Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Органи нагляду і контролю за станом охорони праці, їх права та обов’язки

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Законодавство з охорони праці
2. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці, їх права та обов’язки
3. Атмосферна електрика, види її прояву та засоби захисту
4. Вимоги до системи пожежовибухозахисту
5. Причини пожеж та вибухів
Список використаних джерел
 
1. Законодавство з охорони праці
 
Основними законодавчими актами з охорони праці є:
Конституцiя України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про охорону праці»;
нормативні документи з охорони праці.
Закон України «Про охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 р., був переглянутий і затверджений Президентом України в новій редакції 21 листопада 2002 р. Він складається з преамбули та 9 розділів.
Згідно з кодексу законів про працю забезпечення здорових та безпечних умов праці покладається на адмiнiстрацiю підприємств, установ, органiзацiй. Вона повинна забезпечувати надійне технічне обладнання всіх робітничих місць та створити на них умови праці, відповідні правилам та нормам з охо-рони праці.
Закон України визначає основні положення, що відносяться до реалiзацiї конституцiйного права громадян на охорону працi та здоров'я у процесi працi, регулює за участю відповідних державних органiв стосунки мiж органiзацiєю (власником) та трудiвником з питань безпеки, гiгiєни працi і виробничого середовища, установлює порядок органiзацiї охорони праці в Українi.
Деталiзованi та конкретизованi вимоги з охорони праці викладенi у Правилах та Нормах, якi є обов'язковими для всiх пiдприємств та органiзацiй незале-жно від їх відомчого пiдпорядкування. До мiжгалузевих правил та нормам по охоронi працi відноситься: «Система стандартiв безпеки працi (ССБП) «, “Правила влаштування електроустановок”, «Правила технiки безпеки» (ПТБ), ”Будiвельнi норми та правила (БН) «, «Санiтарнi норми (СН) « та iнші.
Крім цього, правові відносини у сфері охорони праці регулюються підзаконними нормативними актами: Указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями Уряду України, нормативними актами міністерств. До найважливіших нормативно-правових актів з питань охорони праці належать: «Положення про видачу Державним комітетом України по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи чи організації дозволу на початок роботи» (Постанова КМ України від 06. 10. 93 №831), «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях» (Постанова КМ України від 10. 08. 93 №623), «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (Постано-ва КМ України від 30. 11. 93 №123).
Спеціальні законодавчі акти. До них належать державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охо-рону праці. Залежно від сфери дії державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) можуть бути міжгалузевими або галузевими. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це пра-вила, стандарти, норми положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання.
Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці – це ДНАОП загальнодержавного користування, дія якого поширюється на всі підприємства, установи, організації народного господарства України неза-лежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності.
Державний галузевий нормативний акт про охорону праці – це ДНАОП, дія якого поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці створено державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП), який містить повний перелік правил, норм, стандартів, економічних нормативів та інших документів з питань охорони праці, чинних в Україні станом на 1 лютого 1995 р. До нього включено 235 міжгалузевих і 2014 галузевих нормативних актів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 06. 06. 2000 р. № 925 затверджено Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці, який діє у складі Мінпраці та йому підпорядковується. У межах своїх повноважень Державний департамент з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) організовує виконання актів законодавства з охорони праці та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 
2. Органи нагляду і контролю за станом охорони праці, їх права та обов’язки
 
Відповідно до Закону України „Про охорону праці» (ст. 44) державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
Комітет з нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці) ;
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;
органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України; і підпорядкованими йому прокурорами.
Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і Рад народних депутатів та діють1 відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. І
Посадові особи органів державного нагляду за охороною npaujj (державні інспектори) мають право:
безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію. з даних питань;
надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів,
Фото Капча