Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-правові форми соціального захисту населення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади проблеми організаційно-правових форм соціального захисту населення
1.1. Характеристика поняття та видів організаційно-правових форм соціального захисту
1.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основна організаційно-правова форма соціального захисту
Висновки до розділу І
ІІ. Аналіз організаційно-правових форм соціального захисту
2.1. Аналіз системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
2.2. Особливості страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
2.3. Характеристика страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
2.4. Оцінка розвитку і ролі недержавних форм соціального захисту
2.5. Аналіз асигнувань з бюджету як організаційно-правової форми соціального забезпечення
Висновки до розділу ІІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціальний захист населення – це система принципів, методів, законодавчо встановлених державою соціальних гарантій, заходів та установ, що забезпечують надання оптимальних умов життя, задоволення потреб, підтримку життєдіяльності та дійового існування особистості, різних соціальних категорій і груп; комплекс державних заходів соціально-економічного та правового характеру із забезпечення гарантованого державою мінімального рівня матеріальної підтримки соціально уразливих верст населення в період економічних перетворень та пов’язаного з ними зниження рівню життя.

Актуальність теми цієї роботи полягає в тому, що саме зараз під час переходу до ринкових відносин як ніколи стає очевидною необхідність удосконалення системи соціального захисту населення, важливою частиною якого є удосконалення інституту органів соціальної роботи. Мета діяльності таких органів – проведення політики держави, спрямованої на встановлення стійких зв’язків між різними рівнями організаційної системи, покликаної формувати соціальні відносини у суспільстві, забезпечувати громадян потенційними життєвими благами для задоволення їхніх потреб, розвивати економічну самостійність в управлінні.

На сьогодні існує достатньо багато літератури, в якій висвітлюються проблеми соціального захисту населення, зокрема, праці таких авторів, як Бойко М. Д., Болотіна Н. Б., Борецька Н. П., Волевач П. С., Кубрак В. М., Клівіденко Л.М., Стиченський Б. С., Зуб І. В., Мінюков П. І., Синчук С. М., Бурак В. Я., Сирот І. М., Сташківа Б. І. та ін.

Об’єкт дослідження – соціальний захист в Україні на сучасному етапі розвитку держави.

Предмет дослідження – організаційно-правові форми установ соціального захисту.

Мета роботи – науково обгрунтувати і емпірично вивчити особливості як державних, так і недержавних організаційно-правових форм соціального захисту в Україні.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження поставлено наступні завдання:

 • охарактеризувати поняття та види організаційно-правових форм соціального захисту;
 • оцінити загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основну організаційно-правову форму соціального захисту;
 • проаналізувати систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
 • з’ясувати  особливості страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
 • дати характеристику страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
 • оцінити розвиток і роль недержавних форм соціального захисту;
 • дати аналіз асигнувань з бюджету як організаційно-правової форми соціального забезпечення.

Наукове значення дослідження полягає в тому, що без фундаментального наукового обгрунтування таких понять, як інститут органів соціального захисту, визначення їх структури та підпорядкування, а також визначення обсягів їх компетенції неможливо знайти наукові обгрунтування критеріїв перевірки доцільності вже реалізованих змін по подальшому вдосконаленню соціального захисту населення, зокрема осіб похилого віку, нормативних актів, які присвячені соціальній політиці нашої держави. 

Практична значущість дослідження полягає в аналізі організаційних форм роботи установ соціального захисту населення зокрема із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку, змін, що сталися в їх статусі, обсягах їх компетенції, що були викликані реформуванням в сфері соціального захисту населення, а також у висуванні пропозицій щодо вдосконалення роботи вказаних органів та механізму реалізації політики нашої держави в цій сфері.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розроблені концептуальні положення в області соціального захисту населення. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи вивчення документів, нормативно-правових актів, порівняльного аналізу та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи складає 55 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами) zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14.
 2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року № 2240-III.
 3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року № 1533-III (із змінами) zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14.
 4. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 року № 803-XII (із змінами) zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12.
 5. Концепція соціального захисту населення України (Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року №3758-XII) zakon.nau.ua/doc/?code=3758-12.
 6. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0.
 7. Постанова Кабінету Міністрів від 20 березня 2006 р. № 357 "Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=357-2006-%EF.
 8. Боднарук М. До питання поняття соціального страхування // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7. - С. 76-77.
 9. Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навч. посіб. Курс лекцій. - К.: Олан, 2004. - 68 с.
 10. Бойко М. Д. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2006. - 80 с.
 11. Болотіна Н. Б. Право людини на соціальний захист в Україні: проблеми термінів і понять // Право України. - 2000. - № 4. - С. 7-9.
 12. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 61 с.
 13. Болотіна Н. Б. Соціальнозабезпечувальні правовідносини / Актуальні проблеми формування правової держави // Вісник Львів. держ. унту ім. Івана Франка. - Сер. юрид. - Вип. 2. - Львів, 1999. - С. 11-13.
 14. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. - Донецьк: Янтар, 2001. - 121 с.
 15. Волевач П. С., Кубрак В. М. Ринкова трансформація економіки України і проблеми формування механізму соціального захисту населення (теоретичний аспект) // Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали наук.практ. конф. (20–21 черв. 1996 р.). - Чернігів, 1996. – С. 122-129.
 16. Дядькова Н. Стан, проблеми і перспективи розвитку соціального страхування та соціального захисту в Україні // Праця і зарплата. - 2008. - № 20. - С. 8.
 17. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах. - К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України, 2009. - 72 с.
 18. Клівіденко Л.М. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України / Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль, 2006. - 20 с.
 19. Новікова О. Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи вирішення // Соціальна праця і соціальна робота. - 1998. - № 1-2. - С. 5-6.
 20. Пенсійна система України: Навч. посіб. для студ. внз / В. І. Грушко (ред.), Н. В. Грушко, О. В. Бевзенко та ін. - К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 21. Право соціального захисту України: Навч. посіб. / Б. С. Стиченський І. В. Зуб, П. І. Мінюков та ін. - К.: Юрид. кн., 2006. - 440 с.
 22. Прилипко С. Солідарні засади у соціальному захисті // Право України. - 2007. - № 1. - С. 8.
 23. Романюк О., Кравченко Н. Система соціального захисту // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 6. - С. 2-4.
 24. Синчук С. М. Теорія соціального ризику за правом соціального захисту // Право України. - 2006. - № . - С. 7-9.
 25. Синчук С. М., Бурак В. Я. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 218 с.
 26. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Одиссей, 2002. - 84 с.
 27. Сташків Б. І. Теорія права соціального захисту: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 340 с.
 28. Сташків Б. Процедурні правовідносини у сфері соціального захисту: поняття, структура, види // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 12. - С. 97-98.
 29. Сташків Б. Соціальне обслуговування у системі соціального захисту: правові питання // Право України. - 2006. - № 1. - С. 76-79.
 30. Сташків Б. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального захисту // Право України. - 2007. - № 2. - С. 39-44.
 31. Чутчева О. Громадяни як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин: теорія і практика // Право України. - 2006. - № 7. - С. 66-69.
2514
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).