 р. о 15 г. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08. 120. 01 у Дніпропетровському університеті економіки та права за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського університету економіки та права за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Стрімке входження України в ринкові відносини призвело до кризових явищ в економіці як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств.
Для більшості підприємств України характерна реактивна форма управління різними сферами діяльності, тобто прийняття управлінських рішень як реакції на поточні проблеми, що породжує суперечності між інтересами підприємства і фіскальною політикою держави, ціною грошей і рентабельністю виробництва, рентабельністю власного виробництва і рентабельністю фінансових ринків.
Ринкова економіка вимагає нових підходів до управління підприємством, тому що на перший план виходять економічні, ринкові критерії ефективності, підвищені вимоги до гнучкості системи управління. Новим явищем у теорії і практиці управління стала поява контролінгу  функціонально і змістовно відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, який можна розглядати як систему управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. Ядром концепції контролінгу виступає планування і контроль як функції системи управління, а планово-контрольні розрахунки як інструменти управління.
Основні положення планування, контролю та контролінгу знайшли своє відображення у роботах зарубіжних вчених: М. Мескона, Т. Скоуна, Т. Манна, Е. Майєра, Х. Фольмута, Д. Хана, А. Дайле, К. Друрі, С. А. Ніколаєвої, Н. Г. Данілочкіної, Е. С. Мінаєва; українських вчених: О. І. Амоші, В. М. Геєця, М. Г. Чумаченка, Р. Б. Тяна, В. А. Ткаченка, Б. І. Холода, Я. Г. Берсуцького, Г. А. Семенова, Ю. В. Лисенка, М. Ю. Куліша, Л. М. Драгуна, І. В. Багрової, А. А. Сухарьової та ін.
Управлінський процес на українських підприємствах, зокрема планування, контроль, нормування, облік, звітність, методологія планово-контрольних розрахунків не відповідають ринковим вимогам як новому підходу у філософії управління, що концентрує увагу як на рівні окремих підсистем, так і на рівні сукупної системи управління підприємством.
На шляху впровадження концепції і принципів контролінгу на українських підприємствах виникають значні труднощі, насамперед через недосконалий механізм планування і методологію планово-контрольних розрахунків, відсутність ефективної системи управлінського обліку, обліку витрат, прибутку по центрах відповідальності і неготовність менеджерів до сприйняття принципів контролінгу.
Актуальність зазначених проблем в умовах перехідного періоду, їх недостатнє розв'язання та необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних механізмів реалізації обумовили вибір теми дисертації, мету дослідження та перелік необхідних задач для її досягнення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до програми наукових досліджень кафедри економіки підприємства Дніпропетровського університету економіки та права за темою «Організаційно-економічні чинники розвитку технологічного та методичного забезпечення систем управління промисловими підприємствами в умовах ринкових відносин» (номер державної реєстрації 0100U000948) і науково-дослідної теми кафедри менеджменту і маркетингу Гуманітарного університету «ЗІДМУ» «Удосконалення методології планування діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 01U006852).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка організаційно-економічного механізму планування діяльності підприємства на основі контролінгу.
Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність вирішення таких задач:
  систематизувати управлінську і фінансову інформацію для прийняття рішень, планування і контролю в ринкових умовах;
  провести диференціацію управлінського і фінансового обліку для різних цілей управління;
  удосконалити механізм інтегрованої системи планування і контролю діяльності підприємства;
  удосконалити методологію планово-контрольних розрахунків, як основного інструменту управлінського процесу;
  удосконалити механізм аналізу відхилень контрольних розрахунків у формі причинно-наслідкових зв'язків при різних системах калькуляції і гнучкому плануванні.
Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є процес управління господарською діяльністю підприємства в активному ринковому середовищі.
Предметом дослідження є механізм планування і контролю на основі системи розмежування економічної інформації в процесах планово-контрольних розрахунків.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод пізнання, системний підхід і аналіз, фундаментальні положення економічної теорії, сучасна концепція теорії управління економічним розвитком суб'єктів господарювання.
Інформаційною базою дослідження є фактичні дані діяльності промислових і торговельних підприємств Запорізького та Дніпропетровського регіонів.
Для вирішення поставлених
Фото Капча